Valdori loterija - Pērc ar PALDIES karti un laimē!
AtpakaļPreču loterijas “Valdori loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi
 
1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA - Valdori loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču ražotājs: SIA “Valdori”, reģistrācijas Nr. 40003488113, juridiskā adrese: Kūdras iela 7 - 4, Rīga, LV-1083, Latvija.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “VISAS LOTERIJAS”, reģistrācijas Nr. 40103404235 , juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV-2112, Latvija.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie “Valdori” zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks, kurš ir piekritis piedalīties gan MAXIMA, gan MAXIMA sadarbības partneru organizētās loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas noteikumiem un  Privātuma politikas noteikumiem. 

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā. 

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PRODUKTU iegādes periods: no 2019. gada 2. jūlija līdz 2019. gada 26. augustam.
3.2. LOTERIJAS periods: no 2019. gada 2. jūlija līdz 2019. gada 27. augustam.
3.3. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izlozes: 3.4. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2019. gada 10. septembrim.
 
4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 2525.00 (divi tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro, 00 centi), ko veido kopā 36 šādu laimestu ar norādīto vērtību: 5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki, kuri piekrituši piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas vismaz viens PRODUKTS un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas.
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz epasta adresi paldies@maxima.lv.
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz epasta adresi paldies@maxima.lv.
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē. 

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 5000 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. 

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA “Visas Loterijas” izstrādātās loteriju programmatūras Premium palīdzību.
8.2. SIA “Visas Loterijas” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA “Visas Loterijas” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA “Visas Loterijas” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Izloze tiek nodrošināta SIA “Visas Loterijas” biroja telpās Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, Latvijā, LV-1010, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
8.4. Katrā izlozē tiek noteikti 7 (septiņi) laimestu ieguvēji un 2 (divi) rezervisti katram balvu veidam, kuri var kļūt par laimesta ieguvējiem, ja kāda iemesla dēļ (5.6., 12.1.punktā minētajos gadījumos utml.) izlozētie laimestu ieguvēji nav tiesīgi saņemt laimestu. Pēdējā izlozē, 2019. gada 27. augustā, tiek noteikti 8 (astoņi) laimestu ieguvēji un 2 (divi) rezervisti katram balvu veidam. 
 
9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un PALDIES karšu daļējiem numuriem tiks publicēts Internet mājas lapās www.maxima.lv un www.loterijas.lv 2019. gada 27. augustā.
 
10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas ORGANIZĒTĀJA biroja telpās Dzirnavu ielā 37–63, Rīgā, Latvijā, LV-1010, līdz NOTEIKUMU 3.3.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.2. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.
10.3. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv vai www.loterijas.lv.
10.4. Laimests netiks sūtīts pa pastu vai izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā. 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2019. gada 11. septembrim, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Dzirnavu ielā 37—63, Rīgā, Latvijā, LV-1010 vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi info@loterijas.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.
 
12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “Valdori”, SIA “Visas Loterijas” un SIA “Maxima Latvija” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas  pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ (t.sk saskaņā ar 8.4. punktu izlozētais rezervists), laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.

Pielikums Nr.1
Preču loterijas “Valdori loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumiem
                                                                                               
PRODUKTU saraksts
Nr.p.k. PRODUKTA nosaukums Svars Svītru kods
1. Krūtiņa (auksti kūpināta, fasēta)         200043715
2. A/k krūtiņa  "Premium" (auksti kūpināta)   200045473
3. Desa "Spāņu" (auksti kūpināta)   250 g 4750559305175
4. Desa "Trevisso" (auksti kūpināta) 250 g 4750559305489
5. Desa "Kundziņu" (auksti kūpināta) 250 g 4750559305908
6. Tītara Cīsiņi Valdori 300 g 4750559000117
7. Vīnes Cīsiņi 300 g 4750559000100
8. Cīsiņi Bērniem sver.   2310499100000
9. Alus sardeles (kūpinātas)                 300104056
10. Mednieku desiņas "Tūristu" (kūpinātas)    200098992
11. Kāpostu desiņas ar ķimenēm (kūpinātas)    300104690
12. Čehu grildesiņas (cepot neplaisā) 1 kg  4750559003743
13. Rīgas Mednieku desiņas 1kg 4750559003613
14. Grildesiņas Tītara Snekeri 500 g 4750559000124
15. Rīgas Bārbekju desiņas (baltās) 1 kg 4750559004481
16. Rīgas Mednieku desiņas 300 g 4750559000087
17. Rīgas Bārbekju desiņas (baltās)  300 g 4750559000049
18. Aknu desa                       330 g  4750559003224
19. Kupāti zemnieku gaumē kg   200033154
20. Servelāde "Finland" (kūpināta)  400 g  4750559306141
21. Rīgas salami (kūpināta)                   300104552
22. Servelāde "Finland 5 PEPER" (kūpināta) 4   4750559304697
23. Servelāde ''Finland" (kūpināta)           200066913
24. Austrijas salami               350 g 4750559025257
25. Austrijas salami             900 g   4750559305199
26. Dūmotā desa "Gardums" (kūpināta)  360 g  4750559025684
27. Rīgas salami (kūpināta)        500 g   4750559333352
28. Dāņu salami 400 g 4750559004573
29. Marinēta Vistas desa Rīgas 350 g 4750559004450
30. Jubilejas salami 1 kg 4750559304277
31. Snak desiņas Finland 150 g 4750559307049
32. Sardeles "Krējuma" (apkūpinātas)          2310405500000
33. Šašliks "PREMIUM" klasiskais 1 kg        4750559003538
34. Cūkgaļas šašliks pikantais KLASIKA 1 kg 4750559003545
35. Rīgas doktordesa ar sieru (apkūpināta)    200066914
36. Desa EXTRA                   500 g    4750559024823
37. Rīgas piena desa  (apkūpināta)  400 g  4750559002920
38. Doktordesa Bērniem 350 g 4750559004511
39. Doktordesa Bērniem sver.   23104165
40. Vistas stilbiņi (karsti kūpināti)         300104569
41. Vistas stilbiņi (karsti kūpināti) 2 kg  200033161
42. Vistas rulete  (apkūpināta)      450 g 4750559002050
43. Vistas šķiņķīši (karsti kūpināti) fas.    200033945
44. Smeķīgā gaļa (karsti kūpināta)            20005066200000
45. Šķiņķis zemnieku gaumē fas.               300104456
46. Šķiņķis kūpināts                          300104612
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes