Semper loterija
Atpakaļ

Preču loterijas “SEMPER loterija veikalos Maxima” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs un pārdevējs ir SIA “EUGESTA un Partneri”, reģ. nr. 40003321238, juridiskā adrese: Dzirciema iela 119 b, Rīga, Latvija, LV-1055, - turpmāk Izplatītājs.
2. „SEMPER loterija veikalos Maxima” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkurš veikals MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikals www.barbora.lv, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2020. gada 11. februāris. Loterijas norises beigu datums ir 2020. gada 3. marts.
6. Loterijas prece: jebkuri 3 (trīs) zīmola SEMPER produkti, kurus var iegādāties veikalos Maxima un interneta veikalā www.barbora.lv.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “EUGESTA un Partneri”, SIA “MAXIMA LATVIJA”, SIA “Patrika” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
10.Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 11. februāra līdz 2020. gada 2. martam, jāiegādājas vismaz trīs loterijas preces vienā pirkuma reizē jebkurā veikalā MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.barbora.lv. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai: 10.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un
pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
11. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
11.1.Vienu pirkuma dokumentu drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
11.2. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu balvu.
12.Ja viens pirkuma dokumenta numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma dokumenta numurs/pirkuma dokumenta numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13.Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams krāt pirkumu apliecinošus dokumentus.
14.Balvu fonds:
 
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Koka klavieres 20 40.00 800.00
SEMPER produktu grozi 30 38.76 1162.80
 
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 1962.80

*SEMPER produktu grozs: 6 gb. SEMPER jogurts ar banāniem un mellenēm, no 6 mēnešiem, 90g; 6 gb. SEMPER graudu piena putra ar bumbieriem un aprikozēm, no 6 mēnešiem, 120g; 6 gb. SEMPER smūtijs ar āboliem un zemenēm, no 6 mēnešiem, 90g; 6 gb. SEMPER smūtijs tropisko augļu, no 6 mēnešiem, 90g; 6 gb. SEMPER smūtijs multi augļu, no 6 mēnešiem, 90g; 6 gb. SEMPER MUMS biezenis ar persiku, no 6 mēnešiem, 110g.

15.Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:
Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
03.03.2020. plkst. 11.00 11.02.2020. plkst. 00.00 –
02.03.2020. plkst. 23.59
20 (divdesmit) koka klavieres;
30 (trīsdesmit) SEMPER produktu komplekti
5 (pieci) katram balvu veidam


16. Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā,6. stāvā.
17.Izlozē balvām tiek izlozēti papildu 5 (pieci) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārais izlozētais laimētājs nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņa reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
18.Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
19.Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 2500 (divi tūkstoši pieci simti) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 50 (piecdesmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 50 (piecdesmit) pret 2500 (divi tūkstoši pieci simti).
20.Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 3. martā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.loterijas.lv.
21. Laimesta ieguvēji par laimesta saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
22.Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2020. gada 17. martam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.
23.Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
24.Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma dokumenta numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam vismaz 3 (trīs) preču pirkumam laika posmā no 2020. gada 11. februāra līdz 2020. gada 2. martam. Attēlotam loterijas preču nosaukumam SEMPER, kuri piedalās loterijā.
25.Ja Loterijas laimētājs:25.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
25.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt; 
25.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
25.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
25.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju, balva netiek izsniegta.
26.Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
27.Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
28.Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.
29.Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 
30.Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2020. gada 18. martam ar norādi Loterija “SEMPER loterija veikalos Maxima”, pilnībā
izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
30.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2020. gada 18. marta, neizraisa juridiskas sekas.
30.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
31.Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
32.Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
33.Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540. 

 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes