Tīrības dienu loterijaPreču loterijas
“P&G loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!”
noteikumi
1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA - P&G loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, Latvija .
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “Momentum Rīga”, reģistrācijas Nr. 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija .
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie P&G  zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks, kurš ir piekritis piedalīties gan MAXIMA, gan MAXIMA sadarbības partneru organizētās loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas noteikumiem un  Privātuma politikas noteikumiem.
 
2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā.
 
3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PRODUKTU iegādes un LOTERIJAS reģistrācijas periods: no 2019.gada 07. marta līdz 2019.gada 20. martam.
3.2. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 2019. gada 22. martā pulksten 13:00.
3.4. LOTERIJAS laimētāju paziņošana: 2019. gada 26. martā.
3.5. LOTERIJAS norises periods: no 2019.gada 07. marta līdz 2019.gada 26. martam.
3.6. LOTERIJAS laimestu piegādes pieteikšana: līdz 2019.gada 12. aprīlim.
3.7. LOTERIJAS laimestu izsniegšana ORGANIZĒTĀJA birojā: līdz 2019. gada 18 .aprīlim.
3.8. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 26. aprīlim.
 
4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 2062,85 (divi tūkstoši sešdesmit divi eiro, 85 eiro centi ), ko veido kopā 11 (vienpadsmit) šādu laimestu ar norādīto vērtību:
   4.1.1. 1 (viens) Ceļojums “Atpūta Albānijā pie Adrijas jūras” – EUR 1318,00 (viens tūkstotis trīs simti astoņpadsmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā. Ceļojumu būs iespējams izmantot 3 (trīs) gadu laikā no saņemšanas. Ceļojumā ir iekļauts:
   4.1.1.1. Lidojums 2 (divām) personām no Rīgas un atpakaļ;
   4.1.1.2. Lidostu nodevas;
   4.1.1.3. Transfēri: lidosta – viesnīca, viesnīca – lidosta.
   4.1.1.4. 7 (septiņas) naktis 5 (piecu) zvaigžņu viesnīcā 2 personām, vieta divvietīgā numurā;
   4.1.1.5. “All Inclusive” ēdināšanas plāns;
   4.1.1.6. Grupas vadītāja pakalpojumi.
   4.1.2. 5 (piecas) tvaika tīrīšanas iekārtas “TEFAL ACCESS STEAM CARE DT9100”– EUR 98,97 (deviņdesmit astoņi eiro, 97 eiro centi) gab. (EUR 494,85 (četri simti deviņdesmit četri eiro, 85 eiro centi)  kopā).
4.1.3. 5 (pieci) P&G produktu komplekti – EUR 50,00 (piecdesmit eiro, 00 eiro centi) gab. (EUR 250,00 (divi simti piecdesmit eiro, 00 eiro centi)  kopā). Katra produktu komplekta sastāvā ietilpst sekojoši produkti:
   4.1.3.1. 1 (viens) iepakojums veļas kapsulas “ARIEL liquid tabs Color Family Pack” 80 gab.;
   4.1.3.2. 1 (viens) veļas aromatizators Lenor Fresh 275 g;
   4.1.3.3. 1 (viens) veļas mīkstinātājs LENOR Deepsea Minerals 750 ml;
   4.1.3.4.1 (viens) iepakojums trauku mazg. mašīnas tīrīšanas kapsulas Fairy Platinum dzelt., 27 gab.;
   4.1.3.5. 1 (viens) gaisa atsvaidzinātājs Ambi Pur Freshelle Ocean Mist 300 ml;
   4.1.3.6. 1 (viens) trauku mazg. līdz. Fairy Hand dish Pure&Clean 450 ml.
 
5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki, kuri piekrituši piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas vismaz 1 (viens) PRODUKTS un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas.
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē.
 
6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 11/5000.
 
7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2. punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies.
 
8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA “SOMESE Baltic” izstrādātās loteriju programmatūras “Lozeris” palīdzību.
8.2. SIA “SOMESE Baltic” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA “SOMESE Baltic” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA “SOMESE Baltic” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Izloze tiek nodrošināta SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā  103, 3. stāvā, 4. kabinetā uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
 
9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un PALDIES karšu daļējiem numuriem tiks publicēts Internet mājas lapā www.maxima.lv.
 
10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas ORGANIZĒTĀJA biroja telpās Rīgā, Murjāņu ielā 1A, LV-1024 līdz NOTEIKUMU 3.6. punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība).
10.2. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu ORGANIZĒTĀJA birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi, nosūtot e-pastu uz adresi elina.fridenberga@mriga.lv ar sekojošu saturu:
10.2.1. Norādot laimētāja vārdu un uzvārdu un brīvā formā izsakot vēlmi loterijas “P&G loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” laimēto balvu saņemt pa pastu;
10.2.2. Norādot balvas piegādes adresi, kurā laimētājs personīgi būs pieejams darba dienās laikā no 9:00 līdz 18:00;
10.2.3. Pievienojot PALDIES kartes attēlu ar skaidri salasāmu kartes numuru.
10.3. Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.4. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.
10.5. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv.
10.6. Laimests netiks izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.
 
11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Rīga, Murjāņu iela 1A, LV-1024, Latvija vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi aiga.alksne@mriga.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.
 
12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Momentum Rīga”, SIA “SOMESE Baltic” un MAXIMA Latvija SIA darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas ‑ pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.
12.3. ORGANIZĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt LOTERIJU un laimestu izsniegšanu gadījumos, ja to ietekmē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā ORGANIZĒTĀJA pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu informācijas līdzekļos par LOTERIJAS pārtraukšanu.
 

Pielikums Nr.1
Preču loterijas “P&G loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumiem
                                                                                               
PRODUKTU saraksts:
Nr.p.k. Svītru kods PRODUKTA nosaukums
1 8001090791559 Līdz.veļ.mazg. ARIEL Color 40MR/2,2L
2 8001090791313 Līdz.veļ.mazg. ARIEL Sensitive 40MR/2,2L
3 8001090790705 Līdz.veļ.mazg. ARIEL Mount.Spr.40MR/2,2L
4 8001090791788 Līdz.veļ.mazg. ARIEL Baby 20MR/1,1L
5 8001090791474 Līdz.veļ.mazg. ARIEL Color 20MR/1,1L
6 8001090790903 Līdz.veļ.m.ARIEL Touch of Len.20MR/1,1L
7 8001090791276 Līdz.veļ.mazg. ARIEL Sensitive 20MR/1,1L
8 8001090790606 Līdz.veļ.mazg. ARIEL Mount.Spr.20MR/1,1L
9 8001090504999 LENOR Shea Butter 46 mazg.reizēm/1380ml
10 8001090504968 LENOR Silk Tree Blossom 46 m.r./1380ml
11 8001090504906 LENOR Shea Butter 25 mazg.reizēm/ 750ml
12 8001090504876 LENOR Silk Tree Blossom 25 m.r./750ml
13 8001090309792 Veļ.mazg.kaps.ARIEL Sensitive 28GB
14 8001090309631 Veļ.mazg.kaps.ARIEL To.Lenor 28GB
15 8001090309594 Veļ.m.kaps.ARIEL Mountain Spring 28GB
16 8001090309556 Veļ.mazg.kaps.ARIEL Color 28 GB
17 8001090348982 Veļ.mazg.kaps.ARIEL Sensitive 14GB
18 8001090348944 Veļ.mazg.kaps.ARIEL To.Lenor 3in1 14GB
19 8001090348906 Veļ.m.kaps.ARIEL Mountain Spring 14GB
20 8001090348869 Veļ.mazg.kaps.ARIEL Color 3in1 14 GB
21 8001090207173 Veļas mīkstinātājs LENOR [Summer, 1900ml
22 8001090206893 Veļas mīkstin.LENOR Summer Br.930ml/31MR
23 8001090207135 Veļas mīkstin.LENOR Spring 1.9L/63MR
24 8001090199737 Veļas mīkst.LENOR Gold Orch. 780ml/26MR
25 8001090206930 Veļas mīkst. LENOR Gent.Touch 930ml/31MR
26 8001090199850 Veļas mīkst.LENOR Wild Fl.Bl. 780ml/26MR
27 8001090206770 Veļas mīkstin. LENOR Fr.Mead. 930ml/31MR
28 8001090206855 Veļas mīkstin. LENOR Spring 930ml/31MR
29 8001090015921 Tr.mazg.m.kaps.FAIRY Platinum dz./18gab.
30 8001090016102 Tr.mazg.m.kaps.FAIRY All in 1 dz./48gab.
31 8001090033130 Tr.mazg.m.kaps.FAIRY Platinum dz./37gab.
32 8001090016164 Tr.m.maš.kaps.FAIRY All in 1 dz./ 24gab.
33 4015400955405 Tr.m.līdz.FAIRY Platin. Arct.Fresh 430ml
34 4015400955337 Tr.m.līdz.FAIRY Platinum Lem.&Lime 430ml
35 4015400958130 Tr.mazg.līdz.FAIRY Sens.Tea T&Mint 900ml
36 8001090118530 Tr.mazg.līdz.FAIRY Sens.Cham&Vit.E 900ml
37 4015400958055 Trauku mazg.līdz.FAIRY Apple 900ml
38 4015400957973 Trauku mazg.līdz FAIRY Lemon 900ml
39 4015400956358 Tr.mazg.līdz.FAIRY Sens.Tea T&Mint 450ml
40 4015400956303 Tr.mazg.līdz.FAIRY Sens.Cham&Vit.E 450ml
41 4015400956181 Trauku mazg.līdz.FAIRY Apple 450ml
42 4015400956082 Trauku mazg.līdz.FAIRY Lemon 450ml
43 4084500703018 Veļ.pulveris ARIEL COLOR 40 M.R./3KG
44 4084500716414 Veļ.pulv.ARIEL MOUNT.SPR. 40 M.R./3KG
45 4084500702936 Veļ.pulveris ARIEL COLOR 20 M.R./1.5KG
46 4084500716322 Veļ.pulv.ARIEL MOUNT.SPR. 20 M.R./1.5 KG
47 4084500702899 Veļ.pulveris ARIEL COLOR 4 M.R./300G
48 4084500716285 Veļ.pulv.ARIEL MOUNT.SPR. 4 M.R./300G
49 5410076876860 G.atsv.AMBI PUR Freshel. Thai Orch.300ml
50 4015600570309 El.g.atsv.rez. AMBI PUR Fl.&Spring 20ml
51 4015600570194 El.g.atsv.kompl.AMBI PUR Ocean Mist 20ml
52 5410076217069 G.atsv. AMBI PUR Freshelle Oc&Wind 300ml
53 5410076217090 G.atsv.AMBI PUR Freshelle Flow&Spr.300ml
54 4084500998148 G.atsv. AMBI PUR Cryst.Gel Fr.&Cool 150g
55 4084500998063 Gaisa atsv.AMBI PUR Cryst.Gel Euc&L 150g
56 8001480022584 Veļas balinātājs ACE 1l
57 8001480022713 Veļas balinātājs ACE LEMON 1l
58 8001480023161 Traipu tīr.līdz.ACE DELICST bez hlora 1L
59 8001090867278 Veļas aromatizētājs LENOR US Spring 210g
60 8001090867223 Veļas aromatizētājs LENOR US Dreams 210g
61 8001090867070 Veļas aromatizētājs LENOR US Fresh 210g
62 8001090505026 Fabric conditioner LENOR Deepsea Minerals, 1380ml
63 8001841115665 Lenor FabricSoftener Wild Verbena, 1380ml
64 4084500277861 AMBI PUR CAR3 AFTERTOBAC SK 7ML
65 4084500278103 AMBI PUR CAR3 OCEAN MIST SK, 7ml
66 4084500278387 AMBI PUR CAR3 FLOWERS SK 7ML
67 4084500278455 AMBI PUR CAR3 VANILLA SK 7ML
68 4084500278660 AMBI PUR CAR3 AFTERTOBAC refill 7ML
69 4084500278813 AMBI PUR CAR3 AQUA refill 7ML
70 4084500278912 AMBI PUR CAR3 FLOWERS refill 7ML
71 4084500278967 AMBI PUR CAR3 VANILLA refill 7ML
72 4015600899943 AMBI PUR CAR mini OCEAN MIST
73 4015600900014 AMBI PUR CAR mini FLOWERS&SPRING
74 4015600900229 AMBI PUR CAR mini ANTITOBACCO CITRUS
75 4084500341845 Air freshener for cars AMBI PUR Car Moonlight Vanilla, 2 ml
 
                   
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes