SENI loterija
AtpakaļPreču loterijas “Seni loterija Maxima” noteikumi
.

1. „Seni loterija Maxima” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē preču izplatītājs SIA „TZMO Latvija” reģistrācijas nr.: 40003519061, juridiskā adrese: Rankas iela 15, Rīga, Latvija, LV-1005, - turpmāk Loterijas rīkotāji.

2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

3. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

4. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 15. oktobris. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 12. novembris.

5. Loterijas prece: jebkurš zīmola Seni produkts saskaņā ar šo noteikumu Pielikumu Nr. 1.

6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

7. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā.

8. Loterijā nevar piedalīties SIA “TZMO Latvija”, SIA “Visas Loterijas” un SIA “Maxima Latvija” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

9. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 15. oktobra līdz 2019. gada 11. novembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma čeks un ar to jāreģistrējas Loterijai: 9.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
9.1. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.

10. Izpildot 9. punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
10.1. Viens pirkuma čeks var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku  drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
10.2. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.

11. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.

12. Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.

13. Balvu fonds:
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Latvia Tours dāvanu karte 500.00 EUR vērtībā* 1 500.00 500.00
Seni produktu komplekti** 5 30.00 150.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 650.00
 
*Latvia Tours Dāvanu karte izdota 01.11.2019, derīga 12 mēnešus.
**Seni produktu komplekts: 1 gb. SENI SOFT SUPER abs.pal. 60x90cm; 1 gb. SENI LADY MICRO uroloģ.ieliktņi; 1 gb. SENI LADY PLUS uroloģ. ieliktņi; 1 gb. Seni Care krēms rokām 3% Urea 75ml; 1 gb. Seni Care krēms kājām 7% Urea 75ml; 1 gb. Seni Care krēms sausai ādai, 10%  UREA 100ml; 1 gb. Seni Care Classic Aloe mitrās salvetes ar vāciņu XXL; 1 gb. SENI SOFT SUPER abs.pal. 60x60cm.

14. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:
Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze  Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
12.11.2019. plkst. 11.00 15.10.2019. plkst. 00.00 – 11.11.2019. plkst. 23.59 1 (viena) Latvia Tours dāvanu karte; 2 (divi)
5 (pieci) Seni produktu komplekti; 2 (divi)
Izloze notiek Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 6. stāvā.

15. Izlozē balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

16. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.

17. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 6 (seši) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 6 (seši) pret 5000 (pieci tūkstoši). 

18. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 12. novembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.loterijas.lv.

19. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

20. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “TZMO Latvija” pa tālruni 20208587 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 27. novembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.    

21. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

22. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam preces pirkumam laika posmā no 2019. gada 15. oktobra līdz 2019. gada 11. novembrim. Attēlotam loterijas preces nosaukumam Seni, kurš piedalās loterijā. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.

23. Ja Loterijas laimētājs:
23.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
23.2. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
23.3. ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā;
23.4. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
23.5. ir papildinājis čeka numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju, balva netiek izsniegta.

24. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.

25. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.

26. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.

27. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

28. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA “TZMO Latvija”, (Rankas iela 15, Rīga, Latvija, LV-1005) līdz 2019. gada 28. novembrim ar norādi Loterija “Seni loterija Maxima”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
28.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 27. novembra, neizraisa juridiskas sekas.
28.2. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

29. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.

30. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

31. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni  +371 20208587.

Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Seni loterija Maxima””
 
Nr.p.k. PRODUKTA nosaukums Svītru kods
1. SENI SOFT SUPER abs.pal. 40x60cm (30gb) 5900516691271
2. SENI SOFT SUPER abs.pal. 60x90cm (30gb) 5900516691295
3. SENI pēcdzemdību komplekts M izm. 5900516693220
4. SENI LADY SUPER uroloģ. ieliktņi 15gab. 5900516690434
5. SENI LADY PLUS uroloģ. ieliktņi 15gab. 5900516690847
6. SENI LADY NORMAL uroloģ. ieliktņi 20gab. 5900516690410
7. SENI LADY EXTRA uroloģ. ieliktņi 15gab. 5900516690427
8. SENI LADY MINI uroloģ. ieliktņi 20gab. 5900516690403
9. SENI LADY MICRO uroloģ. ieliktņi 20gab. 5900516692377
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes