Loterija "Nivea dienas"
Atpakaļ


 

Preču loterijas Nivea dienas noteikumi

1. Preču loterijas organizētājs: SIA Partizanas (uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003841811, juridiskā adrese: Miera iela 36, LV-1001, Rīga, Latvija).
 
2. Loterijas pasūtītājs: Jungent Latvia AS (uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003291249, juridiskā adrese: Antonijas iela 24-9, LV-1010, Rīga, Latvija).
 
3. Loterijas norises teritorija: veikalu tīkla MAXIMA visā Latvijā. 
 
4. Loterijas norises sākuma datums: 2020. gada 13. augusts. Loterijas norises beigu datums: 2020. gada 26. augusts. Periods, kurā iespējams nopirkt loterijas preces un pieteikt dalību loterijā: no 2020. gada 13. augusta plkst. 00.01 līdz 2020. gada 26. augustam plkst. 23.59.
 
5. Loterijas prece: jebkuras divas preces ar NIVEA preču zīmi saskaņā ar šo noteikumu Pielikumu Nr 1. 
 
6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiek ierobežots.
 
7. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 4. punktā norādītā perioda, bet šo preču iegāde nedod tiesības piedalīties loterijā.
 
8. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā, izņemot šo noteikumu 19. punktā norādītās personas.
 
9. Lai piedalītos loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 13. augusta līdz 2020. gada 26. augustam jāiegādājas jebkuras divas preces ar NIVEA preču zīmi jebkurā no MAXIMA tīkla veikaliem (visā Latvijā), jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par loterijas preces iegādes apliecinājumu, un no 2020. gada 13. augusta plkst. 00.01 līdz 2020. gada 26. augustam plkst. 23.59 jāreģistrējas mājaslapā www.loterijas.lv, aizpildot reģistrēšanās anketu. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, pilsēta, dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta adrese un vecums. Reģistrācija www.loterijas.lv ir bez maksas. Reģistrācija, kas veikta pirms vai pēc iepriekš minētā reģistrācijas laika, tiks uzskatīta par nederīgu, un reģistrācijas veicējs nepiedalīsies balvu izlozē.
9.1. Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, tās precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

10. Balvu fonds:
10.1. Balvu fondā ir 10 (desmit) MAXIMA dāvanu kartes, kuras vienas vērtība ir 100 EUR (simts eiro), un 30 (trīsdesmit) NIVEA kosmētikas komplekti, kura viena vērtība ir 21,36 EUR (divdesmit viens eiro, 36 centi). 
10.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 1640,80 eiro (viens tūkstotis seši simti četrdesmit eiro, 80 centi). 
 
11. Viens cilvēks var pretendēt un laimēt tikai vienu balvu, bet var reģistrēties vairākkārt, izdarot atkārtotu loterijas preču pirkumu un reģistrējot jaunu pirkuma čeku, tādā veidā palielinot izredzes laimēt.
11.1. Ja loterijas dalībnieks mēģinās reģistrēt vienu pirkuma čeku vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt izredzes laimēt, loterijas organizētāji patur tiesības neinformēt loterijas dalībnieku par čeka neunikalitāti un anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā izlozē nodrošinot vienlīdzības un godīgas dalības principus. 
11.2. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam un skaidri salasāmam loterijas preces nosaukumam. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētu loterijas preces nosaukumu vai uz čeka otrā pusē jābūt uzrakstītam precīzam loterijas preces nosaukumam, pārdevēja parakstam un tā atšifrējumam.
11.3. Starp visiem akcijas dalībniekiem, kas reģistrējuši pirkuma čekus šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2020. gada 13. augusta plkst. 00.01 līdz 2020. gada 26. augustam plkst. 23.59 viss balvu fonds tiks izlozēts vienā izlozē – 2020. gada 27. augustā pulksten 12.00 SIA Partizanas birojā Rīgā, Miera iela 36. Pirmie 10 izlozētie loterijas laimētāji saņems Maxima dāvanu kartes 100 EUR vērtībā, nākamie  - 30 Nivea kosmētikas komplektus. 
 
