SELGA loterija – pērc ar PALDIES karti un laimē!
Atpakaļ

Preču loterijas “SELGA loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA - SELGA loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču ražotājs: SIA “ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA”, reģistrācijas Nr. 40103217882, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, Latvija, LV-1001.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “Visas Loterijas”, reģistrācijas Nr. 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV-2112, Latvija.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie “SELGA” zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks, kurš ir piekritis piedalīties gan MAXIMA, gan MAXIMA sadarbības partneru organizētās loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas noteikumiem un  Privātuma politikas noteikumiem.  

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā.  

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PRODUKTU iegādes periods: no 2019. gada 6. augusta līdz 2019. gada 2. septembrim.
3.2. LOTERIJAS periods: no 2019. gada 6. augusta līdz 2019. gada 3. septembrim.
3.3. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izlozes: 3.4. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2019. gada 17. septembrim.
 
4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 724.55 (septiņi simti divdesmit četri euro, 55 centi), ko veido kopā 25 šādu laimestu ar norādīto vērtību:  
5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki, kuri piekrituši piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas vismaz viens PRODUKTS un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas.
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz epasta adresi paldies@maxima.lv.
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz epasta adresi paldies@maxima.lv.
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē.  

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 30000 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam.  

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies.  

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA “Visas Loterijas” izstrādātās loteriju programmatūras Premium palīdzību.
8.2. SIA “Visas Loterijas” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA “Visas Loterijas” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA “Visas Loterijas” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Izloze tiek nodrošināta SIA “Visas Loterijas” biroja telpās Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, Latvijā, LV-1010, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
8.4. Katrā izlozē tiek noteikti 6 (seši) laimesta ieguvēji un 2 (divi) rezervisti katram balvu veidam, kuri var kļūt par laimesta ieguvējiem, ja kāda iemesla dēļ (5.6., 12.1.punktā minētajos gadījumos utml.) izlozētie laimestu ieguvēji nav tiesīgi saņemt laimestu. Pēdējā izlozē, 2019. gada 3. septembrī, tiek noteikti 7 (septiņi) laimestu ieguvēji un 2 (divi) rezervisti katram balvu veidam.  

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un PALDIES karšu daļējiem numuriem tiks publicēts Internet mājas lapās www.maxima.lv un www.loterijas.lv 2019. gada 3. septembrī.  

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas ORGANIZĒTĀJA biroja telpās Dzirnavu ielā 37–63, Rīgā, Latvijā, LV-1010, līdz NOTEIKUMU 3.3.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.2. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.
10.3. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv vai www.loterijas.lv.
10.4. Laimests netiks sūtīts pa pastu vai izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.  

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2019. gada 18. septembrim, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Dzirnavu ielā 37—63, Rīgā, Latvijā, LV-1010 vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi info@loterijas.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.
 
12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA”, SIA “Visas Loterijas” un SIA “Maxima Latvija” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas  pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ (t.sk saskaņā ar 8.4. punktu izlozētais rezervists), laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.

Pielikums Nr.1
Preču loterijas “SELGA loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumiem
                                                                                               
PRODUKTU saraksts
 
 
EAN Kods Preces nosaukums
4750007817793 Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 90g*
4750007817809 Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 180g
4750007817748 Vaf. SELGA ar Citronu g. 90g
4750007817762 Vaf. SELGA ar Citronu g. 180g
4750007848216 Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.90g
4750007848209 Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.180g
4750007848575 Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 90g
4750007848568 Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 180g
4750007898594 Vaf. Selga tiramisu pildījumu 80g
4750007898570 Vaf. Selga brulē pildījumu 80g
4750007790287 Vaf. Selga ar kokosriekstu garšu 90g
4750007790294 Vaf. Selga ar kokosriekstu garšu 180g
4750007898549 Selga Kakao vaf.rullīši krēma pild.160g
4750007898525 Selga Vafeļu rullīši kokosr.pild.160g
4750007898204 Selga Sāļās vafeles ar  maurloku garšu 95g
4750007898228 Selga Sāļās vafeles ar tomātu un bazilika garšu 95g
4750007689703 Šokolādes vaf. 3kg*
4750007813597 Vafeles ar citronu garšu 3kg
4750007689741 VANIĻAS vafeles 3kg
4750007847974 Vafeļu torte MOKA 350g*
4750007847981 Vafeļu torte RETRO 350g
4750007847998 Vafeļu torte KLASIKA 350g
4750007689512 SELGA 180g cep.*
4750007689574 SELGA ar ieb.Piena g.180g*
4750007689536 SELGA ar Šokolādes g.180g*
4750007689543 SELGA ar Īru krēma g.180g
4750007848360 SELGA ar banānu garšu 180g
4750007789946 Selga ar karameļu garšu 180g
4750007790041 SELGA pilngraudu 180g cep.
4750007687426 SELGA šokol.glazūrā 230g.cep.
4750007790270 SELGA ar riekstu garšu 180g
4750007689482 SELGA  250g /mini/ cepumi
4750007848674 SELGA ar šokolādes garšu (Mini) 250 g  cepumi
4750007689505 SELGA ar īru kr. g. 250g /Mini/cep.
4750007898143 Selga Dubultie cepumi ar lazdu riekstu pild. 190g*
4750007898129 Selga Dubultie cepumi ar piena šok. pild. 190g
4750007898259 SELGA šokolādes cepumi ar apelsīnu sukādēm 110g
4750007898242 SELGA cepumi ar šokolādes gabaliņiem 110g
4750007898440 Selga Salty kliņģerīši ar sāli 125g
4750007898457 Selga Salty cep.bumbiņas ar sāli 150g
4750007898501 Selga Salty sāļie krekeri 110g
4750007898488 Selga Salty dub.tom.krekeri ar sier.pild.150g
4750007790065 Selga Salty siera cepumi 200g
4750007790003 SELGA Nature auzu cepumi 280g
4750007790010 SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 280g
4750007790102 Selga Burtiņi 250g
4750007848698 Piparkūkas 450g
4750007164347 CIRKS 300g cepumi /PL/
4750007158346 ĢIMENEI ar ieb.piena g.300g/PL/
4750007848919 SELGA Nature auzu maizcepumi 315 g
4750007848902 SELGA Nature rudzu maizcepumi 315 g
4750007101892 SELGA cepumi 5kg*
4750007688867 SELGA ar ieb.Piena g. 5kg cep.
4750007789977 SELGA ar Šokolādes g.cep.5kg
4750007136894 SELGA ar Īru krēma g.cep. 5kg
4750007687266 SELGA šokol.glazūrā 4kg cep.
4750007790089 Selga Salty siera cepumi 3kg
4750007790096 SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 3kg
4750007790126 Selga Burtiņi ar sviestu 3kg
4750007848872 Piparkūkas 3,5kg
4750007687228 CIRKS 2,5kg cepumi /PL/
4750007687235 ĢIMENEI ar ieb.piena g.2,5kg/PL/
4750007790171 Selga cepumu bumbas piena šokolādē 120g
4750007790195 Selga cepumu bumbas tumšā šokolādē 120g
4750007790218 Selga mājas cep.ar lazdu riekstiem 200g
4750007790225 Selga Mājas cep.ar šok.un ķiršu gab.200g

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes