Zeltene loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
Atpakaļ


Preču loterijas “Zeltene loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi
 
1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA – Zeltene loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču ražotājs un izplatītājs: SIA „Latvijas Maiznieks” reģistrācijas Nr. 40003034051, juridiskā adrese: Mazā Viļņas iela 9, Daugavpils, LV 5403, Latvija.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “Visas Loterijas”, reģistrācijas Nr. 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV-2128, Latvija.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un www.maiznieks.lv   un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie “Latvijas Maiznieks” zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks.
 
2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā.
 
3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. LOTERIJAS periods ir no 2018. gada 23. janvāra līdz 2018. gada 3. aprīlim.
3.2. PRODUKTU iegādes periods: no 2018.gada 23. janvāra līdz 2018.gada 2. aprīlim.
3.3. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 
2018.gada 6. februārī  pulksten 11:00; izlozējot 14 (četrpadsmit) Maxima dāvanu kartes 20.00 EUR vērtībā. Izloze tiek veikta starp reģistrācijām, kas saņemtas no 2018. gada 23. janvāra līdz 2018. gada 5. februārim.
2018.gada 20. februārī  pulksten 11:00; izlozējot 14 (četrpadsmit) Maxima dāvanu kartes 20.00 EUR vērtībā. Izloze tiek veikta starp reģistrācijām, kas saņemtas no 2018. gada 6. februāra līdz 2018. gada 19. februārim.
2018.gada 6. martā  pulksten 11:00; izlozējot 14 (četrpadsmit) Maxima dāvanu kartes 20.00 EUR vērtībā. Izloze tiek veikta starp reģistrācijām, kas saņemtas no 2018. gada 20. februāra līdz 2018. gada 5. martam.
2018.gada 20. martā  pulksten 11:00; izlozējot 14 (četrpadsmit) Maxima dāvanu kartes 20.00 EUR vērtībā. Izloze tiek veikta starp reģistrācijām, kas saņemtas no 2018. gada 6. marta līdz 2018. gada 19. martam.
2018.gada 3. aprīlī pulksten 11:00; izlozējot 14 (četrpadsmit) Maxima dāvanu kartes 20.00 EUR vērtībā. Izloze tiek veikta starp reģistrācijām, kas saņemtas no 2018. gada 20. marta līdz 2018. gada 2. aprīlim. Papildus tiek izlozēta automašīna KIA Stonic 1.4 LX Plus. Papildus izloze tiek veikta starp reģistrācijām, kas saņemtas no 2018. gada 23.janvāra līdz 2018. gada 2. aprīlim.
3.4. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2018.gada 3. maijam.
 
4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 14785.00 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro, 00 centi), ko veido kopā 71 šāds laimests ar norādīto vērtību:
Viena automašīna KIA Stonic 1.4 LX Plus (EUR 13385.00)
Septiņdesmit “Maxima” dāvanu kartes – EUR 20.00 gab. (EUR 1400.00 kopā).
 
5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas vismaz viens PRODUKTs un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas. 
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozēs. 
 
6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 50 000 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam.
 
7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic 1 (viena) PRODUKTA pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies.
 
8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA “Visas Loterijas” izstrādātās loteriju programmatūras “Premium” palīdzību. 
8.2. SIA “Visas Loterijas” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA “Visas Loterijas” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA “Visas Loterijas” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Izloze tiek nodrošināta Loterijas organizētāju puses SIA „Visas Loterijas” biroja telpās Antonijas ielā 22 – 3, Rīga, LV-1010, Latvija, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
 
9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un PALDIES karšu numuriem tiks publicēts Interneta mājas lapās www.maxima.lv un www.maiznieks.lv 2018. gada 3. aprīlī.
 
10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas ORGANIZĒTĀJA biroja telpās Antonijas ielā 22 – 3, Rīga, LV-1010, līdz NOTEIKUMU 3.3.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.2. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī. 
10.3. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv un www.maiznieks.lv.  
10.4. Laimests netiks sūtīts pa pastu vai izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.
 
11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2018. gada 18. aprīlim, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Antonijas ielā 22 – 3, Rīga, LV-1010 vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi info@loterijas.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.
 
12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “Latvijas Maiznieks” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas   pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ. 
12.3. ORGANIZĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt LOTERIJU un laimestu izsniegšanu gadījumos, ja to ietekmē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā ORGANIZĒTĀJA pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu informācijas līdzekļos par LOTERIJAS pārtraukšanu.
 
Pielikums Nr.1
Preču loterijas “Zeltene loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumiem
 
PRODUKTU saraksts
 
Zeltene Rudzu maize, 800 g 4750192720892
Zeltene Rudzu maize, 390 g 4750192730969
Zeltene Saldskābā maize, 800 g 4750192731027
Zeltene Saldskābā maize, 390 g 4750192731034
Zeltene Sēklu maize, 800 g 4750192731713
Zeltene Sēklu maize, 390 g 4750192731720
Zeltene rudzu rikas, 220g 4750192731836
Zeltene Formas maize, 400 g  4750192731737
Zeltene Dienišķā, 350g 4750192741644
Zeltene Lielā Dienišķā, 550g  4750192751582
Zeltene Saldā baltmaize, 350g 4750192741828
Zeltene Tostermaize, 500g  4750192751537                 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Aizdevumi Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes
{literal} {/literal}