Colgate loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
Atpakaļ

Preču loterijas “Colgate loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA – Colgate loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču ražotājs SIA „Colgate-Palmolive (Latvia)”, Reģ.  Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “ADgett”, reģ. nr. 40103715778, adrese: Vagonu iela 35 - 12, Rīga, LV-1009.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie Colgate  zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks, kurš ir piekritis piedalīties gan MAXIMA, gan MAXIMA sadarbības partneru organizētās loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas noteikumiem un  Privātuma politikas noteikumiem.  

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā.  

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PRODUKTU iegādes periods: no 2019.gada 14. februāra līdz 2019.gada 27.februārim.
3.2. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 2019. gada 5.martā pulksten 12:00.
3.3. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2019.gada 25. martam.
3.4. LOTERIJAS norises laiks no 2019. gada 14. februāra līdz 2019. gada 6. martam (laimējušo paziņošanas datums).  

4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 1054,76 (Viens tūkstotis piecdesmit četri euro, septiņdesmit seši centi), ko veido kopā sešu šādu laimestu ar norādīto vērtību: 5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki, kuri piekrituši piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas jebkurš 1 (viens) Colgate produkts un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas.
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz epasta adresi paldies@maxima.lv.
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz epasta adresi paldies@maxima.lv.
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē.
 
6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 5000 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam.
 
7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies.
 
8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa.
8.2. SIA ADgett veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA ADgett nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA ADgett informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Izloze tiek nodrošināta SIA ADgett biroja telpās Vagonu ielā 35 – 12, Rīgā.  

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un PALDIES karšu numuru daļām  tiks publicēts Internet mājas lapās www.maxima.lv līdz  2019. gada 25. martam.

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas SIA ADgett biroja telpās Vagonu iela 35-12, Rīgā līdz NOTEIKUMU 3.3.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.2. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.
10.3. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv
10.4. Laimests netiks sūtīts pa pastu vai izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.
 
11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2019. gada 25. martam, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Vagonu iela 35 – 12, Rīga vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi info@adgett.com, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.  

12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA „Colgate-Palmolive (Latvia)”, SIA „Maxima Latvija” un SIA „ADgett” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas  pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.
12.3. ORGANIZĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt LOTERIJU un laimestu izsniegšanu gadījumos, ja to ietekmē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā ORGANIZĒTĀJA pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu informācijas līdzekļos par LOTERIJAS pārtraukšanu.
PRODUKTU saraksts
Nr.p.k. PRODUKTA nosaukums Svars Svītru kods
1 Colgate pasta Sens.Pro Rel.Whitening 75ml 75ml 8714789558257
2 Colgate pasta Ult.Fresh Lemon 75ml 75ml 8718951131644
3 Colgate TP Naturals Charcoal 75ml 75ml 6920354822421
4 Colgate pasta Total Daily Repair 75ml 75ml 8718951037397
5 Colgate pasta Total Visible Action 75ml 75ml 8718951070981
6 Colgate pasta Total Deep Clean 75ml 75ml 8718951071322
7 Colgate pasta Total Whitening 75ml 75ml 8714789423166
8 Colgate pasta Total Original 75ml 75ml 8714789424071
9 Colgate pasta Max White One Luminous 75 ml 75ml 8714789867632
10 Colgate pasta Max White One Optic 75ml 75ml 8718951050860
11 Colgate pasta Max White One White&Protect 75ml 75ml 8718951099807
12 Colgate pasta Max White Expert White 75ml 75ml 7509546064857
13 Colgate pasta Max White Expert Complete 75ml 75ml 7509546071381
14 Colgate pasta Max Fresh Cool Mint 125ml 125ml 5900273132161
15 Colgate pasta Max Fresh Int. Foam 125ml 125ml 8718951100855
16 Colgate pasta Max White Shine 125ml 125ml 8714789724560
17 Colgate pasta Max White 125ml 125ml 7891024123140
18 Colgate pasta Advance Whitening 125ml 125ml 8693495013192
19 Colgate pasta Advance Whitening 75ml 75ml 5900273113245
20 Colgate pasta Herbal White 100ml 100ml 8718951076402
21 Colgate pasta Triple Action 100ml 100ml 7891024132074
22 Colgate TP Propolis 100ml 100ml 7891024131435
23 Colgate pasta Kids 3-5 50ml 50ml 8718951096370
24 Colgate pasta Kids 6+ 50ml 50ml 8718951096318
25 Colgate pasta Kids 0-2 50ml 50ml 8718951096349
26 Colgate birste 360 Max White Expert + Whitening pen - 8718951184374
27 Colgate elektriskā birste bērniem Barbie - 8714789516912
28 Colgate elektriskā birste bērniem Spiderman - 8714789111575
29 Colgate birste 360 Interdental Soft - 8714789864990
30 Colgate birste 360 MW Expert White Medium - 8718951030527
31 Colgate birste 360 Surround Soft - 8714789608310
32 Colgate birste 360 Black Medium - 8718951033856
33 Colgate birste 360 Advanced Soft - 8718951111752
34 Colgate birste 360 Advanced Medium - 8718951112001
35 Colgate birste 360 Advanced White Soft - 8718951137233
36 Colgate birste Slim Soft Black - 8714789954431
37 Colgate birste Slim Soft Advanced Soft - 8718951186637
38 Colgate birste Max Fresh Soft - 5943001900106
39 Colgate birste Max White Soft - 8714789417097
40 Colgate birste Navigator Plus Soft - 5900273113030
41 Colgate birste Zig-zag Medium - 7610196003544
42 Colgate birste Extra Clean Medium - 5900273001566
43 Colgate birste Smiles Kids 3-5 - 5900273150035
44 Colgate birste Baby 0-2 - 4011200234900
45 Colgate birste Kids 6 (1+1) - 8714789993799
46 Colgate birste 360 Base (1+1) - 5900273113603
47 Colgate birste Twister Fresh Medium (1+1) - 8714789139791
48 Colgate diegs Total Premium 50m - 59036388
49 Colgate skal.līdzeklis Cool Mint 250ml 250ml 8714789732732
50 Colgate skal.līdzeklis Cool Mint 500ml 500ml 8714789732671
51 Colgate skal.līdzeklis Max White Instant 250ml 250ml 8718951178748
52 Colgate skal.līdzeklis Max White Instant 500ml 500ml 8718951034808
53 Colgate skal.līdzeklis Tea&Lemon 500ml 500ml 8718951006188
54 Colgate skal.līdzeklis Mint Duo 500ml 500ml 8718951148536
 
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes
{literal} {/literal}