11.4. Izlozē tiks izlozēti papildu 10 (desmit) rezerves laimētāji gadījumam, ja primāri izlozētie laimētāji nespēs pierādīt dalību loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tikuši izlozēti.
11.5. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa, izlozējot 40 (četrdesmit) laimētāju un 10 (desmit) rezerves laimētāju no visām saņemtajām reģistrācijām ar datorprogrammas palīdzību. 
 
12. Kopējais akcijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka akcijā piedalīsies 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku. No tiem tiks izlozēti 40 (četrdesmit) laimētāju.
12.1. Aptuvenās laimesta izredzes: 1:25
 
13. Akcijas dalībnieka aptuvenie izdevumi par viena akcijas produkta iegādi ir no 2,38 eiro (divi eiro, 38 centi) līdz 41,98 eiro (četrdesmit viens eiro, 98 centi). 
 
14. Laimētāja vārds, uzvārds un čeka numurs tiks publicēti mājaslapā www.loterijas.lv līdz 2020. gada 12. oktobrim.
14.1. Piedaloties loterijā, dalībnieks apliecina, ka loterijas rīkotāji un Jungent Latvia AS drīkst izmantot viņa datus loterijas laimētāju noteikšanai un publicēšanai mājaslapās www.loterijas.lv un www.maxima.lv.
 
15. Visas balvas laimētājiem tiks izsniegtas SIA Partizanas Miera ielā 36, Rīgā. Laimētāji savu balvu varēs saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pirkuma čeku.
15.1. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam loterijas produkta nosaukumam, pirkuma čeka numuram, kas identisks tam, kas laimējis NIVEA preču loterijas Nivea dienas izlozē, kā arī informācijai, ka prece iegādāta MAXIMA veikalā.
 
15.2. Ja loterijas laimētājs nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un/vai loterijas preces pirkumu apliecinošu dokumentu, kā arī – ja šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar to, ko loterijas dalībnieks norādījis, reģistrējoties loterijai, balva netiek izsniegta. 
15.3. Ja loterijā reģistrētā un izlozē laimējušā pirkuma čeka numurs nav identisks balvas saņemšanas brīdī uzrādītajam pirkuma čeka numuram, t. i., simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, pirkuma čeka numurs nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, un loterijas organizētājiem rodas aizdomas par krāpšanas mēģinājumu, akcijas rīkotājs patur tiesības balvu neizsniegt.
15.4. Loterijas organizētāji trīs darbdienu laikā pēc izlozes sazināsies ar loterijas uzvarētājiem, nosūtot ziņu uz loterijā reģistrētajā anketā norādīto e-pasta adresi. 
15.5. Balvas vērtība netiks izmaksāta naudā.
15.6. Ja laimētājs nepieteiksies balvai līdz 2020. gada 26. septembrim, laimesta ieguvējs zaudēs tiesības saņemt balvu.

16. Saņemot laimētās balvas, loterijas laimētāji un loterijas organizētāji paraksta balvas pieņemšanas un nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas laimētājs nevar vērsties pie loterijas organizētājiem ar pretenziju par balvu.

17. Loterijas organizētāji neatbild par iespējamiem balvu ieguvējam radītiem zaudējumiem, kas radušies balvas ieguvējam, lietojot balvu.

18. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas pret loterijas un izlozes norisi līdz 2020. gada 26. septembrim, iesniedzot SIA Partizanas Rīgā, Miera iela 36, LV-1001, rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un atbilde loterijas dalībniekam tiks sniegta 15 kalendāra dienu laikā no rakstiskā iesnieguma saņemšanas dienas.
 
19. Dalības aizliegums: loterijā nedrīkst piedalīties SIA Partizanas un Jungent Latvia AS darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču loterijas pasūtītāja Jungent Latvia AS īpašumā.
 
20. Visi loterijas noteikumi atrodami mājaslapā www.loterijas.lv. 

Loterijas preces

42246909 Dezod.NIVEA DRY rullītis vīr. 50ml
42246961 Dezod.NIVEA FRESH rull.vīr.50ml
42246978 Dezodorants NIVEA FRESH rull.siev.50ml
4005808730315 Dezodor.NIVEA COOL KICK izsm.vīr. 150ml
42246985 Dezod.NIVEA COOL KICK rullītis vīr. 50ml
42246992 Dezod.NIVEA PEARL&BEAUTY rull.siev.50ml
4005808734467 Dezod.NIVEA PEARL&BEAUTY izsmidz.150ml
42242253 Dezod.NIVEA DOUBLE EFFECT rull.siev.50ml
4005808733828 Dezod.NIVEA SILVER PROTECT 150ml
42269083 Dezod.NIVEA SILVER PROTECT rull.vīr.50ml
42240402 Dezod. NIVEA SILVER PROTECT zīm.vīr.40ml
4005808729685 Dezod.NIVEA BLACK&WHITE CLEAR siev.150ml
4005808729890 Dezod.NIVEA BLACK&WHITE POWER vīr.150ml
42246947 Dezod.NIVEA BLACK&WHITE CLEAR siev.50ml
42246930 Dezod.NIVEA BLACK&WHITE PURE siev.50ml
42246954 Dezod.NIVEA BLACK&WHITE POWER vīr.50ml
42219330 Dezod.NIVEA BLACK&WHITE CLEAR siev.40ml
42219378 Dezod.NIVEA BLACK&WHITE POWER vīr.40ml
42236801 Dezod.NIVEA STRESS PROT. rull.siev.50ml
42236702 Dezod.NIVEA STRESS PROTECT zīm.siev.40ml
4005808719075 Dezod.NIVEA STRESS PROTECT siev.150ml
4005808730704 Dezodor.NIVEA INVISIBLE CLEAR siev.250ml
4005900043191 Dezodor.NIVEA INVISIBLE PURE siev.150ml
4005808714650 Izsm.dezod.siev.NIVEA STRESS PROT. 250ml
4005808730735 Dezodor.NIVEA STRESS PROTECT vīr.250ml
5900017046747 Dez.NIVEA FRESH COMFORT izsm.siev.150ml
5900017046778 Dezod.NIVEA FRESH FLOWER izsm.siev.150ml
42283775 Dezod.NIVEA FRESH COMFORT rull.siev.50ml
42289388 Dezod.NIVEA FRESH FLOWER rull.siev.50ml
42349211 Dezod.NIVEA PROTECT&CARE zīm.siev.40ml
5900017055732 Iz.dez.NIVEA Black&White Fresh sie.150ml
42332763 Dez.rul.NIVEA Black&White Fresh sie.50ml
5900017055671 Izsm.dez.NIVEA B&W Fresh vīrieš.150ml
42349778 Dezod.rull.NIVEA B&White Fresh vīr.50ml
5900017062082 Dezod. NIVEA DEEP vīriešu izsm. 150ml
42354925 Dezod. NIVEA DEEP vīriešu rull. 50ml
5900017061443 Dezod. NIVEA DRY FRESH siev. izsm. 150ml
5900017061382 Dezod.NIVEA DRY FRESH vīriešu izsm.150ml
42355243 Dezod. NIVEA DRY FRESH siev. rull. 50ml
42349815 Dezod.NIVEA DRY FRESH vīriešu rull. 50ml
5900017074306 NIVEA MEN spray BLACK&WHITE ULTIMATE IMPACT male
42397656 NIVEA MEN roll-on BLACK&WHITE ULTIMATE IMPACT male
5900017055695 NIVEA MEN Spray BLACK&WHITE FRESH male 250 ml
5900017069777 Nivea Deo Male Deep Black Espresso Spray
40065755 Nivea Deo Male Deep Black Espresso Roll On
5900017069845 Nivea Deo Male Deep Black Amazonia Spray
40063096 Nivea Deo Male Deep Black Amazonia Roll On
5900017064000 NIVEA Spray BLACK&WHITE SILKY SMOOTH female
42360612 NIVEA Deo roll-on BLACK&WHITE SILKY SMOOTH female 50 ml
42397649 NIVEA roll-on BLACK&WHITE ULTIMATE IMPACT
5900017074269 NIVEA spray BLACK&WHITE ULTIMATE IMPACT female
40064659 Nivea Deo Female Beauty Elixir Sensitive Roll On
5900017069975 Nivea Deo Female Beauty Elixir Sensitive Spray
40064673 Nivea Deo Female Beauty Elixir Dry Roll On
5900017070018 Nivea Deo Female Beauty Elixir Dry Spray
40064666 Nivea Deo Female Beauty Elixir Fresh Roll On
5900017069999 Nivea Deo Female Beauty Elixir Fresh Spray
5900017063980 NIVEA Spray BLACK&WHITE SILKY SMOOTH female 250ml
42246916 NIVEA Deo roll-on DRY COMFORT
4005808223961 Sej.krēms NIVEA REVITALIS.Q10 vīr.50ml
7319478110603 Sejas toniks NIVEA sausai ādai 200ml
4005900102294 Acu kosmētikas noņēmējs NIVEA 125ml
4005900545787 Sejas krēms NIVEA Q10 pretgrumbu 50ml
4005900545701 Acu krēms NIVEA Q10 pretgrumbu 15ml
4005900545671 Sejas krēms NIVEA Q10 nakts 50ml
4005808195862 Attīrošie plāksteri NIVEA CLEAR-UP 6gab.
9005800305783 Salvetes NIVEA SOFT kosm.noņemš. 25gab.
4005900545695 Sejas krēms NIVEA Q10 LIGHT 50ml
4005808194087 Sejas pien.saus.un jut.ādai NIVEA 200ml
9005800227344 Sejas krēms NIVEA VISAGE nakts 50ml
4005900102300 Kosmētikas noņēmējs NIVEA VISAGE 125ml
9005800227122 Sejas krēms NIVEA VSG pretgr.dienas 50ml
9005800227146 Sejas krēms NIVEA VSG pretgr.nakts 50ml
4005900134264 Sej.krēms NIVEA CELL.ANTI-AGE dien.50ml
4005900134271 Sej.krēms NIVEA CELL.ANTI-AGE nakts 50ml
4005808367092 Acu krēms NIVEA CELLULAR ANTI-AGE 15ml
9005800227207 Sejas krēms NIVEA VSG saus.ād.dien.50ml
9005800227092 Sejas krēms NIVEA VSG norm.ād.dien.50ml
4005808936724 Ūdens sej.tīr.NIVEA SENSITIVE mic. 200ml
42269670 Sejas krēms NIVEA Care barojošs 50ml
4005900545718 Sejas serums NIVEA VSG Q10 PEARLS 40ml
9005800305813 Attīr.micelār.salv.sej.NIVEA CARE 25gab.
9005800299907 Micelārais ūdens NIVEA Visage 400ml
5900017053660 Micelārais ūd.NIVEA Visage jut.ād.400ml
4005900414946 Nakts krēms NIVEA Q10 ENER.ar vit.C 50ml
4005900414939 Acu krēms NIVEA Q10 ENERGY ar vit.C 50ml
4005900416391 Sejas krēms NIVEA ENERGY Q10 dienas 50ml
9005800290836 Sej.kr. NIVEA ANTI WRIN. +45 nakts 50ml
9005800290874 Sej.kr. NIVEA ANTI WRIN. +55 dienas 50ml
9005800290898 Sej.kr. NIVEA ANTI WRIN. +55 nakts 50ml
42355083 Micelārais ūdens NIVEA MiceallAIR 125ml
9005800290805 Dienas krēms NIVEA sejai pretgr.45+ 50ml
5900017061733 Micelār. ūdens NIVEA MiceallAIR 400ml
5900017053639 Micel. ūd. NIVEA Gentle Caring 400ml
5900017037257 Plāksteri HANSAPLAS univ.ūd.izt.20gab.
9005800305776 NIVEA Refreshing attīrošas salvetes normālai un kombinētai ādai
9005800298696 NIVEA kopjošs līdzeklis acu kosmētikas noņemšanai jutīgai ādai ap acīm
9005800298160 NIVEA MicellAIR SKIN BREATHE profesionālas salvetes ūdens noturīgas kosmētikas noņemšanai
9005800304540 NIVEA MicellAIR Skin Breathe Rožūdens ar eļļu
9005800304557 NIVEA MicellAIR Skin Breathe Rožūdens attīrošs gels
9005800301266 NIVEA MicelAIR Skin Breathe micelārā rožūdens salvetes
9005800317021 NIVEA Attīrošs rīsu skrubis
9005800317007 NIVEA Ādu izlīdzinošs rīsu skrubis
