Maxima PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politika
Atpakaļ

Maxima PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politika
 
Reģistrējoties dalībai PALDIES lojalitātes programmā, Jūs uzticat MAXIMA Latvija SIA (turpmāk – Sabiedrībavaimēs) savus personas datus un piešķirat mums tiesības tos apstrādāt, lai sasniegtu MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas politikā (turpmāk – Politika) un PALDIES lojalitātes programmas (turpmāk – Programmavai PALDIES lojalitātes programma) noteikumos (turpmāk – Noteikumi) norādītos mērķus.
 
Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās noteikumiem, mēs diemžēl nevarēsim Jums dot iespēju piedalīties PALDIES lojalitātes programmā, jo nevarēsim nodrošināt Programmas darbību un Jums piešķirt Programmas priekšrocības.
 
Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu personas datus mēs ievācam un apstrādājam, kādiem mērķiem tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam un citu informāciju par Jūsu datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt Politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajāPolitikā norādīto kontaktinformāciju.
 
Vēršam Jūsu uzmanību, ka gan Politika, gan Noteikumi var tikt grozīti, papildināti, atjaunoti, par ko MAXIMA informēs Jūs šīs Politikas 10. sadaļā norādītajā kārtībā.
 
Personas dati– jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta.
 
Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.
 
Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā un Noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai.
 
Sabiedrība ievāc un apstrādā Noteikumos un šajā Politikā minētos Jūsu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
            Sabiedrībai saistošo līgumsaistību pildīšana;
            Jūsu piekrišana izmantot atsevišķas PALDIES lojalitātes programmas priekšrocības (reģistrācija “Mazuļu klubā”, reģistrācija dalībai preču un pakalpojumu loterijās, piekrišana informācijas saņemšanai par programmas priekšrocībām un akcijām) saskaņā ar Noteikumos paredzēto kārtību;
            Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšana;
            Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde (piemēram, organizējot preču un pakalpojumu loterijas Programmas dalībniekiem).
 
1. Kādus Jūsu datus apstrādājam un kādēļ?
1.1. Reģistrācija, pārbaude, administrēšana un sadarbība
 
Reģistrācija PALDIES lojalitātes programmā
Reģistrējoties dalībai Programmā un  apstiprinot iepazīšanos ar Noteikumiem, kā arī apstiprinot , ka apņematies ievērot pienākumus, kas izriet no šiem noteiktumiem, Jums obligāti jāsniedz PALDIES lojalitātes programmas anketā pieprasītie dati, pretējā gadījumā Jūs nevarēsiet piedalīties Programmā.
 

 
PALDIES lojalitātes programmas anketas dati
Datu kategorijas Jūsu PALDIES kartes numurs, vārds, uzvārds1, dzimšanas datums, dzimums, dzīvesvieta2, e-pasta adrese un/vai mobilā tālruņa pieslēguma numurs3.
Datu apstrādes juridiskais pamats Jūsu piekrišana dalībai PALDIES lojalitātes programmā atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai.
Datu apstrādes termiņš Viss laika periods, kamēr Jūs piedalāties PALDIES lojalitātes programmā. Lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana) mēs Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to, kā arī informāciju par veikto datu apstrādi, uzglabāsim arī ilgāku periodu.

 
 
Jūsu vārda un uzvārda norādīšana ir obligāta, ja Jūs esat devis piekrišanu piedalīties preču un pakalpojumu loterijās PALDIES lojalitātes programmas dalībniekiem. Šie dati ir nepieciešami, lai izpildītu preču un pakalpojumu loteriju norisi regulējošo normatīvo aktu prasību dokumentāli fiksēt loteriju laimētājus.
Anketā Jūs norādāt dzīvesvietu (novadu, pilsētu, pagastu, ciemu, ielu un mājas numuru, korpusu vai mājas nosaukumu). Kad esat ievadījis šos datus, mūsu sistēma sasaista tos ar atbilstošu ģeo-kvadrātu (ģeogrāfisku apgabalu). Ja dzīvojat Rīgā, Ventspilī vai Daugavpilī, Jūsu dzīvesvieta tiks fiksēta 100 x 100 m apgabalā; ja dzīvojat mazāk apdzīvotās vietās – aptuveni 500 x 500 m apgabalā. Jums piešķirtais ģeo-kvadrāts būs redzams PALDIES interneta kontā. Faktiskās adreses datus, pēc sasaistīšanas ar tiem atbilstošo ģeo-kvadrātu, mēs dzēsīsim un tālāk neuzglabāsim un neapstrādāsim.
E-pasta adrese un mobilā tālruņa pieslēguma numurs var tikt norādīts alternatīvi, t.i., anketā jānorāda vismaz viens saziņas veids.Jūsu mobilā tālruņa pieslēguma numurs vai e-pasta adrese ir nepieciešama saziņai ar Jums ārkārtas gadījumos (piemēram, ja PALDIES karte ir atrasta vai pazaudēta), ja Jūs esat piekritis komerciālo paziņojumu nosūtīšanai Jums, kā arī dalībai preču un pakalpojumu loterijās, kas organizētas PALDIES lojalitātes programmas dalībniekiem.
 
Reģistrācija Mazuļu kluba programmā
Ja Jūs reģistrējaties dalībai “Mazuļu klubā”, Jums obligāti jānorāda papildus šādus datus, pretējā gadījumā Jūs nevarēsiet piedalīties “Mazuļu kluba” programmā.
 
Mazuļu kluba anketas dati (kas papildina PALDIES lojalitātes programmas reģistrācijas datus)
Datu kategorijas Jūsu bērna(-u) vārds(-i), Jūsu bērna(-u) dzimšanas datums.
Datu apstrādes pamats Jūsu piekrišana dalībai “Mazuļu kluba” programmā atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai.
Datu apstrādes termiņš Visu periodu, kamēr Jūs piedalāties “Mazuļu klubā”, t.i. ne ilgāk kā trīs gadus, ja vien neesat atsaukuši piekrišanu dalībai “Mazuļu kluba” programmā agrāk. Lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana), mēs Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to, kā arī informāciju par veikto datu apstrādi, uzglabāsim arī ilgāku periodu.
 
 
 
Kā un kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu anketas datus?
Balstoties uz su iesniegtās PALDIES lojalitātes programmas anketas datiem, mēs izveidojam lojalitātes datubāzē unikālu PALDIES lojalitātes programmas dalībnieka profilu, kas nodrošina Jūsu dalību PALDIES lojalitātes programmā, programmas priekšrocību piešķiršanu un Jūsu tiesību īstenošanu, ievērojot šo Politiku un Noteikumus.
 
Balstoties uz Jūsu norādītajiem anketas datiem, mēs Jūs atpazīstam kā attiecīgās PALDIES kartes īpašnieku, piemēram, ja Jūs maināt nolietojušos vai nozaudētu karti pret jaunu, vēlaties veikt karšu apvienošanu, vēlaties aktualizēt vai mainīt savus datus, vēršaties pie mums saistībā ar attiecīgās personīgās informācijas iesniegšanu, ar personas datu apstrādi saistīto tiesību īstenošanai u.tml.
 
Jūsu anketā norādītos kontaktinformācijas datus(elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa pieslēguma numuru) mēs izmantojam sadarbībai ar Jums, piemēram, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, piezīmēm, sniedzot Jums būtisku informāciju par PALDIES lojalitātes programmu, tās noteikumu un/ vai šīs Politikas izmaiņām, sazinoties ar Jums, ja esat aizmirsis savus pirkumus, naudas maku.
 
 
Ļoti būtiski ir tas, lai Jūsu norādītie anketas dati būtu precīzi un pareizi. Ja Jūs norādīsiet nepareizus vai neprecīzus datus, tos aizmirsīsiet vai neaktualizēsiet, datiem mainoties, mums var rasties grūtības nodrošināt Jums ērtu Programmas priekšrocību izmantošanu vai Jūsu tiesību īstenošanu. Atsevišķos gadījumos mēs varam būt spiesti bloķēt Jūsu PALDIES karti un izbeigt Jūsu dalību PALDIES lojalitātes programmā, piemēram, ja mums radīsies nepieciešamība saņemt vai atjaunināt Programmas izpildei vajadzīgās Jūsu piekrišanas, bet mēs nevarēsim Jūs identificēt kā attiecīgās PALDIES kartes īpašnieku.
 
Par to, kā aktualizēt savas anketas datus, kas ir mainījušies, varat uzzināt Politikas 5.2. sadaļā.
 
Pieņemot Jūsu reģistrācijas anketu, mēs uzskatām, ka Jūsu dati ir precīzi un pareizi, bet visas Jūsu piekrišanas un apliecinājumi ir norādītas saskaņā ar Jūsu brīvu gribu, izsmeļoši iepazīstoties ar šo Politiku un Noteikumiem. 
 
1.2. Jūsu PALDIES interneta konta administrēšana
Ja Jūs esat PALDIES interneta konta lietotājs, mēs apstrādājam Jūsu datus, lai varētu uzraudzīt un administrēt Jūsu PALDIES interneta kontu.
 
PALDIES interneta konta dati
Datu kategorijas Reģistrēšanās laikā anketā norādītie dati, pieslēgšanās dati kontam, darbības PALDIES interneta kontā, tai skaitā tehniskie pārlūkošanas dati (IP adrese, pieslēgšanās un pārlūkošanas tehniskā informācija).
Datu apstrādes juridiskais pamats Jūsu apstiprinājums dalībai PALDIES lojalitātes programmā un PALDIES interneta konta izmantošanai saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību. Juridiskais pamats - līguma noslēgšana ar datu subjektu.
Datu apstrādes termiņš Visu laika periodu, kamēr Jūs esat PALDIES interneta konta lietotājs un piedalāties PALDIES lojalitātes programmā. Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam saglabāt arī ilgāku laika periodu pret mums izteikto prasību un pretenziju risināšanai, kamēr pastāvēs pamats šo datu apstrādei.
 
 
 
Jūsu apstiprinājumu izmantot PALDIES interneta kontu mēs uzskatām par saņemtu, kad Jūs veicat Noteikumos noteiktās PALDIES interneta konta izveidošanai nepieciešamās darbības un apstiprināt reģistrāciju.
 
1.3. PALDIES lojalitātes programmas administrēšana un priekšrocību sniegšana
Administrējot PALDIES lojalitātes programmu un piedāvājot Jums Programmas priekšrocības – MAXIMA naudas uzkrāšanu, tās izmantošanu, MAXIMA naudas atmaksāšanu (ja Jūs atgriežat preci, kuru iegādājāties, izmantojot MAXIMA naudu), preču pārdošanas akcijas tikai PALDIES karšu īpašniekiem, atlaides u.c. – mēs papildus Jūsu reģistrācijas datiem apstrādājam informāciju par Jūsu pirkumiem, kas ir veikti, reģistrējot PALDIES karti (turpmāk – pirkuma dati) ne tikai Maxima veikalos, bet arī pie mūsu Sadarbības partneriem, kur šīs priekšrocības ir izmantotas. Individuālos nosacījumus, lai saņemtu priekšrocības PALDIES lojalitātes programmas ietvaros, aicinam noskaidrot pie konkrētā Sadarbības partnera pie kura Jūs plānojat izmantot programmas piešķirtās priekšrocības Vēršam uzmanību, ka daudzos gadījumos, visa saistītā informācija (kad, cik reizes, kāda priekšrocība tika izmantota, informācija par priekšrocību izmantošanas apstākļiem) par izmantotajām priekšrocībām pie Sadarbības partnera tiks nodota MAXIMA programmas administrēšanas nolūkos. Šados gadījumos, ja Jūs izmantojat priekšrocību pie sadarbības partnera, Jūs sniedzat attiecīgajam Sadarbības partnerim atļauju (balstoties uz MAXIMA un attiecīgo Sadarbības partnera leģitīmo interesi, nodrošināt šīs lojalitātes programmas darbību), ka tas izsniegs MAXIMA informāciju par priekšrocību izmantošanas vēsturi, tajā skaitā informāciju, kas saistīta ar attiecīgu pirkumu pie sadarbības partnera.
 
Programmas priekšrocību sniegšanas mērķim apstrādājamie Jūsu pirkuma dati
Datu kategorijas Jūsu PALDIES kartes numurs, veikala adrese, pirkuma datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, kopējā pirkumu cena (pēc visām piešķirtajām atlaidēm), pieskaitītā MAXIMA naudas summa, ar PALDIES karti piešķirto atlaižu summa, Jums sniegto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.
Datu apstrādes pamats Jūsu apliecinājums dalībai PALDIES lojalitātes programmā saskaņā ar Noteikumos paredzēto kārtību (datu apstrāde tiek veikta, lai noslēgtu un izpildītu līgumu), kā arī uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu izpilde, piemēram, saglabāt informāciju par pirkumiem
Datu apstrādes termiņš 5 gadi pēc pirkuma veikšanas dienas.
 
 
 
Kā mēs izmantojam Jūsu pirkuma datus?
Pirkuma datus lojalitātes programmas datubāzē mēs saglabājam 5 gadus pēc pirkuma veikšanas dienas, bet, termiņam beidzoties, tos izdzēšam un/vai anonimizējam, t.i., neatgriezeniski atdalām no PALDIES kartes numura, Jūsu anketas datiem un citas Jūs identificējošas informācijas.
 
Ja Jūsu dalība PALDIES lojalitātes programmā tiek izbeigta ātrāk, nekā beidzas 5 gadu pirkuma datu uzglabāšanas termiņš, mēs visus Jūsu anketas datus un citu Jūs identificējošu informāciju izdzēšam, ja vien tie nav saglabājami, lai sasniegtu citus šajos Noteikumos vai Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus.
 
Ja Jūs nozaudējat Jums izsniegto PALDIES karti, to nobloķējat vai maināt to nolietošanās dēļ, Jums ir iespēja apvienot vecās un jaunās kartes datus (kā to izdarīt, lasiet Noteikumos). Sekmīgas apvienošanas gadījumā Jūsu vecās PALDIES kartes pirkuma dati tiks sasaistīti ar jaunās PALDIES kartes pirkuma datiem, bet Jūsu pirkuma datu vēsture tiks apstrādāta 5 gadu termiņā. 
 
Datu profilēšana, administrējot Programmu un sniedzot priekšrocības
Administrējot Programmu un tiecoties sasniegt Noteikumos un šajāPolitikā minētos mērķus, mēs izmantojam automatizētus personas datu (tai skaitā Jūsu pirkuma datu) analīzes rīkus, tai skaitā, veicot Jūsu datu profilēšanu. Mēs grupējam un analizējam Jūsu datus pēc iegādātajām precēm, apmeklētajiem veikaliem un, ņemot vērā citas Jums raksturīgas pazīmes (piem., dzimumu, dzimšanas datumu, vārdu, dzīvesvietas reģionu u. c.).
 
Jūsu pirkuma datu analīzi un profilēšanu mēs veicam Jūsu interesēs. Piemēram, lai izlabotu savā darbībā pieļautās neprecizitātes, ja pamanīsim, ka mūsu pircējiem tika piemērota nepareiza preces cena vai netika piemērota atlaide, pēc pirkuma datiem mēs varēsim identificēt pircējus, kas iegādājās šīs preces (PALDIES kartes īpašniekus), un kompensēt cenas atšķirību, ja tāda būs radusies attiecīgajā situācijā. Profilēšanu veicam arī nolūkā piešķirt priekšrocības noteiktu kategoriju pircējiem – vārda dienu gaviļniekiem, dzimšanas dienu svinētājiem.
 
Vēlamies norādīt, ka mūsu veiktās Jūsu datu analīzes un profilēšanas darbības Jūs neietekmē juridiski, jo to rezultātā mēs nepieņemam Jums saistošus lēmumus.
 
Tomēr, ja Jūs iebilstat pret automatizētu Jūsu datu analīzi un profilēšanu šajā Politikas sadaļā minētajiem mērķiem, mēs respektējam Jūsu iebildumu un ņemsim to vērā. Taču, ņemot vērā PALDIES lojalitātes programmas mērķus, Jūsu iebildums var nozīmēt to, ka mēs turpmāk nevarēsim Jums nodrošināt iespēju piedalīties PALDIES lojalitātes programmā.
 
1.4. Programmas piedāvājumu un informācijas sniegšana
Ja, aizpildot reģistrācijas anketu, Jūs piekrītat saņemt PALDIES lojalitātes programmas piedāvājumus un informāciju, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, sniedzot Jums šādus piedāvājumus un informāciju: vispārējos PALDIES lojalitātes programmas jaunumus, informāciju par mūsu un PALDIES programmas partneru sniegtajiem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām, uzaicinājumus piedalīties akcijās un preču un pakalpojumu loterijās, uzaicinājumus izteikt Jūsu viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem un tml. Programmas piedāvājumus un informāciju mēs sniedzam tikai Jūsu izvēlētā veidā, piemēram, pa e-pastu, ar īsziņu, sociālajos tīklos, PALDIES interneta kontā.
 
Vēršam Jūsu uzmanību, ka gadījumā, ja vēlēsieties saņemt piedāvājumus, izmantojot sociālos tīklus, mēs nodosim sociālā tīkla administratoram Jūsu kontaktinformācijas datus (tikai mobilā tālruņa pieslēguma numuru un/vai e-pasta adresi), lai administrators varētu Jūs identificēt sociālajā tīklā un pa sociālā tīkla kanālu nodot Jums mūsu piedāvājumus.
 
Programmas piedāvājumu un informācijas sniegšanas mērķim apstrādājamie personas dati
Datu kategorijas Jūsu PALDIES kartes numurs, Jūsu vārds, e-pasta adrese un/vai mobilā tālruņa pieslēguma numurs, informācija par to, ka esat sociālā tīkla lietotājs, ja izvēlaties saņemt piedāvājumus, izmantojot sociālos tīklus.
Datu apstrādes juridiskais pamats Jūsu piekrišana saņemt Programmas piedāvājumus un informāciju.
Datu apstrādes termiņš Visu laika periodu, kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana saņemt Programmas piedāvājumus un informāciju, bet ne ilgāk par Jūs dalību PALDIES lojalitātes programmā. Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam saglabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu un tiesību aizsardzībai saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām un tik ilgi, cik tas vajadzīgs šim nolūkam.
 
 
 
Jūs varat jebkurā laikā atteikties saņemt Programmas piedāvājumus un informācijuvai mainīt Jūsu izvēlētos paziņojumu saņemšanas veidus (saziņas kanālus). Jūsu atteikums saņemt Programmas piedāvājumus un informāciju netraucēs Jūsu dalībai PALDIES lojalitātes programmā un neliegs Jums izmantot citas Programmas priekšrocības.
 
 
Datu profilēšana, sniedzot individuālos piedāvājumus
Ja, aizpildot PALDIES lojalitātes programmas dalībnieka anketu papīra formā vai PALDIES interneta kontā, Jūs esat izvēlējies saņemt arī individuālos piedāvājumus un devis piekrišanu Jūsu datu profilēšanai šim mērķim, mēs, tiecoties pēc iespējas labāk Jūs iepazīt, šim mērķim apstrādāsim ne tikai PALDIES programmas dalībnieka anketas datus, bet arī papildus analizēsim un izmantosim Jūsu pirkumu datu vēsturi.
 
Individuālo piedāvājumu sniegšanas mērķim apstrādājamie personas dati
Datu kategorijas Jūsu PALDIES kartes numurs, Jūsu vārds, dzimšanas datums, dzimums, dzīvesvieta (ģeo-kvadrāts jeb reģions), e-pasta adrese un/vai mobilā tālruņa pieslēguma numurs, informācija par to, ka esat sociālā tīkla lietotājs (ja esat izvēlējies saņemt piedāvājumus, izmantojot sociālos tīklus), informācija, ka esat “Mazuļu kluba” programmas dalībnieks (ja esat reģistrējies šai programmai), pirkumu dati, ieskaitot veikalu, pirkumu datumu un laiku, preču nosaukumus, daudzumus, kopējo pirkumu cenu, Jums piedāvāto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.
Datu apstrādes juridiskais pamats Jūsu piekrišana, ka Jūsu dati tiek profilēti, lai piedāvātu Jums individuālos Programmas piedāvājumus.
Datu apstrādes termiņš Visu laika periodu, kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana par datu profilēšanu, lai piedāvātu Jums individuālos Programmas piedāvājumus, bet ne ilgāk par Jūsu dalību PALDIES lojalitātes programmā. Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam saglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu un tiesību aizsardzībai saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.
 
 
 
Ja piekrītat, ka Jūsu dati tiek profilēti, piedāvājot Jums individuālos Programmas piedāvājumus, mēs iegūstam iespēju Jūs iepazīt un piemērot piedāvājumus, ņemot vērā Jūsu vajadzības un sniegt citas īpaši Jums paredzētas priekšrocības. Šiem mērķiem mēs izmantojam automatizētu datu analīzi un lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu. Mēs grupējam un analizējam mums pieejamos datus par Jums, tādus kā Jūsu anketā norādītie dati un/vai pirkumu dati, interneta konta apmeklējuma dati Jūsu iepirkšanās paradumi un/vai citas pazīmes (piem., dzimumu, dzīvesvietu, konkrētus pirkumus u.c.), sniedzam Jums aktuālus, interesantus un izdevīgus piedāvājumus un citu informāciju, kas saistīta ar dalību Programmā.
 
Piemēram, ņemot vērā Jūsu vai Jūsu norādīto bērna dzimšanas dienas datumu, mēs varam piedāvāt Jums speciālus piedāvājumus Jūsu vai Jūsu bērna dzimšanas dienas svinībām. Ja slēdzam veikalu, kuru Jūs visbiežāk esat apmeklējis, mēs varam piešķirt Jums ierastos labumus citos Jums tuvākajos MAXIMA veikalos. Ņemot vērā Jūsu pirkumu vēsturi un pirkumu paradumus, mēs varam piešķirt atlaides Jūsu iecienītāko kategoriju precēm vai informēt Jūs par sortimenta jaunumiem.
 
Ja nevēlaties, lai Jūsu dati tiktu profilēti, Jums sniedzot individuālos piedāvājumus, Jūs varat mums nedot tādu piekrišanu vai jebkurā laikā atsaukt iepriekš dotu piekrišanu. Tādā gadījumā Jūs turpmāk piedalīsieties PALDIES lojalitātes programmā, taču mēs nevarēsim Jums sagatavot individuālos piedāvājumus.
 
1.5. Piekrišana dalībai preču un pakalpojumu loterijās
Ja Jūs piekrītat dalībai preču un pakalpojumu loterijās, mēs lūdzam papildus norādīt šādus datus.
 
Reģistrācijai preču un pakalpojumu loterijās apstrādājamie personas dati
Datu kategorijas Jūsu PALDIES kartes numurs, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, dzīvesvieta e-pasta adrese un/vai mobilā tālruņa pieslēguma numurs, informācija par pirkumu vēsturi.
Datu apstrādes pamats Jūsu piekrišana dalībai preču un pakalpojumu loterijās atbilstoši Noteikumos paredzētajai kārtībai un mums kā personas datu apstrādes pārzinim normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde.
Datu apstrādes termiņš Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar preču un pakalpojumu loteriju norisi regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, Jūsu dati šim mērķim tiks saglabāti vismaz 5 gadus.
 
 
1.6. Statistika, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpēte
PALDIES lojalitātes programma ir izveidota, lai sniegtu labumus un papildu vērtības gan Jums, gan mūsu uzņēmējdarbībai. Mēs pastāvīgi veltām visas pūles, lai mūsu veikali, sortiments, rīkotās pārdošanas akcijas un piemērotās atlaides pēc iespējas labāk atbilstu mūsu pircēju vajadzībām, lai viņiem būtu ērti mūs sasniegt, lai mūsu veikalos pircēji justos lieliski, ērti atrastu nepieciešamās preces un pakalpojumus.
 
Statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķiem apstrādājamie personas dati
Datu kategorijas Dzimšanas datums, dzimums, dzīvesvieta, pirkuma dati, ieskaitot veikalu, pirkumu datumu un laiku, preču nosaukumus, daudzumus, kopējo pirkumu cenu, ar PALDIES karti piešķirto atlaižu summu.
Datu apstrādes juridiskais pamats Mūsu leģitīmās intereses analizēt datus un sagatavot uzņēmējdarbībai nepieciešamās atskaites, lai vērtētu mūsu uzņēmējdarbību, un radītu labumus gan Jums kā klientam, gan mūsu uzņēmējdarbībai.
Datu apstrādes termiņš Ne ilgāk kā 5 gadi.

 
 
 
Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot mūsu uzņēmējdarbībai nepieciešamos pārskatus, mēs izmantojam automatizētus datu analīzes rīkus. Analīzes laikā mēs izmantojam nepersonalizētus datusun neapstrādājam Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un citu Jūs identificējošu informāciju. Datu analīze statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim palīdz mums pieņemt būtiskus uzņēmējdarbības lēmumus par mūsu pircēju vajadzībām atbilstoša sortimenta veidošanu, cenu veidošanu, preču izvietošanu, veikalu attīstību, ņemot vērā mūsu pircēju dzīvesvietu, un tml.
 
Statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpētes darbības neietekmē Jūsu individuālas tiesības un intereses.
 
2. No kādiem avotiem mēs apkopojam Jūsu personas datus?
Gandrīz visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Anketas datus Jūs mums iesniedzat tieši, piemēram, aizpildot reģistrācijas anketas, bet pirkuma datus – Jums izmantojot PALDIES karti Maxima veikalos vai pie mūsu sadarbības partneriem, kā arī apmeklējot Jūsu izveidoto PALDIES interneta kontu.
 
Dati, kurus mēs iegūstam no mūsu Sadarbības partneriem, ir pirkumu dati par Jūsu izmantotajiem PALDIES lojalitātes programmas Sadarbības partneru piedāvājumiem. Tādus datus no Jums iegūst un mums iesniedz attiecīgais PALDIES lojalitātes programmas Sadarbības partneriskā Apstrādātājs, kas darbojas mūsu uzdevumā. Piemēram, no interneta veikala BARBORA (www.barbora.lv)  mēs iegūstam Jūsu datus par interneta veikalā BARBORA Jums pieskaitīto MAXIMA naudu (pirkumu kopējo summu, par pirkumiem pieskaitīto MAXIMA naudas summu un pieskaitīšanas datumu un laiku), savukārt, ja Jūs vēlēsieties, lai interneta veikalā BARBORA pirkumu vēstures dati tiktu izmantoti Jums individuālo piedāvājumu sniegšanai, Jums par to tiks palūgta atsevišķa piekrišana.Līdz ar to, izmantojot PALDIES karti pie Sadarbības partnera, PALDIES lojalitātes kartes darbība darbojas arī pie mūsu sadarbības partneriem un  informāciju par mūsu sadarbības partneriem atradīsietšeit: https://www.maxima.lv/paldies. Pievērsiet uzmanību un noskaidrojiet individuālos priekšrocību izmantošanas nosacījumus pie mūsu Sadarbības partneriem pirms priekšrocību izmantošanas.
 
3. Kādos gadījumos un kādiem datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu datus?
Jūsu datus mēs varam nodot apstrādei datu saņēmējiem, kuri palīdz mums izpildīt un administrēt PALDIES lojalitātes programmu. Tādas personas var būt datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Mūsu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.
 
Ļoti ierobežotus Jūsu personas datus, piemēram, PALDIES kartes numurs, Jums piedāvātie individuālie piedāvājumi, mēs varam nodot PALDIES lojalitātes programmas sadarbības partneriem (piemēram, interneta veikala BARBORA operatoram SIA “PATRIKA”) vai citiem Sadarbības partneriem.
 
 Informāciju par mūsu Sadarbības partneriem atradīsiet  šeit: https://www.maxima.lv/paldies.
 
Lai nodrošinātu gan mūsu tiesības, darbinieku un īpašuma drošību, gan Pircēju tiesības, dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normatīvajos aktosnoteiktajos gadījumos un kārtībā.
 
4. Kādās teritorijās un jurisdikcijās mēs apstrādājam Jūsu personas datus?
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mēs šobrīd nenododam un mums nav nodoma nodot Jūsu personas datus uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstis.
 
5. Kādas tiesības Jums sniedz datu aizsardzības normatīvie akti un kā tās varat izmantot?
Datu aizsardzības normatīvie akti piešķir Jums tiesības, kuras Jūs varat brīvi izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespējas izmantot Jūsu tiesības.
 
5.1. Tiesības iegūt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un, ja apstrādājam, tad kādus
Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām.
 
Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.
 
Ja esat PALDIES interneta konta lietotājs, Jūs varat savā PALDIES interneta kontā iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus apstrādājam, piemēram, pārbaudīt aktuālo anketas informāciju, Jūsu dotās piekrišanas, atsaukt jau dotās vai dot jaunas, ja vēlaties, pārskatīt spēkā esošos individuālos piedāvājumus, saņemt vēsturiskos datus par pirkumiem ar PALDIES karti (MAXIMA naudas pieskaitīšanu un noskaitīšanu) par vismaz pēdējiem 6 mēnešiem, pārbaudīt MAXIMA naudas atlikumu. Vēršam Jūsu uzmanību, ka PALDIES interneta konts ir saistīts ar konkrēto PALDIES karti, tādēļ interneta kontā tiek norādīta tikai spēkā esošās PALDIES kartes lietošanas vēsture. Ja Jūs maināt PALDIES karti, vecās kartes lietošanas vēsture PALDIES interneta kontā netiks uzrādīta pat tādā gadījumā, ja esat veicis karšu apvienošanu.
 
Ja šajā Politikā un PALDIES interneta kontā norādītā informācija Jums nav pietiekama vai vēlaties saņemt pirkumu vēsturi par periodu ilgāku nekā 6 mēneši, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums šīs Politikas 6. sadaļā norādītajos veidos.
 
5.2. Tiesības pieprasīt labot personas datus
Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas anketā norādītie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.
 
Jūs varat labot savus datus patstāvīgi PALDIES interneta kontā vai iesniedzot aktualizētu PALDIES lojalitātes programmas anketu. Jūs varat vērsties pie mums šīs Politikas 6. sadaļā norādītajos veidos un pieprasīt, lai Jūsu dati tiktu izlaboti vai lai mēs tos precizētu.
 
5.3. Tiesības atsaukt piekrišanu
Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta.
 
Piemēram, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt Programmas piedāvājumus un informāciju, kā arī piekrišanu profilēšanai, lai Jums tiktu sagatavoti individualizēti piedāvājumi, kā arī Jūs varat atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei preču un pakalpojumu loterijām. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jūsu turpmāko dalību PALDIES lojalitātes programmā un iespēju izmantot citas tās priekšrocības, taču tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt Jums individuālus izdevīgos piedāvājumus vai reģistrēt dalībai preču un pakalpojumu loterijā un tml.
 
Savas piekrišanas Jūs varat koriģēt - atsaukt to vai atkārtoti dot iepriekš atsauktu piekrišanu, iesniedzot atbilstoši aktualizētu PALDIES lojalitātes programmas anketu, mainot piekrišanu nosacījumus savā PALDIES interneta kontā vai sazinoties ar mums šīs Politikas 6. sadaļā norādītajos veidos.
 
Ja Jūsu piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta vai anulēta, mēs dzēšam datus, kas tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus, bet Politikā norādītajos gadījumos – neatgriezeniski anonimizējam datus.
 
Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.
 
5.4. Tiesības iesniegt sūdzību
Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs.
 
Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).
 
No 2018.gada 25.maija, uzsākot pilnībā piemērot Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jūs papildus iegūstat šādas tiesības.
 
5.5. Tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrāde ir pamatota ar leģitīmajām interesēm
Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm. Tomēr, ņemot vērā PALDIES lojalitātes programmas mērķus un abu pušu - gan Jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā datu pārziņa, leģitīmo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi, ko mēs veicam uz mūsu leģitīmo interešu pamata, mēs nevarēsim nodrošināt iespēju Jums turpmāk piedalīties PALDIES lojalitātes programmā.
 
Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam, izmantojot 6. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.
 
5.6. Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam) 
Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam.
 
Jūs jebkurā laikā varat arī patstāvīgi izdzēst savus personas datus, pieslēdzoties savam PALDIES interneta kontam un veicot tajā piedāvātās darbības sava PALDIES interneta konta dzēšanai. Šajā gadījumā ar šādām Jūsu darbībām tiks pārtraukta Jūsu dalība Programmā un neatgriezeniski izdzēsti visi personas dati, kas bija nepieciešami Programmas īstenošanai. Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti Jums esot Programmas dalībniekiem ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, mēs varam saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu, piemēram, lai izpildītu prasības, kas izriet no preču un pakalpojumu loteriju norisi regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ja esat piedalījies loterijās, vai lai nodrošinātu pierādījumu esību pretenzijas gadījumā, kas varētu būt par Jūsu kā Programmas dalībnieka pieredzi.
 
5.7. Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi
Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr norādām, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šādu ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums visas PALDIES lojalitātes programmas sniegtās ērtības un priekšrocības.
Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam.
 
5.8. Tiesības uz datu pārnesamību
Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.
 
Ja vēlaties izmantot tiesības uz datu pārnesamību, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam.
 
5.9. Lūgumu izskatīšanas kārtība
Tiecoties aizsargāt visu mūsu pircēju datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās, vai PALDIES karte ir izdota tieši Jums. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu reģistrācijas anketā norādītos aktuālos anketas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, e-pasta adresi vai mobilā tālruņa pieslēguma numuru un salīdzināt, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar atbilstošajiem anketas datiem. Veicot šo pārbaudi, mēs varam izsūtīt kontroles paziņojumu uz PALDIES kartes reģistrācijas anketā norādīto kontaktinformāciju - īsziņu vai elektronisko pastu, lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga, piemēram, Jūsu norādītie anketas dati nesakritīs ar PALDIES kartes reģistrācijas anketā norādītajiem datiem vai Jūs neveiksiet autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma, mēs būsim spiesti konstatēt, ka Jūs neesat lūgto datu subjekts, un būsim spiesti noraidīt Jūsu iesniegto lūgumu.
 
Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību. Ņemot vērā lūguma sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to mēs informēsim Jūs līdz pirmā mēneša beigām un norādīsim šāda pagarinājuma iemeslus.
 
Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.
 
Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi pamatojot atteikumu.
 
6. Kādos veidos Jūs varat sazināties ar mums?
Par visiem personas datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos:
      Rakstot uz elektroniskā pasta adresi: paldies@maxima.lvvai pasta adresi “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 2111,
      Zvanot uz mūsu bezmaksas informatīvo tālruni: 8000 2020
 
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
      E-pasta adrese: datu.aizsardziba@maxima.lv
      Pasta korespondences adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 2111
      Vēstuli adresējiet: MAXIMA Latvija SIA Datu aizsardzības speciālistam.
 
Mūsu kā datu pārziņa rekvizīti:
      MAXIMA Latvija SIA
      Reģistrācijas Nr.4003520643
      Juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 2111
 
7. Cik droši ir Jūsu dati?
Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.
 
8. Ilgāka datu uzglabāšana
Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, mēs iznīcināsim Jūsu datus, bet Politikā norādītajos gadījumos – anonimizēsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā periodā.
 
Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:
            tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
            ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
            Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai. 
 
9. Sīkdatnes
Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir mazas informācijas datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datoru vai citu iekārtu, piemēram, mobilo tālruni, kad apmeklējat mūsu tīmekļvietni, un tās tiek saglabātas Jūsu lietotajā tīmekļa pārlūkprogrammā nolūkā saglabāt datus, lai mēs varētu Jūs atpazīt kā PALDIES lojalitātes programmas dalībnieku brīdī, kad Jūs, it sevišķi, atkārtoti, apmeklējat mūsu tīmekļvietni. Ar sīkdatņu palīdzību mēs tāpat varam sasaistīt Jūsu pirkuma vēsturi, citus datus, ko apstrādājam PALDIES lojalitātes programmā, ar pārlūkošanu internetā. Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku mūsu tīmekļvietnes pārlūkošanu, sniegt Jums pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu tīmekļvietnes lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan tīmekļvietni, gan Jūsu apkalpošanu, gan arī PALDIES lojalitātes programmu.
Mūsu tīmekļvietnē tāpat tiek izmantotas trešo personu sīkdatnes. Tās tiek lietotas, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi nolūkā parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļvietni. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo personu sīkdatnes, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savas sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammā.
Plašāk par sīkdatnēm, to izmantošanu un atteikšanos sk. Sīkdatņu politikā.
 
10. Politikas spēkā esība un grozījumi
Šī Politika ir spēkā no 2018.gada 08.maija. Ja mainīsim šo Politiku, publicēsim tās atjaunināto versiju savā tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldies, kā arī, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju, Jūs tiksiet informēts par izmaiņām, aicinot ar tām iepazīties.
 
11. Politikas piemērošana
Politika nav piemērojama citiem mūsu vai mūsu grupas uzņēmumu piedāvātajiem pakalpojumiem, tādiem kā tīmekļvietni www.maxima.lv, maksājumu pakalpojumiem, uz info@maxima.lv vai citos 6. sadaļā neminētos veidos iesniegto Jūsu pieprasījumu, lūgumu un/vai sūdzību administrēšanai.

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes