Izvēlies mīlestību!
AtpakaļPreču loterijas „Izvēlies mīlestību!” noteikumi

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103217882, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, LV-1001, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA „IDEA RIGA”, uzņēmuma reģistrācijas numurs LV40003428059, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīgā, LV-1011, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā SIA „MAXIMA Latvija” veikalu tīklā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS/ PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 12.02.2019. līdz 11.03.2019. plkst. 23:59.

5. LOTERIJAS PERIODS
5.1. Loterijas periods ir no 12.02.2019. līdz 12.03.2019.

6. LOTERIJAS PRECE
6.1. Jebkura zīmola LAIMA produkts, kas nopērkams SIA „MAXIMA Latvija” veikalu tīklā.

7. BALVAS:
7.1. Balvu fondā ietilpst:
 
 Balva Skaits  1 balvas vērtība (EUR) tsk. PVN Balvu kopējā vērtība (EUR), tsk. PVN
 Naudas balvas 4 700,00 2800,00
 Laima saldumu grozi 28 6,38 178,64
 Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN 2978,64


8. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
8.1. Lai piedalītos loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, laikā no 2019. gada 12. februāra līdz 2019. gada 11. martam, dalībniekam jebkurā no Latvijas Republikā SIA „MAXIMA Latvija” veikalu tīkla, kurās ir pieejama Loterijas prece, vienā pirkuma reizē jāiegādājas 1 (viens) zīmola LAIMA produkts, un jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Loterijas preces iegādes apliecinājumu.
8.1.1. Pēc pirkuma veikšanas dalībnieks no 2019. gada 12. februāra plkst. 00:00 līdz 2019. gada 11. marta plkst. 23:59 (reģistrācija, kura tiks veikta pirms un pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un nepiedalīsies balvu izlozēs) reģistrējas loterijai mājaslapā www.laima.lv/loterija bez maksas, obligāti norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, čeka numurs.
8.2. 1(vienu) pirkuma čeku var reģistrēt 1 (vienu) reizi.
8.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
8.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2019. gada 29. marta plkst. 23:59, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.
8.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
8.6. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
8.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkuru loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu čeka numuru.
8.8. Visi pieteiktie čeka numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.
8.9. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
8.9.1. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt, tādējādi cerot palielināt savas izredzes laimēt;
8.9.2. ir, reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildu simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
8.9.3. ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts uz čeka;
8.9.4. ir reģistrējis pirkuma čeku, kurš neatbilst šo noteikumu 6.1. punktam;
8.9.5. ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas prettiesiskumu.
8.10. Akcijas organizators neatbild par:
8.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai saņemot balvu;
8.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
8.10.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
9. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
9.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 10000 (desmit tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti:
9.1.1. 4 (četri) galvenās balvas- naudas balvas 700.00 EUR ieguvēji,
9.1.2. 28 (divdesmit astoņi) uzvarētāji, kuri katrs iegūs 1 (vienu) Laima saldumu groza ieguvēji 6,38 EUR vērtībā.
10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Tiek noteiktas 4 (četras) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu:
 
Nr. Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze Izlozētās balvas un skaits
1 19.02.2019. plkst. 12:00 12.02.2019. plkst. 00:00 - 19.02.2019. plkst. 23:59 1 (viena) naudas balva
2 26.02.2019. plkst. 12:00 12.02.2019. plkst. 00:00 - 25.02.2019. plkst. 23:59 1 (viena) naudas balva
3 05.03.2019. plkst. 12:00 12.02.2019. plkst. 00:00 - 04.03.2019. plkst. 23:59 1 (viena) naudas balva
4 12.03.2019. plkst. 12:00 12.02.2019. plkst. 00:00 - 11.03.2019. plkst. 23:59 1 (viena) naudas balva
28 (divdesmit astoņi) Laima saldumu produktu grozi

10.2. Katrā no izlozēm tiks noteikti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārais izlozes laimētājs nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
10.3. Balvas tiks izlozētas SIA „IDEA RIGA” biroja telpās, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 36-31, 7. stāvā, ietverot pārstāvi no Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas.
10.4. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas organizētājs. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1. Laimētāju vārdi un uzvārdi tiks publicēti izlozes mājaslapā www.laima.lv/loterija pēc izlozes dienas vai līdz nākošās dienas plkst. 18:00.
11.2. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 12. martā, līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.laima.lv/loterija.
12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. Lai saņemtu balvu, laimētājiem līdz 2019. gada 29. martam darba dienās laikā no plkst.10:00 līdz plkst.17:00 jāierodas SIA „IDEA RIGA” telpās Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV - 1011, Latvija, vai jāzvana pa tālruni 67280125, lai vienotos par balvas saņemšanu.
12.2. Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda izlozē laimējušais pirkuma čeks un personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte) un jāparaksta balvas pieņemšanas – nodošanas akts, norādot tajā savus personas datus.
12.2.1. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītām, skaidri salasāmam Loterijas preču nosaukumam. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, tā atšifrējumam un veikala zīmogam.
12.3. Loterijas balvas nevar tikt izņemtas naudā, netiek sūtītas pa pastu vai mainītas pret citiem produktiem vai balvām.
12.4. Balvas pēc 2019. gada 29. marta vairs netiks izsniegtas.
12.5. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2019. gada 29. martam, paliek SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija” īpašumā.
13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 29.martam, iesniedzot SIA „IDEA RIGA”, Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV-1011, Latvija rakstisku iesniegumu.
13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „IDEA RIGA” darbinieki.
14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja SIA „ Orkla Confectionery & Snacks Latvija” īpašumā.
15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka loterijas rīkotāji SIA „ Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, SIA „IDEA Riga”, un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.laima.lv/loterija , kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
15.2. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami akcijas mājaslapā www.laima.lv/loterija.
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes
{literal} {/literal}