Palmolive loterijas noteikumi
Atpakaļ

Preču loterijas „Laimē elektrisko velosipēdu!” noteikumi1) Loterijas preču ražotājs ir SIA „Colgate-Palmolive (Latvia)”, Reģ.  Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005.
2) Loterijas organizētajs – SIA “ADgett”, reģ. nr. 40103715778, adrese: Vagonu iela 35 - 12, Rīga, LV-1009.
3) Loterijas norises teritorija – visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces.
4) Loterijas norises sākuma datums ir 2021. gada  25. janvāris. Loterijas norises beigu datums ir 2021. gada 08. marts (laimējušo paziņošanas datums).
5) Loterijas prece – jebkurš Palmolive (izņemot gabaliņziepes), Palmolive Men un Mennen Speed stick produkts.
6) Balvu fonds, turpmāk – balva:
1 (viens) Elektro velosipēds, Eur 1619,00 (Viens tūkstotis seši simti deviņpadsmit euro un nulle centi) ar PVN.
10 (desmit) Produktu komplekti, kur katrs sastāv no Palmolive Basil & Lime šķidrajām ziepēm 500ml, Palmolive Pure Pomegranate dušas želejas 250ml, Palmolive Men Stress Free dušas želejas 500ml, Mennen Speed Stick Avalanche želejveida dezodoranta - zīmuļa 85g, visi kopā dāvanu komplekti par kopējo vērtību Eur 158,87 (Viens simts piecdesmit astoņi eiro un astoņdesmit septiņi centi).
Kopējā balvu fonda vērtība Eur 1777,87 (Viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit septiņi eiro un astoņdesmit septiņi centi).
7) Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Aptuvenās izredzes laimēt – 11/5000.
8) Lai piedalītos Loterijā, no 2021. gada 25. janvāra līdz 2021. gada 3. marta plkst.23.59, jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā:
jāiegādājas jebkura 1 (VIENA) Loterijas prece; 
pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam preces Palmolive (izņemot gabaliņziepes), Palmolive Men vai Mennen Speed stick nosaukumam;
jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls un jāreģistrējas mājaslapā www.registertowin.eu no 2021. gada 25. janvāra līdz 2021. gada 3. marta plkst.23:59;
Jāaizpilda reģistrēšanās anketa mājas lapā www.registertowin.eu, „Laimē elektrisko velosipēdu!” sadaļā;
Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese. 
Reģistrācija www.registertowin.eu ir bez maksas. Ja reģistrēšanās www.registertowin.eu notiek veiksmīgi, monitorā parādās apstiprinošs paziņojums.
Neveiksmīgas reģistrēšanās gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Loterijā.
8.1. Veicot reģistrāciju, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
8.2. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var piedalīties izlozē ar vairākām reģistrācijām, ja reģistrējis vairākus unikālus pirkuma čeka numurus.
8.3. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
8.4. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiek uzskatīts un Loterijā piedalās tas pirkuma čeka numurs un pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
9) Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem netiek segti.
10) Piedaloties Loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Loterijas noteikumiem, un, ka Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst ievākt, apstrādāt un uzglabāt 5 (piecus) gadus un izmantot viņu datus Loterijas uzvarētāja noteikšanai un to publicēšanai 2021. gada 8. martā, kā arī laimesta izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Loterijas uzvarētāja noskaidrošanu un balvu izsniegšanu. 
11) Loterijā laimējušās personas noteikšanas kārtība, vieta un datums:
• Laimētājs tiks noteikts no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa.
• Izloze notiks 2021. gada 5. martā plkst. 12:00 SIA “ADgett” telpās – Vagonu ielā 35 - 12, Rīgā.
• Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst Loterijas noteikumiem.
12) Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts līdz 2021. gada 8. martam plkst. 23:59 mājaslapā www.registertowin.eu .
13) Balvu varēs saņemt pie Loterijas rīkotājiem - Vagonu ielā 35 –12, Rīgā. Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies, zvanot vai nosūtot SMS, ar Loterijas uzvarētāju uz Loterijā reģistrēto tālruņa numuru.
14) Lai saņemtu balvu, Loterijas uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID vai auto vadītāja apliecība) un reģistrētais pirkuma čeks.
15) Loterijas laimētājs balvu varēs saņemt līdz 2021. gada 26. martam. Ja Loterijas laimētājs līdz 2021. gada 26. martam nav ieradies pēc laimētās balvas, Loterijas laimētājs zaudē savu Loterijas laimētāja statusu, un balva bez jebkādas kompensācijas pāriet SIA „Colgate-Palmolive (Latvia)” īpašumā.
16) Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas un pirkumu apliecinošos dokumentus, vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
17) Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).
18) Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
19) Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „ADgett” (Vagonu iela 35-12, Rīga, LV-1009, Latvija) vai elektroniski uz e-pastu info@adgett.com līdz 2021. gada 26. martam ar norādi Loterija „Laimē elektrisko velosipēdu!“, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2021. gada 26. marta, neizraisa juridiskas sekas. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.
20) Loterijā nevar piedalīties SIA „Colgate-Palmolive (Latvia)”, SIA „ADgett” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji apstiprina parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
21) Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.registertowin.eu.

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes