Mazgā ar jaudu brauc ar baudu
Atpakaļ

Preču loterijas „Mazgā ar jaudu brauc ar baudu​!” noteikumi

1.    Loterijas preču ražotājs ir Reckitt Benckiser Poland AS reģ. nr. 40103206836, juridiskā adrese: Strēlnieku iela 1A-2, Rīga, Latvia, LV-1010 - turpmāk Ražotājs.

2.    „Finish” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „BDF LV”, reģistrācijas nr.: 40103535166, juridiskā adrese: Lemešu iela 5-38, Rīga, LV 1016, Latvija - turpmāk Loterijas organizētājs. 

3.    Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

4.    Loterijas norises teritorija -  visas tirdzniecības vietas visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

5.    Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 1. oktobris. Loterijas norises beigu datums ir 2018. gada 3. decembrim.

6.    Loterijas prece ir Finish Quantum tabletes (jebkurš iepakojums ar jebkuru tablešu skaitu).

7.    Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

8.    Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc norādītā perioda- 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 30. novembrim, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

9.    Loterijā nevar piedalīties SIA BDF LV un Reckitt Benckiser Poland AS darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks / ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

10.    Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 30. novembrim, vienā pirkuma reizē jāiegādājas viens loterijas produkts, jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un tas jāreģistrē Loterijai: 10.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju.
10.2. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.

11.    Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.

12.    Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.

13.    Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs / pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.

14.     Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.

15.    Balvu fonds:
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Automašīna Volkswagen T-ROC 1.0TSI 115Hp 6G Manual* 1 12692.00 12692.00
Finish kapsulu komplekti (288 kapsulas) 10 39.96 399.60
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 13091.60
*Laimētājs apdrošināšanas izdevumus sedz pats.

16.    Loterijā tiek noteikta 1 izloze. Izloze notiek 2018. gada 3. decembrī, Merķeļa ielā 21, Rīga, Latvija, LV 1050, pulkstens 11.00. Izloze notiek 2018. gada 3. decemrbī plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu no 2018. gada 1. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 30. novembrim plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) automašīnu Volkswagen T-ROC 1.0TSI 115Hp 6G Manual un 10 (desmit) Finish kapsulu komplektus. Kopā tiek izlozēti 11 uzvarētāji.
16.1.  Izlozē tiek izlozēti 6 rezerves laimētāji. Rezerves laimētāji tiek lozēti gadījumam, ja primārie laimētāji nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.

17.    Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 10 000 (desmit tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 11 (vienpadsmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot – 11 (vienpadsmit) pret 10 000 (desmit tūkstoši). 

18.     Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2018. gada 3. decembrī, līdz 23:59 mājas lapā www.laimearfinish.lv.

19. Balvu dokumentācija un saņemšana tiks kārtota pie Loterijas organizētāja SIA „BDF LV”, Merķeļa ielā 21, Rīgā, LV-1050.

20.    Laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

21.    Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas organizētāju pa tālruni 26406662 darba dienās no 10:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2018. gada 17. decembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāja īpašumā.    

22.     Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte).  Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas organizētājs paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas organizētāja ar pretenziju par balvu.

23.    Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam preces pirkumam laika posmā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 30. novembrim. Attēlotam loterijas preču nosaukumam Finish kurš piedalās loterijā. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
 
24.    Ja Loterijas laimētāji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

25.    Loterijas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

26. Loterijas organizētājam, Loterijas dalībnieku Loterijas laikā iegūtās balvas pēc Loterijas dalībnieka prasības, nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.

27.    Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

28.    organizētājs nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.

29.    Loterijas organizētājs nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

30.    Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas organizētājam – SIA „BDF LV” (Merķeļa iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija) vai elektroniski uz e-pastu info@bdf.lv līdz 2018. gada 18. decembrim ar norādi Loterija Finish loterija, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
30.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2018. gada 18. decembrim, neizraisa juridiskas sekas.
30.2. Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

31.    Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

32.    Loterijas organizētāja un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

33.    Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.laimearfinish.lv, kā arī pa tālruni +371 26406662.
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes
{literal} {/literal}