9005800317014 NIVEA Rīsu skrubis ādas mirdzumam 
5900017069548 NIVEA nomierinoša attīroša eļļa sejai un acīm
5900017069517 NIVEA Barojoša attīroša eļļa sejai un acīm
4005900701084 NIVEA NATURALLY GOOD mitrinošs attīrošs pienņš ar organisku zaļo tēju
4005900701091 NIVEA NATURALLY GOOD atsvaidzinošs attīrošs toniks ar organisku zaļo tēju
5900017074238 NIVEA MICELLAIR SKIN BREATH PROFESSIONAL ikdienas pīlings ar pienskābi
9005800315492 NIVEA 10 minūšu Urban Skin dabisku mirdzumu veicinoša auduma maska 
9005800315508 NIVEA 10 minūšu Urban Skin Detox auduma maska 
9005800325996 NIVEA NATURALLY GOOD dienas krēms ar organisku alveju
9005800325668 NIVEA NATURALLY GOOD nakts krēms ar organiskisku alveju
9005800311272 NIVEA ANTI-WRINKLE PLUS CONTOURING DAY CARE 65+
9005800311289 NIVEA ANTI-WRINKLE PLUS CONTOURING NIGHT CARE 65+
9005800315485 NIVEA 10 minūšu Q10 PLUS C auduma maska 
9005800315478 NIVEA 10 minūšu Hyaluron Cellular Filler auduma maska 
9005800311319 NIVEA Cellular Filler Elastīgumu veicinošs un atjaunojošs dienas krēms
9005800311302 NIVEA Cellular Filler Elastīgumu veicinošs un atjaunojošs nakts krēms
9005800319223 NIVEA Q10 POWER Extra dienas krēms sausai sejas ādai
9005800319230 NIVEA Q10 POWER Extra nakts krēms sausai sejas ādai
9005800318509 NIVEA Q10 POWER Extra eļļa sausai sejas ādai
4005900447579 Dienas krēms NIVEA sejai aizsargāj. 50ml
4005900447586 Nakts krēms NIVEA sejai aizsargāj. 50ml
42269908 Sejas krēms NIVEA Care barojošs 100ml
4005808423040 Sauļoš.losjons NIVEA SUN SPF30 200ml
4005808439836 Sauļoš.losj.NIVEA SUN KIDS SPF50+ 200ml
6009661219046 Pēc sauļoš.losjons NIVEA SOS mitr.200ml
5025970022840 Sauļoš.losj.NIVEA SUN CARING SPF30 200ml
5025970023694 Sauļ.losjons NIVEA SUN KIDS SPF30 200ml
5900017067629 NIVEA SUN Protect & Moisture losjons aizsardzībai pret sauli ar SPF 20
42360834 NIVEA SUN Kids Protect & Care losjons aizsardzībai pret sauli bērniem SPF 50+ 50ml
4005900118172 NIVEA SUN Protect & Bronze izsmidzināms līdzeklis uz eļļas bāzes aizsardzībai pret sauli ar SPF 30
4005900241238 NIVEA SUN Carotene izsmidzināms līdzeklis uz eļļas bāzes aizsardzībai pret sauli ar  SPF 6
5900017047553 Ķermeņa pieniņš NIVEA 250ml
42283355 Ķermeņa krēms NIVEA Creme 75ml
5900017043456 Ķermeņa krēms NIVEA Creme 150ml
4005900008800 Ķermeņa krēms NIVEA Soft 75ml
42283379 Ķermeņa krēms NIVEA Creme 30ml
40063690 Ķermeņa krēms NIVEA tūbiņā 100ml
4005900023995 Ķer.los.NIVEA SOS  īpaši saus.ādai 200ml
4005900012210 Ķerm.pieniņš NIVEA Q10+ 250ml
9005800257549 Mazgāš. losj. intīmajām zonām NIVEA 250m
4005808561438 Losjons NIVEA intīm.zonām Sensitiv 250ml
5900017037257 Plāksteri HANSAPLAS univ.ūd.izt.20gab.
9005800325941 Roku krēms NIVEA Repair Care 75ml
42316145 Roku krēms NIVEA Intensive Care 75ml
9005800291871 Roku kr. NIVEA Aloe Vera&Jojoba Oil 75ml
9005800291888 Roku krēms NIVEA ar bišu vasku 75ml
42345336 Roku krēms NIVEA Cherry Blos.&Joj.75ml
5900017065366 Roku kr.NIVEA Care Olive Oil mitrin.75ml
4005900008299 Ķermeņa krēms NIVEA Soft 200ml
4005808247349 Ķerm.losj. NIVEA SORT CAR. norm.ād.250ml
4005900013033 Ķermena krēms NIVEA Q10+ 300ml
4005808247370 Ķerm.losj. NIVEA SORT CAR. norm.ād.250ml
4005808764846 Ķermeņa krēms NIVEA Soft 50ml
42316121 Roku krēms NIVEA Q10 Anti-Age Care 75ml
9005800283869 Ķerm.losj.ar eļļu NIVEA Cherry Blo.200ml
9005800298832 Ķerm. losjons NIVEA Orange&Avocado 200ml
4005808237029 NIVEA barojošs mitrinošs ķermena pieniņš sausai ādai
5900017047584 Ķerm.pieniņš NIVEA MILK īp.saus.ād.400ml
5900017068954 NIVEA Losjons ar eļļu Coconut & Monoi Oil
4005808247035 Ķermeņa losjons NIVEA Q10 200ml
42316497 Roku krēms NIVEA Repair Care 75ml
9005800302546  Micel. ūdens NIVEA Urban Skin 400ml
4005808124015 Dušas želeja NIVEA CREME SOFT 250ml
4005808125203 Dušas eļļa NIVEA NATURAL 200ml
4005808125050 Dušas želeja NIVEA LEMON&OIL 250ml
4005808782390 Dušas želeja NIVEA SPORT vīr.250ml
4005900048059 Dušas želeja NIVEA SENSITIVE vīr.250ml
4005808313198 Dušas želeja NIVEA WATER LILY&OIL 250ml
4005900308740 Dušas želeja NIVEA FREE TIME 250ml
4005808765560 Dušas želeja NIVEA PURE vīr. 250ml
4005808732760 Duš.žel.NIVEA HAWAI FLOWER&OIL 250ml
4005900047700 Dušas želeja NIVEA Men Energy 500ml
4005808782734 Dušas želeja vīr. NIVEA SPORT 500ml
9005800271569 Dušas želeja NIVEA FREE TIME 500ml
5900017042435 Dušas želeja NIVEA ACTIVE CLEANvīr.250ml
9005800243306 Dušas gēls NIVEA MEN ACTIVE CLEAN 500ml
5900017062358 Dušas žel. NIVEA MEN DEEP 250ml
9005800310251 Dušas želeja NIVEA Clay Hibiscus 250ml
9005800282503 Dušas želeja NIVEA Creme Soft 500ml
9005800329215 Duš.žel.NIVEA Fresh Blends arbūzu 300ml
9005800329222 Duš.žel.NIVEA Fresh Blends aveņu 300ml
9005800329239 Duš.žel.NIVEA Fresh Blends aprik. 300ml
4005900603746 Dušas žel.NIVEA Clay Ginger&Basil 250ml
5900017057866 Dušas žel. NIVEA POWER REFRESH vīr.250ml
4005808223077 Skūšanās želeja NIVEA ORIGINAL 200ml
4005808223299 Skūšanās krēms NIVEA 100ml
4005808540372 Skūšanās žel.NIVEA SILVER PROTECT 200ml
4005808571833 Balz.pēc skūš.NIVEA Silver Protect 100ml
4005808222032 Losjons pēc skūš.NIVEA SENSITIVE 100ml
4005808753376 Losj.pēc skūšanās NIVEA ORIGINALS 100ml
5900017041483 Krēms NIVEA MEN vīriešiem 75ml
5900017041452 Krēms NIVEA MEN vīriešu 150ml
9005800234830 Losj.pēc sk.NIVEA for Men Sen.Cool.100ml
5900017045184 Balz.pēc sk.NIVEA for Men Sen.Cool.100ml
5900017045122 Skūš.putas NIVEA for Men Sens.Cool.200ml
5900017065434 Skūš.žel.NIVEA for Men Sens.Cool.200ml
5900017054773 Bal.pēc sk.NIVEA MEN 2in1 Pr.&Care 100ml
5900017061863 Fluīds pēc skūš. NIVEA MEN DEEP 100ml
5900017061894 Skūšanās putas NIVEA MEN DEEP 200ml
5900017061924 Skūšanās žel. NIVEA MEN DEEP 200ml
4005808377190 NIVEA MEN ORIGINALS Face Cream
5900017068596 Nivea Men Sensitive 3 Day Beard Shave Gel
5900017068411 Nivea Men Sensitive 3-Day Beard Shave Foam
5900017046525 NIVEA MEN After Shave Balsam SKIN ENERGY Q10
4005808222964 Skūšanās žel.NIVEA jutīgai ādai 200ml
4005808221769 Balzams pēc skūš. NIVEA 100ml
4005808221967 Balzams pēc skūš. NIVEA SENSIT. 100ml
4005808222575 Skūšanās putas NIVEA 200ml
4005808222742 Skūšanās putas NIVEA SENSIT. 200ml
4005808255832 Šampūns NIVEA vīriešiem 250ml
4005808346424 Šampūns NIVEA CARE EXPRESS 2IN1 250ml
42269465 Balzams NIVEA krās.matiem 200ml
9005800235196 Šampūns NIVEA krās./ķīm.iev.matiem 250ml
4005808255986 Šampūns NIVEA COOL KICK vīriešiem 250ml
4005900020178 Šampūns NIVEA POWER pretbl.vīr.250ml
9005800244679 Šampūns NIVEA ACTIVE CLEAN vīr. 250ml
9005800289212 Balzams NIVEA Hairmilk norm.matiem 200ml
9005800289205 Šampūns NIVEA Hairmilk norm.matiem 250ml
9005800289229 Šampūns NIVEA Hairmilk smal.matiem 250ml
9005800301686 Kondicionieris NIVEA Hairmilk 200ml
9005800302959 Šampūns NIVEA Hairmilk 250ml
5900017071480 Micel.šampūns NIVEA Pure Color 400ml
9005800319483 Micel.kond./maska NIVEA Pure Color 200ml
5900017071442 Micel.šapmūns NIVEA Pure Detox 400ml
4005900445636 Matu laka NIVEA ekstra stipr.fiks. 250ml
4005808260188 Matu laka NIVEA īpaši stip.fiksāc. 250ml
4005808260478 Matu laka NIVEA apjoma palielin.250ml
4005808260317 Matu laka NIVEA UV filtrs krās.mat.250ml
4005808261369 Matu putas NIVEA apjoma palielin. 150ml
4005808292752 Matu laka NIVEA DIAMOND GLOSS 250ml
4005808317776 Matu putas NIVEA DIAMOND GLOSS 150ml
9005800312231 Izsm.veid.līdz.NIVEA taisniem mat.250ml
9005800312248 Izsm.veid.līdz.NIVEA sprog.matiem 250ml
5900017071282 Matu veid.līdz.NIVEA ar termoaizs.150ml
5900017071251 Matu veid.līdz.NIVEA apjoma paliel.150ml
5900017070971 Matu putas NIVEA apjomam 150ml
4005808761708 Šampūns NIVEA MEN PURE IMPACT 400 ml
4005808369713 NIVEA lūpu kopšanas līdzeklis SOFT ROSE lūpu kopšanai un lūpu dabiskā skaistuma akcentam
4005808369942 NIVEA lūpu kopšanas līdzeklis HYDRO CARE intensīvai un ilgstošai lūpu mirināšanai
4005808370047 NIVEA lūpu kopšanas līdzeklis PEARLY SHINE ilgstošai lūpu kopšanai un aizsardzībai, ar perlamutra mirdzumu
5900017047867 NIVEA lūpu kopšanas līdzeklis CHERRY SHINE
9005800303987 NIVEA MANGO SHINE kopjošs lūpu balzams
5900017053332 Lūpu balzams NIVEA ESSENTIAL 48g
5900017053356 Lūpu balzams NIVEA SOOTHE&PROTECT 4.8g
4005808370313 Lūpu balzams NIVEA ACTIVE CARE vīr.48g
5900017037387 Lūpu balzams NIVEA WATERMELON 48g
5900017053370 Lūpu balzāms NIVEA Blackberry Shine 4.8g
9005800298030 Lūpu kopš. līdz. NIVEA aveņu un ābolu 7g
9005800298047 Lūpu kopš. līdz. NIVEA piparmētru 7g
4005808807017 Šķ.ziepes NIVEA CREME SOFT rez.500ml
 

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes