Bella loterija Maxima veikalos
Atpakaļ


“Bella loterija Maxima veikalos” loterijas noteikumi


1. Loterijas organizētājs:
SIA “TZMO Latvija”, VRN LV40003519061, juridiskā adrese Rankas iela 15, Rīga, LV-1005

2. Loterijas norises teritorija:Loterija notiek Maxima XX-XXX veikalos visā Latvijas teritorijā, kuros tiek izplatītas akcijas preces.

3. Loterijas norises sākuma un beigu datums:
Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 31. Janvāra līdz 2019. gada 18. februārim.

4. Laimestu fonds:
Laimestu nosaukums Skaits Vērtība par vienību (EUR) Kopējā vērtība (EUR)
Sporta kluba “My Fitness” abonements 1 mēnesim 10 67 670
KOPĀ:     670
 
5. Preču daudzums, kuru piedāvā preču loterijas ietvaros:
10 preces (abonements sporta klubā “My Fitness”)

6. Prognozētais dalībnieku skaits:
Prognozētais loterijas dalībnieku skaits ir 5 000 (pieci tūkstoši) dalībnieku, kas izmantojot 7.1. norādīto veidu reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti 10 (desmit) laimētāji, tas ir 10 / 5 000 dalībniekiem.

7. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:
7.1. Lai piedalītos loterijā, laika periodā no 2019. gada 31. janvāra līdz 2019. gada 13.februārim kādā no Maxima XX-XXX veikaliem ir jāiegādājas jebkurš 1 (viens) Bella higiēnisko pakešu un 1 (viens) Bella ikdienas ieliktnīšu iepakojums, kopā 2 Bella iepakojumi vienā pirkuma reizē.
7.2. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājaslapā www.loterijas.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru, kontakttālruni.
7.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
7.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2019.gada 13.martam, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvu.
7.5. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās dalībnieka reģistrācijas apstiprinošs teksts.
7.6. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas, kurās ir norādīts čeka numurs. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
7.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkuru loterijas produktu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
7.8. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
7.9. Piedaloties loterijā dalībnieks apliecina, ka akcijas rīkotājs SIA „TZMO Latvija” drīkst izmantot viņu datus loterijas uzvarētāju noteikšanai.

8. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
8.1. Piedalīšanās loterijā rada izdevumus preču pirkumam par jebkuru summu EUR
8.2. Piedalīšanās loterijā var radīt šādus izdevumus
8.2.1. Ceļa izdevumus loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanai;
8.2.2. Laimesta lietošanas vai izmantošanas izdevumus;
8.2.3. Citus izdevumus, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālā ieskata un nepieciešamības.

9. Akcijas organizators neatbild par:
9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai saņemot balvu;
9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm, kas radušās dalībnieku vainas dēļ.

10. Datums līdz kuram jāreģistrējas loterijai:
10.1. Loterijai jāreģistrējas, atbilstoši pēc 7.1 punktā minētajiem noteikumiem līdz 2019. gada 13.februārim, plkst. 23:59.

11. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:
11.1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību;
11.2. Laimētāji tiks noteikti 2019. gada 15. februārī, Rankas ielā 15, Rīgā, plkst. 10:00 – SIA “TZMO Latvija” zīmolu vadītāja un Izložu un azartspēļu inspekcijas darbinieka klātbūtnē;
11.3. Loterijas dalībnieku reģistrāciju loterijai nodrošina Sales Premium programma. SIA Visas Loterijas personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365. Laimestu izlozi nodrošina SIA “TZMO Latvija”. Izloze tiks veikta ar loterijas programmatūras palīdzību;
11.4. Laimesti tiks izlozēti vienā izlozē.
11.5. Tiks izlozēti 3 rezerves laimētāji.

12. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;
12.1. Laimētājs tiks publicēts mājaslapā www.loterijas.lv, www.maxima.lv 2019.gada 18. februārī.
12.2. Akcijas rīkotājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc izlozes rezultātu paziņošanas sazināsies ar laimētāju, nosūtot sms/zvanot uz akcijā reģistrēto tālruņa numuru.

13. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;
13.1. Laimējušās personas var pieteikties uz laimestu un saņemt to līdz 2019. gada 18.martam, Rankas ielā 15. Pēc minētā datuma laimesti netiks izsniegti, tie netiks pārlozēti un pāries SIA “TZMO Latvija” īpašumā;
13.2. Laimējušās personas laimestu varēs saņemt personīgi, uzrādot izlozē laimējušo salasāmu pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu.
13.3. Laimējušās personas laimestu (“My Fitness” abonementu) varēs saņemt, iepriekš saskaņotā laikā Rankas ielā 15, Rīgā, pie SIA “TZMO Latvija” zīmolu vadītāja, darba laikā no plkst. 9:00 līdz 18:00, tālrunis uzziņām – 27090965;
13.4. Laimesta vērtība netiek izsniegta naudā.

14. Loterijas dalībnieka tiesības iesniegt pretenzijas, pretenziju izskatīšanas kārtība:
14.1. Loterijas dalībnieks var iesniegt pretenzijas par loteriju loterijas norises laikā un 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc loterijas beigu datuma. Pretenzijas tiek izskatītas 15 (piedspadsmit) dienu laikā no to saņemšanas dienas. Pretenziju izskatīšanas un atbildes sniegšanas beigu datums 08.03.2019. Pretenziju iesniegšanas adrese: Rankas iela 15, Rīga, LV 1010.

15. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:
15.1. SIA “TZMO Latvija” un SIA “Visas Loterijas” darbiniekiem un to ģimenes locekļiem nav tiesību piedalīties loterijā. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA ‘’TZMO Latvija’’ īpašumā.
 
16. Citi noteikumi:
16.1. Loterijas dalībniekiem nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz laimestu saņemšanas vai izmantošanas (lietošanas) izmaksām;
16.2. SIA “TZMO Latvija” un Loterijas.lv neuzņemas atbildību par loterijas dalībnieku neprecīzi sniegto informāciju un tās radītajām sekām;
16.3. Šie noteikumi ir spēkā visu loterijas laiku. SIA “TZMO Latvija” ir tiesīgs veikt izmaiņas šajos noteikumos, cita starpā, ja normatīvo aktu izmaiņu dēļ kāda daļa vai visi noteikumi tā rezultātā nav spēkā, izmaiņas saskaņojot ar Izložu un Azartspēļu uzraudzības inspekciju. Par šādām izmaiņām rakstiski informējot loterijas norises vietās veikalos Maxima un www.loterijas.lv.
16.4. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.loterijas.lv.
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes