“Maiziņš” loterija – pērc un laimē!
Atpakaļ

“Maiziņš” produktu loterija Maxima veikalos noteikumi

1. Loterijas preču ražotājs: AS “Latvijas Maiznieks”, reģ. nr. 40003034051, juridiskā adrese: Mazā Viļņas iela 9, Daugavpils, Latvija, LV-5403 - turpmāk Ražotājs.
2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128,  – turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises teritorija: jebkurš veikals MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā un interneta veikals www.barbora.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.
3.1. Loterijas prece: jebkura Latvijas Maiznieks maize Maiziņš saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1.
4. Loterijas norises laiks:
4.1. Loterijas norises sākuma datums: 2020. gada 21. jūlijs. Loterijas norises beigu datums: 2020. gada 1. septembris.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2020. gada 21. jūlija līdz 2020. gada
31. augustam.
5. Balvu fonds:
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Velosipēds KELLY CLIFF 6 360.00 2160.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 2160.00
 
6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 6 (seši) pret 5000 (pieci tūkstoši).
7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 21. jūlija līdz 2020. gada 31. augustam, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.barbora.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
sūtot īsziņu uz numuru 1838 (LMT, Tele2, Bite). Visus izdevumus, kas Loterijas dalībniekam rodas saistībā ar īsziņas nosūtīšanu, sedz dalībnieks pats. Maksa par SMS nosūtīšanu 0.14 EUR (iesk. PVN). Reģistrācijas īsziņas tekstam jābūt šādā formā:
MAIZNIEKS Pirkuma dokumenta numurs Vārds Uzvārds Vecums Pilsēta
Piemērs: MAIZNIEKS 123456 Liga Zalite 32 Riga
Vārds, uzvārds rakstāms bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem burtiem utml.
Loterijas dalībnieks, reģistrējoties loterijai, piekrīt tās noteikumiem, ar kuriem var iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv.
aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.loterijas.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, vecums, pilsēta, dalībnieka tālruņa numurs, e- pasta adrese. Reģistrācija ir bez maksas.
Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
7.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
7.2. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
9. Loterijā tiek noteiktas 6 (sešas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
28.07.2020.
plkst. 11.00
21.07.2020. plkst. 00.00 –
27.07.2020. plkst. 23.59
1 (viens) velosipēds KELLY CLIFF 2 (divi)
04.08.2020.
plkst. 11.00
28.07.2020. plkst. 00.00 –
03.08.2020. plkst. 23.59
1 (viens) velosipēds KELLY CLIFF 2 (divi)
11.08.2020.
plkst. 11.00
04.08.2020. plkst. 00.00 –
10.08.2020. plkst. 23.59
1 (viens) velosipēds KELLY CLIFF 2 (divi)
18.08.2020.
plkst. 11.00
11.08.2020. plkst. 00.00 –
17.08.2020. plkst. 23.59
1 (viens) velosipēds KELLY CLIFF 2 (divi)
25.08.2020.
plkst. 11.00
18.08.2020. plkst. 00.00 –
24.08.2020. plkst. 23.59
1 (viens) velosipēds KELLY CLIFF 2 (divi)
01.09.2020.
plkst. 11.00
25.08.2020. plkst. 00.00 –
31.08.2020. plkst. 23.59
1 (viens) velosipēds KELLY CLIFF 2 (divi)
 
10.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
10.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
10.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
11. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 1. septembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.loterijas.lv.
12. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
12.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2020. gada 15. septembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāju īpašumā.
12.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
12.3. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2020. gada 21. jūlija līdz 2020. gada
31. augustam un attēlotam loterijas preces nosaukumam Maiziņš. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
12.4. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
12.4.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar  Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
12.4.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
12.4.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
12.4.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
12.4.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
12.5. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
13. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2020. gada
16. septembrim ar norādi Loterija ““Maiziņš” produktu loterija Maxima veikalos”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
13.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
13.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
14. Loterijā nevar piedalīties AS “Latvijas Maiznieks”, SIA “Maxima Latvija”, SIA “Patrika” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
15. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
15.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
15.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
15.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni
+371 67686540.
EAN kods Nosaukums
4750192770668 MAIZIŅŠ SIERA, 200G
4750192770644 MAIZIŅŠ AUZU, 220G
4750192770620 MAIZIŅŠ RUDZU, 240G
4750192770637 MAIZIŅŠ PILNGRAUDU, 240G
4750192770651 MAIZIŅŠ DĀRZEŅU, 240G
4750192771023 MAIZIŅŠ PROTEIN, 240G
4750192771092 BURGERU MAIZIŅŠ, 240G
4750192771191 MAIZIŅŠ AR ROZĪNĒM, 180G
4750192771245 BURGERU PILNGRAUDU MAIZIŅŠ, 240G
4750192770675 MAIZIŅŠ GRIEĶU JOGURTA, 240G

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes