Laimē jaunu tēlu ar Libresse
Atpakaļ

Preču loterijas "Laimē jaunu tēlu ar Libresse" noteikumi

 
  1. Preču izplatītājs/pārdevējs:
SIA Essity Latvia
Reģ. Nr.: 40003506832
Jur. Adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021, Latvija
  1. Loterijas organizētājs:
SIA "Četri Krasti"
Reģ. Nr. 40103290061
Juridiskā adrese: Lielupes iela 68-44, Rīga, LV-1016
Biroja adrese:Tvaikoņu iela 1, Rīga, LV-1007
 
3. Loterijas norises teritorija:
Jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces.
 
4. Loterijas norises sākuma un beigu datums: 
Loterijas sākuma datums ir 2020. gada 1. augusts, loterijas beigu datums ir 2020. gada 4. septembris.
 
5. Balvu fonds:
5.1. Balvu fondā ir 6 (sešas) balvas, t.sk.:
 
Balvas nosaukums Vienība Daudzums
Fotosesija:
Fotosesija ar fotogrāfu Mārtiņu Plūmi komplekts 1
Tēla un matu stilists
Profesionāla Make-up sesija
Dāvanu kartes jauniem pirkumiem 200.00 EUR vērtībā gab. 5
  Kopā: 6
 
6. Preču sortiments, kuru piedāvā preču loterijas ietvaros.
6.1 Jebkura Libresse zīmola produkcija. Produkcijas saraksts pievienots pielikumā Nr. 1
 
7. Piedalīšanās nosacījumi un norises kārtība:
7.1. Par loterijas dalībnieku kļūst ikviens Libresse zīmola pircējs, kurš:
7.1.1. Laika posmā no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31.augustam, ieskaitot, būs iegādājies jebkuru no loterijas precēm.
7.1.2. Reģistrējis savu dalību loterijai mājas lapā www.libresseloterija.lv
7.1.3. var uzrādīt pirkuma čeku. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam: Akcijas produkta nosaukumam, atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē un akcijas preču pirkumam laika posmā no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. augustam, saskaņā ar šiem akcijas noteikumiem.
7.2. Viens cilvēks var pretendēt un laimēt tikai vienu balvu, bet var reģistrēties vairākkārt, izdarot atkārtotu loterijas preču pirkumu un reģistrējot jaunu pirkuma čeka numuru, tādā veidā palielinot savas izredzes laimēt.
7.3. Tikai viens pirkuma čeks var tikt reģistrēts vienā reģistrēšanās reizē.
7.4. Ja akcijas dalībnieks mēģinās reģistrēt vienu pirkuma čeka numuru vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, loterijas organizētāji patur tiesības neinformēt dalībnieku par to, ka čeks nav unikāls, un anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot izlozi, ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus.
7.5. Ja loterijas dalībnieks, reģistrējoties loterijas mājas lapā www.libresseloterija.lv, nepilnīgi norāda nepieciešamo informāciju reģistrācijai, SIA “Četri Krasti” patur tiesības anulēt šo reģistrāciju.
7.6. Loterijā nav atļauts piedalīties SIA "Četri Krasti" un SIA "Essity Latvia" darbiniekiem. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minēto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies loterijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.
7.7. Balvas tiks izlozēti sekojošos datumos un laikos:
10.08.2020 pulksten 11.00 – 1(viena) dāvanu karte 200 EUR vērtībā
17.08.2020 pulksten 11.00 –  1(viena) dāvanu karte 200 EUR vērtībā
24.08.2020 pulksten 11.00 –  1(viena) dāvanu karte 200 EUR vērtībā
31.08.2020 pulksten 11.00 – 2(divas) dāvanu kartes 200 EUR vērtībā un galvenā balva –  fotosesija ar fotogrāfu Mārtiņu Plūmi.
7.8. Uzvarētāji tiks publicēti mājas lapā www.libreseloterija.lv divu dienu laikā pēc izlozes
 
8. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
8.1. Reģistrācija loterijai loterijas dalībniekam ir bezmaksas, izpildot loterijas noteikumu 7. punktu.
 
9. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:
9.1. Izložu vieta – SIA "Četri Krasti" birojā Tvaikoņu ielā 1, Rīgā, izložu datumi un kārtība – saskaņā ar 7.7. punktu. Balvu izlozēs piedalās visi reģistrētie čeki, kuri tiks reģistrēti atbilstoši loterijas noteikumu 7.1. apakšpunktam. 
 
10. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:
10.1. Uzvarētāji tiks publicēti mājas lapā www.libreseloterija.lv divu dienu laikā pēc izlozes. Visi uzvarētāji tiks publicēti līdz 04.08.2020.
 
11. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz balvu un kādā to izsniedz:
11.1. Balvas loterijai piešķir SIA "Essity Latvia".
11.2. SIA "Četri Krasti" atbildīgā persona izlozes dienā katram uzvarētājam nosūtīs SMS vai elektroniskā pasta ziņu ar informāciju par uzvaru loterijā. 
11.3. Balvu saņemšanas kārtība:
Uzvarētāji varēs saņemt balvas SIA “Četri Krasti” birojā, Tvaikoņu ielā 1, Rīga, LV-1007, iepriekš saskaņojot saņemšanas laiku, zvanot darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 pa tālruni 26129910. Par balvas saņemšanu tiks sastādīts pieņemšanas nodošanas akts.
 
12. Termiņš, līdz kuram loterijas laimētāji var pieteikties uz balvu un to saņemt:
12.1. Uzvarētāji var saņemt balvas līdz 2020. gada 30. septembrim, plkst. 17:00. Ja loterijas uzvarētāji līdz 2020. gada 30. septembrim plkst. 17:00 nav ieradušies pēc laimētajām balvām, viņi zaudē savu loterijas uzvarētāja statusu, un balvas paliek SIA "Essity Latvia" īpašumā.
 
13. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas:
13.1. Visas pretenzijas par loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski loterijas organizatoram – SIA "Četri Krasti" Tvaikoņu iela 1, Rīgā, LV-1007, līdz 2020. gada 10. septembrim, ar norādi "LIBRESSE LOTERIJA!" pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijai. 
13.2. Pretenzijas tiks izskatītas 14 dienu laikā pēc iesniegšanas. Ja loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktajā kārtībā.
 
14. Cita informācija, ko loterijas atļaujas saņēmējs uzskata par nepieciešamu darīt zināmu:
14.1. Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.libresseloterija.lv. Tālrunis jautājumu gadījumā – 26129910 (darbadienās no plkst. 10:00 līdz 17:00).
14.2. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
14.4. Balvu ieguvējs piekrīt, ka viņa/as vārds un uzvārds tiks publicēts masu medijos saistībā ar piedalīšanos loterijā kā loterijas laimētājs.
14.5. Informācija un personu dati, ko loterijas dalībnieki būs iesnieguši saistībā ar dalību loterijā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
14.6. Dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) cilvēki. Iespēja laimēt loterijā ir 6 (seši) pret 5000 (pieci tūkstoši).
 
7322540157093 LIBRESSE PL CLASSIC 50
7322540802931 LIBRESSE PL SO SLIM DUO 60
7322540802955 LIBRESSE PL SO SLIM 30
7322540077445 LIBRESSE PL NORMAL 20
7322540086201 LIBRESSE PL NORMAL DUO 40
7322540276855 LIBRESSE PL NORMAL MEGAPACK 58
7322540817485 LIBRESSE PL NORMAL TRIO 90
7322540802979 LIBRESSE PL NORMAL DEO FRESH 30
7322540919516 LIBRESSE PL NORMAL BLACK 30
7322540306378 LIBRESSE PL NORMAL NATURAL 20
7322540306392 LIBRESSE PL NORMAL NATURAL DUO 40
7322540575453 LIBRESSE PL NORMAL NATURAL DUO 58
7322540802702 LIBRESSE PL LONG 26
7322540803013 LIBRESSE PL LONG DUO 52
7322540817911 LIBRESSE PL LONG TRIO 78
7322540802801 LIBRESSE PL EXTRA LONG 20
7310791287461 LIBRESSE PL LIGHT MICRO 22 
7322540736410 LIBRESSE PL MULTISTYLE 28
7310790088137 LIBRESSE MAXI NORMAL 10
7322540591927 LIBRESSE MAXI SUPER 9
7310790088403 LIBRESSE MAXI GOODNIGHT 10
7322540512526 LIBRESSE ULTRA STRING  12
7322540337938 LIBRESSE ULTRA NORMAL DEO FRESH 10
7310790088731 LIBRESSE ULTRA NORMAL 10
7310791245607 LIBRESSE ULTRA NORMAL DUO 20
7322540530520 LIBRESSE ULTRA NORMAL MEGA 42
7322540388480 LIBRESSE ULTRA SUPER 8
7322540388442 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO 16
7322540536836 LIBRESSE ULTRA SUPER MEGA 36
7322540344059 LIBRESSE ULTRA ALOE VERA & CAMOMMILE 10
7322540344011 LIBRESSE ULTRA ALOE VERA & CAMOMMILE DUO 20
7322540083064 LIBRESSE ULTRA NATURAL NORMAL 10
7322540137613 LIBRESSE ULTRA NATURAL NORMAL DUO 20
7310791180663 LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT 10
7310791220277 LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT DUO 20
7322540440409 LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT MEGA 30
7322540918281 LIBRESSE ULTRA NIGHT EXTRA 8
7322540374315 TAMPONS LIBRESSE MINI 16
7322540374339 TAMPONS LIBRESSE NORMAL 16
7322540374353 TAMPONS LIBRESSE SUPER 16
7322540559491 TAMPONS LIBRESSE NORMAL 32
7322540560015 TAMPONS LIBRESSE SUPER 32
7322540088496 LIBRESSE HYGIENE WIPES 20

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes