LATVIJAS ZELTENE loterija
Atpakaļ


Preču loterijas “LATVIJAS ZELTENE loterija Maxima veikalos” noteikumi

 
1. Loterijas preču ražotājs: AS “Latvijas Maiznieks”, reģ. nr. 40003034051, juridiskā adrese: Mazā Viļņas iela 9, Daugavpils, Latvija, LV-5403 - turpmāk Ražotājs.
2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ęekavas nov., Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises teritorija: jebkurš veikals MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā un interneta veikals www.barbora.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
3.1. Loterijas prece: jebkura Latvijas Maiznieks maize LATVIJAS ZELTENE
saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1.
4. Loterijas norises laiks:
4.1. Loterijas norises sākuma datums: 2021. gada 31. augusts. Loterijas norises beigu datums: 2021. gada 12. oktobris.
4.2. Loterijas  reģistrācijas  periods:  no  2021.  gada  31.  augusta  līdz  2021.  gada
11. oktobrim.

5. Balvu fonds:
Balva  Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
IMPRO CEĻOJUMI dāvanu karte 1000.00 EUR vērtībā + 500.00 EUR
rokasnauda
 
1
 
1500.00
 
1500.00
 
Maxima dāvanu karte 100.00 EUR vērtībā
 
5
 
100.00
 
500.00
 
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:
 
2000.00
 
6. Loterijas   preču   skaits,   kuras   iegādājoties   varēs   piedalīties   Loterijā,   ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
6.1. Loterijas  preces  var  būt  pieejamas  tirdzniecībā  arī  pirms  vai  pēc  4.  punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 6 (seši) pret 5000 (pieci tūkstoši).
7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2021. gada 31. augusta līdz  2021.  gada  11.  oktobrim,  jāiegādājas  vismaz  1  (viens)  loterijas  produkts jebkurā tirdzniecības vietā MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.barbora.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.loterijas.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, vecums, pilsēta, dalībnieka tālruņa numurs, e- pasta adrese. Reģistrācija ir bez maksas.
Obligāti   aizpildāmie   lauki,   lai   veiktu   dalību   loterijā   ir:   vārds,   uzvārds,   pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
7.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un   pakalpojumu   loteriju   likuma   organizēšanas   uzraudzības   un   kontroles kārtības  5.  punktam”,  loterijas  reģistrāciju  datu  uzglabāšanu  5  gadus  veiks Loterijas organizētājs.
7.2. Lai  nodrošinātu  iespējami  precīzas  un  unikālas  Loterijas  reģistrācijas,  tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs   pieprasa   norādīt   dalībnieka   tālruņa   numuru   un   pirkuma dokumenta numuru.
7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
9. Loterijā tiek noteiktas 6 (sešas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
 
Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze  Izlozētās balvas un skaits  Rezervisti
07.09.2021.
plkst. 11.00
31.08.2021. plkst. 00.00 –
06.09.2021. plkst. 23.59
1 (viena) Maxima dāvanu karte 100.00 EUR  
2 (divi)
14.09.2021.
plkst. 11.00
07.09.2021. plkst. 00.00 –
13.09.2021. plkst. 23.59
1 (viena) Maxima dāvanu karte 100.00 EUR  
2 (divi)
21.09.2021.
plkst. 11.00
14.09.2021. plkst. 00.00 –
20.09.2021. plkst. 23.59
1 (viena) Maxima dāvanu karte 100.00 EUR  
2 (divi)
28.09.2021.
plkst. 11.00
21.09.2021. plkst. 00.00 –
27.09.2021. plkst. 23.59
1 (viena) Maxima dāvanu karte 100.00 EUR  
2 (divi)
05.10.2021.
plkst. 11.00
28.09.2021. plkst. 00.00 –
04.10.2021. plkst. 23.59
1 (viena) Maxima dāvanu karte 100.00 EUR  
2 (divi)
 
12.10.2021.
plkst. 11.00
 
31.08.2021. plkst. 00.00 –
11.10.2021. plkst. 23.59
1 (viena) IMPRO CEĻOJUMI
dāvanu karte 1000.00 EUR vērtībā + 500.00 EUR rokasnauda
 
2 (divi)
 
9.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
9.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti.  Rezerves  laimētāji  saņem  tiesības  uz  balvu  rindas  secībā,  kādā  tie  tiek izlozēti.
10. Pilns  uzvarētāju  saraksts  tiks  publicēts  2021.  gada  12.  oktobrī  līdz  plkst.  23:59 mājas lapā www.loterijas.lv.
11. Laimesta  ieguvēji  par  laimestu  saņemšanu  tiks  informēti  personīgi,  zvanot  vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas”  pa  tālruni  67686540  darba  dienās  no  9.00  līdz  17.00  un  vienoties  par balvas saņemšanu līdz 2021. gada 26. oktobrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāju īpašumā.
11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc   balvas   saņemšanas   laimētājs   nevar   vērsties   pie   Loterijas   rīkotājiem   ar pretenziju par balvu.
11.3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
11.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2021. gada 31. augusta līdz 2021. gada
11. oktobrim un attēlotam loterijas preces nosaukumam Latvijas ZELTENE vai citam nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.
11.5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
11.5.1. nevar   uzrādīt   šajos   noteikumos   norādītos   personas   apliecinošos dokumentus  vai  šajos  dokumentos  redzamā  informācija  nesakrīt  ar  Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
11.5.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
11.5.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
11.5.4. ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
11.5.5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
11.5.6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;
11.5.7. nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
11.6. Loterijas   rīkotājiem   Loterijas   dalībnieka   Loterijas   laikā   iegūtā   balva   pēc Loterijas  dalībnieka  prasības  nav  jāapmaina  pret  citu  balvu,  un  nav  jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
12. Visas  pretenzijas  par  Loteriju  jāsūta  rakstiski  Loterijas  rīkotājiem  –  SIA  „Visas Loterijas”,   (Dzirnavu   ielā   37   -   63,   Rīga,   Latvija,   LV-1010)   līdz   2021.   gada
27. oktobrim ar norādi Loterija “LATVIJAS ZELTENE loterija Maxima veikalos”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc  saņemšanas.  Ja  Loterijas  rīkotāji  uzskata  pretenziju  par  pamatotu,  tas  atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
13. Loterijā  nevar  piedalīties  AS  “Latvijas  Maiznieks”,  SIA  “MAXIMA  Latvija”,  SIA “Patrika”  un  SIA  “Visas  Loterijas”  darbinieki.  Gadījumā,  ja  tiek  konstatēts,  ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī  par  balvas  neizsniegšanu  gadījumos,  kad  nav  ievēroti  Loterijas  noteikumi  vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
14.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji,  saskaņojot  tos  ar  Latvijas  Republikas  Izložu  un  azartspēļu  uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
14.3. Ar   Izložu   un   azartspēļu   uzraudzības   inspekcijas   apstiprinātiem   loterijas noteikumiem  iespējams  iepazīties  mājas  lapā  www.loterijas.lv,  kā  arī  pa  tālruni
+371 67686540.

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes