Pērc Palmolive un laimē!
Atpakaļ

Preču loterijas „Pērc Palmolive un laimē Elkor dāvanu karti!” noteikumi

1) Loterijas preču ražotājs ir SIA „Colgate-Palmolive (Latvia)”, Reģ.  Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005.
 
2) Loterijas organizētajs – SIA “ADgett”, reģ. nr. 40103715778, adrese: Vagonu iela 35 - 12, Rīga, LV-1009.
 
3) Loterijas norises teritorija – visi veikali „MAXIMA“ Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces.
 
4) Loterijas norises sākuma datums ir 2020. gada 27. augusts līdz 2020. gada 15. septembrim (laimējušo paziņošanas datums).
 
5) Loterijas prece – jebkurš Palmolive (izņemot gabaliņziepes) un Lady Speed stick produkts.
 
6) Balvu fonds, turpmāk – balvas:
3 (trīs) Elkor dāvanu kartes, katra par 300,00 EUR (Trīs simti eiro un nulle centi), visas kopā par kopējo vērtību 900,00 EUR (Deviņi simti eiro un nulle centi).
10 (desmit) Palmolive un Lady Speed Stick produktu komplekti, kas sastāv no Palmolive BW Pure Pomegranate dušas želejas 250ml, Palmolive BW Naturals Black Orchid dušas želejas 500ml, Lady Speed Stick Fitness Gel dezodoranta 65g, par kopējo vērtību visiem komplektiem 103,30 EUR (Viens simti trīs eiro un trīsdesmit centi).
Kopējā balvu fonda vērtība 1003,30 EUR (Viens tūkstotis trīs eiro un trīsdesmit centi) ar PVN.

7) Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Aptuvenās izredzes laimēt – 13/5000.
 
8) Lai piedalītos Loterijā:
-  no 2020. gada 27. augusta līdz 2020. gada 9.septembra plkst.23.59, jebkurā veikalā „MAXIMA “ visā Latvijas Republikas teritorijā jāiegādājas jebkura 1 (VIENA) Loterijas prece;
- jāsaglabā pirkuma čeks (pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam preces Palmolive (izņemot gabaliņziepes) vai Lady Speed Stick nosaukumam);
-  no 2020. gada 27. augusta līdz 2020. gada 9. septembra plkst.23:59 jāreģistrējas mājaslapā www.registertowin.eureģistrēšanās anketu sadaļā “Pērc Palmolive un laimē Elkor dāvanu karti!”. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese. Reģistrācija www.registertowin.eu ir bez maksas. Ja reģistrēšanās www.registertowin.eu notiek veiksmīgi, monitorā parādās apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrēšanās gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Loterijā.
8.1. Veicot reģistrāciju, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
8.2. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var piedalīties izlozē ar vairākām reģistrācijām, ja reģistrējis vairākus unikālus pirkuma čeka numurus.
8.3. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeka numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
8.4. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiek uzskatīts un Loterijā piedalās tas pirkuma čeka numurs un pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
 
9) Ar balvas saņemšanu un lietošanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, telefona sarunu izmaksas vai piekļuve internetam, balvu ieguvējiem netiek segti.
 
10) Piedaloties Loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Loterijas noteikumiem un ka Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst ievākt, apstrādāt un uzglabāt 5 (piecus) gadus un izmantot viņu datus. Loterijas uzvarētāju noteikšanai 2020. gada 14. septembrī un to publicēšanai līdz 2020. gada 15. septembrim, kā arī laimesta izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Loterijas uzvarētāju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu. 
 
11) Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:
• Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa.
• Izloze notiks 2020. gada 14. septembrī plkst. 12:00 SIA “ADgett” telpās – Vagonu ielā 35 - 12, Rīgā, 4. stāvā.
• Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst Loterijas noteikumiem.
 
12) Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts līdz 2020. gada 15. septembra plkst. 23:59 mājaslapā www.registertowin.eu .
 
13) Balvas varēs saņemt pie Loterijas rīkotājiem - Vagonu ielā 35 –12, Rīgā. Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies ar uzvarētājiem, zvanot vai nosūtot SMS uz Loterijas reģistrēšanas anketā norādīto tālruņa numuru.
 
14) Lai saņemtu balvu, Loterijas uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID vai auto vadītāja apliecība) un reģistrētais pirkuma čeks vai rēķins.
 
15) Loterijas laimētājs balvu varēs saņemt līdz 2020. gada 9. oktobrim. Ja Loterijas laimētājs līdz 2020. gada 9. oktobrim nebūs ieradies pēc laimētās balvas, Loterijas laimētājs zaudēs savu Loterijas laimētāja statusu, un balva bez jebkādas kompensācijas pāries SIA „Colgate-Palmolive (Latvia)” īpašumā.

16) Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas un pirkumu apliecinošos dokumentus, vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

18) Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).

19) Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
20) Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „ADgett” (Vagonu iela 35-12, Rīga, LV-1009, Latvija) vai elektroniski uz e-pastu info@adgett.com līdz 2020. gada 9. oktobrim ar norādi Loterija „Pērc Palmolive un laimē Elkor dāvanu karti!“, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2020. gada 9. oktobra, neizraisa juridiskas sekas. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, atbildē tiek norādīta pretenzijas apmierināšanas kārtība un termiņi. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.
 
21) Loterijā nevar piedalīties SIA „Colgate-Palmolive (Latvia)”, SIA „ADgett” un SIA „MAXIMA Latvija“ darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji apstiprina, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 
22) Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.registertowin.eu

 

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes