Himalaya loterija
Atpakaļ

Preču loterijas „Himalaya Maxima loterija” noteikumi.

1.    PREČU IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA „The Himalaya Drug Company”, reģistrācijas nr.40003785707, juridiskā adrese: Elizabetes iela 11-10, Rīga, LV-1010, Latvija.

2.    LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA „ZeBerry“, uzņēmuma reģistrācijas nr.40103962577, juridiskā adrese: Tēraudlietuves iela 14-8, Rīga, LV-1026, Latvija.

3.    LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek MAXIMA tirdzniecības vietās visā Latvijas teritorijā.

4.    LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 08.11.2018. līdz 07.12.2018.

5.    BALVAS:
5.1. 1 (viena) GoPRO HERO 5 kamera EUR 330.00 vērtībā;
5.2. 5 (piecas) MAXIMA dāvanu kartes EUR 20.00 vērtībā;
5.3. 20 (divdesmit) - Himalaya produktu komplekti EUR 26.49 vērtībā: 5.4. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda EUR 959.80 (summa vārdiem: deviņi simti piecdesmit deviņi eiro, 80 centi).

6.    PROGNOZĒTĀS IZREDZES DALĪBNIEKAM IEGŪT LAIMESTU:
6.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 300 (trīs simti). Dalībnieka aptuvenās izredzes laimēt ir 26/300.

7.    PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
7.1. Lai piedalītos Loterijā, laika periodā no 2018. gada 8.novembra līdz 2018. gada 5.decembrim, dalībniekam MAXIMA tirdzniecības vietās visā Latvijas teritorijā ir jāiegādājas jebkurš 1 (viens) Himalaya produkts (produktu sarakstu skatīt pielikumā Nr.1).
7.2. Pēc Loterijas produktu iegādes, dalībnieks no 8.novembra plkst. 00:00 līdz 5.decembra plkst. 23:59 (reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un nepiedalīsies balvu izlozēs) var reģistrēties loterijai sekojošā veidā:
7.2.1. Reģistrējoties mājaslapā www.loterijas.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, čeka numuru, e-pastu.
7.2.2. Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību Loterijā, ir: vārds, uzvārds, tālruņa numurs un pirkuma čeka numurs.
7.3. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2018. gada 21.decembrim, tas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā saņemot balvas.
7.4. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli un atbildīs 7.2. punktā minētājai kartībai, piedalīsies izlozē.
7.5. 1(vienu) pirkuma čeku var reģistrēt tikai 1(vienu) reizi.
7.6. 1 (viens) dalībnieks var laimēt tikai 1 (vienu) balvu.
7.7. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
7.8. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
7.9. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārtīgi, tikai izdarot atkārtotu jebkura loterijas noteikumiem atbilstoša produkta pirkumu un reģistrējot jaunu čeka numuru.
7.10. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
7.10.1. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt, tādējādi cerot palielināt savas izredzes laimēt;
7.10.2. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildu simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
7.10.3. ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts uz čeka;
7.10.4. ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas prettiesiskumu.
7.11. Akcijas organizators neatbild par:
7.11.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai saņemot balvu;
7.11.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieku vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
7.11.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
 7.12. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA „Visas Loterijas” izstrādātā loteriju programmatūrā „Sales Premium” (Personas datu apstrādes reģistrācijas numurs 003365).
7.13. Loterijas norises laikā loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu likuma organizēšanas, uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, Loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks loterijas organizētājs.
7.14. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru, pirkuma čeku un e-pastu.

8.    DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic 7. punktā norādītās darbības.
8.2. Papildu izdevumi par dalību loterijā dalībniekam nav.

9.    PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai 7.2. punktā norādītajā veidā no 2018. gada 8.novembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 5.decembra plkst. 23:59.

10.    LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Laimesta ieguvēji tiks noteikti 2018. gada 6. decembrī, plkst. 11:00 Loterijas organizētāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās Antonijas ielā 23-3, Rīgā, 2. stāvā, izmantojot www.loterijas.lv reģistrētos čeku numurus, LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.
10.2. Izloze notiks automātiski, izmantojot SIA „Visas Loterijas” izstrādāto loteriju programmatūru „Sales Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas numurs 003365.
10.3. Izlozē piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
10.4. Izlozē tiks izlozēti 3 (trīs) rezerves laimētāji gadījumam, ja primāro izlozēto laimētāju datu reģistrācijas nebūs atbilstošas šiem loterijas noteikumiem vai nebūs iespējams ar tiem sazināties pēc izlozes veikšanas (nekorektu e-pasta adrešu un telefona numuru norādīšanas gadījumos). Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.

11.    LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1. Laimētāji tiks publicēti mājaslapā www.loterijas.lv pēc izlozes līdz 2018. gada 7.decembrim.

12.    LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. SIA “ZeBerry” informēs laimesta ieguvēju par balvas saņemšanu trīs dienu laikā pēc izlozes, nosūtot īsziņu vai zvanot uz dalībnieka norādīto mobilā telefona numuru.
12.2. Visas balvas SIA “ZeBerry” izsniegs balvu laimētājiem vai to pilnvarotām personām Rīgā, Eksporta ielā 6-10, LV-1010, vai tiks nosūtītas laimētājiem uz iepriekš saskaņotu adresi ārpus Rīgas. Laimētāji savu balvu varēs saņemt, uzrādot produktu pirkuma čeku, personu apliecinošu dokumentu un parakstot iepriekš sagatavotu pieņemšanas – nodošanas aktu.
12.3. Balvas laimētājiem ir jāizņem līdz 2018. gada 21. decembrim.
12.4. Ja balva netiek izņemta līdz 2018. gada 21. decembrim, tā paliek preču izplatītāja SIA „The Himalaya Drug Company”, īpašumā.
12.5. Laimesti netiks mainīti pret  citām balvām vai līdzvērtīgu naudas summu.
12.6. Laimestu saņemšana var radīt personām šādus papildu izdevumus:
12.6.1. Maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu.
12.6.2. Iespējamus pasta izdevumus.
12.6.3. Citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.

13.    PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 21.decembrim, iesniedzot SIA „ZeBerry” Eksporta ielā 6-10, Rīgā, LV-1010 rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

14.    DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „The Himalaya Drug Company”, SIA „ZeBerry“  un SIA „Visas Loterijas” darbinieki un to tuvākie ģimenes locekļi (māte, tēvs, bērni un māsas, brāļi). Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja SIA „The Himalaya Drug Company”,  īpašumā.

15.    NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami www.loterijas.lv mājaslapā.
15.2. Vispārīga informācija par loteriju būs pieejama arī pa e-pastu info@zeberry.lv vai pa  tālruni 20044462 darba dienās no plkst. 09:30 līdz 17:30.
 
Pielikums Nr.1
 
Produkta nosaukums EAN kods
Sej. mazg. krēms HIMALAYA ar alveju 150ml 8901138500054
Želeja sejas mazgāšanai HIMALAYA 150ml 8901138500061
Maigs skrubis HIMALAYA ar valrieks.75ml 8901138510985
Sejas maska HIMALAYA attīrošā dubļu 75ml 8901138511012
Sejas maska HIMALAYA atsvaidz.augļ.75ml 8901138511005
Acu krēms HIMALAYA 15ml 8901138712235
Sejas skrubis HIMALAYA attīrošs 75ml 8901138819736
Sejas krēms HIMALAYA probl. ādai 30g 8901138500191
Sejas mazg. putas HIMALAYA HERBALS 50ml 8901138825485
Roku krēms HIMALAYA barojošs 100ml 8901138815769
Sejas toniks HIMALAYA atsvaidzinoš.200ml 8901138509293
Krēms kājām HIMALAYA 75ml 8901138500481
Sejas maska HIMALAYA mandeļu, gurķu 75ml 8901138511029
Roku krēms HIMALAYA pretnovecošanas 50ml 8901138818241
Sejas toniks HIMALAYA nomierinošs 200ml 8901138823498
Zobu pasta HIMALAYA SENSI-RELIEF 75ml 8901138825638
Zobu pasta HIMALAYA COMPLETE CARE 75ml 8901138825577
Sejas maska HIMALAYA NĪMA 2x7,5ml 8901138822699
Zobu pasta HIMALAYA MINT FRESH 75ml 8901138825614
Ķerm. krēms HIMALAYA HERBALS mitrin.50ml 8901138713874
Sejas krēms-gēls HIMALAYA 50ml 8901138834784
Sejas mazg. līdz. lakr. vīr. HIMALAYA 100ml 8901138831073
Sejas krēms HIMALAYA REVITALIZ.nakts 50ml 8901138834746
Ķerm./sej.krēms HIMALAYA barojošs 150ml 8901138506384
Sejas maska HIMALAYA NEEM 75ml 8901138511197
Maigs skrubis HIMALAYA ar aprikoz.75ml 8901138510992
Ziepes HIMALAYA ar mandelēm 75g 8901138511593
Roku krēms HIMALAYA barojošs 50ml 8901138818258
Sejas krēms HIMALAYA dienas 50ml 8901138834760
Sejas krēms HIMALAYA pretgrumbu 50ml 8901138834753
Krēms pret pūtītēm HIMALAYA Clarina 30g 8901138500597
Sejas mas. HIMALAYA Clarina pret pūt.75ml 8901138819422
Sejas mazg. gēls HIMALAYA Clarina 60ml 8901138819415
Sejas želeja HIMALAYA attīr.150ml 8901138511784
Lūpu balzams HIMALAYA NOURISHING 4,5g 8901138509231
Ziepes HIMALAYA ar nīmu 75g 8901138711962
Sejas mazg. putas HIMALAYA nīma 150ml 8901138512811
Sejas mazg. žel. HIMALAYA maiga 150ml 8901138711900
Lūpu balzams HIMALAYA COCOA BUTTER 4,5g 8901138823344
Zobu pasta HIMALAYA SPARKLY WHITE 75ml 8901138825591
Acu kosmēt. noņēmējs HIMALAYA maigs 115ml 8901138824594
Lūpu balzams HIMALAYA STRAWBERRY 4,5g 8901138827557
Sejas mazg. līdz. vīr. citr. HIMALAYA 100ml 8901138831059
Zobu pasta HIMALAYA Act.Whit.Fresh 75ml 6291107220079
Zobu pasta HIMALAYA Stain Away 75ml 6297000713977
Ziepes HIMALAYA ar medu 75g 8901138511609
Zobu pasta HIMALAYA 100g 8901138500306
Krēms HIMALAYA antiseptisks 20g 8901138509026

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes
{literal} {/literal}