Personas datu apstrādes politika personāla atlases nodrošināšanai
Atpakaļ

“MAXIMA Latvija” SIA, reģ. Nr. 40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, tālr. 67892100, e-pasta adrese: info@maxima.lv, (turpmāk – Uzņēmums) atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta nosacījumiem informē Jūs par personas datu apstrādi personāla atlases procesā:

1. Personas dati

Visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu iesniegtajā CV, tāda kā: vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, pilsonība, dzīvesvietas adrese, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas un to pielietojums, papildu zināšanas/prasmes, intereses/hobiji, tālruņa numurs, e-pasta adrese, skype lietotājvārds, fotogrāfija vai cita Jūs identificējoša informācija, kā arī, iegūtā informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis/-usi sazināties ar attiecīgajām personām. Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts/-a uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par Jūsu personas datiem.

2. Personas datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Uzņēmuma personāla atlasei un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

3. Datu apstrādes tiesiskais pamats

3.1. Jums ir brīva izvēle izteikt savu vēlmi kandidēt uz nākotnes vakancēm, Uzņēmums turpinās Jūsu personas datu apstrādi augstākminētajam mērķim tikai tad, ja tā būs saņēmusi no Jums lūgumu iekļaut Jūs MAXIMA Latvija SIA darba meklētāju datu bāzē uz šajā politikā norādītajiem nosacījumiem (datu apstrādes tiesiskais pamats - Jūsu piekrišana).
3.2. Saņemot Jūsu pieteikumu Uzņēmumam rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

4. Personas datu saņēmēji

4.1. Uzņēmums apliecina, ka tās darbinieki apstrādās kandidāta personas datus atbilstoši viņu darba pienākumos norādītajam personas datu apstrādes apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Uzņēmuma iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes (tehniskās un organizatoriskās) prasības.
4.2. Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par kādu atlases procesu, tad atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm, kā arī tiesai.

5. Glabāšana

5.1. Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties vakancēm un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta Uzņēmuma datu bāzē ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc kandidāta lūguma beigt personas datu apstrādi, lai nodrošinātu Uzņēmuma tiesiskās intereses. Uzņēmums, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc tiesiskās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.
5.2. Gadījumā, ja Uzņēmums saņem sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad visa atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz sūdzības izskatīšanas brīdim un galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

6. Datu subjekta (kandidāta) tiesības

6.1. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem datiem. Par visiem šajā paziņojumā norādītajiem datu apstrādes jautājumiem rakstiet Uzņēmums Datu aizsardzības speciālistam:
6.2. Jums ir tiesības pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un datu labošanu. Tāpat, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē̄ (Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011) ar sūdzību par Uzņēmuma rīcību, ja tā pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.
6.3. Ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Jūsu piekrišana un Uzņēmuma tiesiskās intereses, Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu. Jūsu pieprasījums dzēst datus var tikt noraidīts, ja attiecīgajā situācijā Uzņēmums ir pārliecinoši tiesiski apstrādes iemesli, kas, veicot tiesību līdzsvara testu, būs svarīgāki par Jūsu tiesībām, interesēm un brīvībām.

7. Papildus personas datu apstrāde

Uzņēmums, balstoties uz Jūsu personas datiem, kas iegūti personāla atlases procesā, neplāno pieņemt automatizētus lēmumus vai veikt profilēšanu.

8. Vispārīgie noteikumi

Uzņēmums var grozīt šo politiku. Aktuālā šīs politikas versija pieejama Uzņēmuma tīmekļvietnē www.maxima.lv un Uzņēmuma veikalos pie informācijas dēļa. Uzņēmums informēs Jūs par izmaiņām, izvietojot tīmekļvietnē un savos veikalos jauno “Personas datu apstrādes politikas personāla atlases nodrošināšanai” versiju kopā ar datumiem, kad veiktas izmaiņas, vai nosūtot informāciju uz Jūsu e-pasta adresi vai mobilā tālruņa pieslēguma numuru, ja mūsu datubāzē būs šāda Jūsu kontaktinformācija.
Šī politika tiek piemērota no 2018.gada 25.maija.

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes