ĶEKAVA loterija- grilē un laimē ceļojumu!
AtpakaļPreču loterijas ““Putnu Fabrika Ķekava” Maxima loterija” noteikumi.
 

1. PRECES RAŽOTĀJS:
1.1. A/S “Putnu fabrika Ķekava”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 50003007411, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., “Putnu fabrika Ķekava”, LV-2123, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103207278, juridiskā adrese: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija.
 
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek Maxima veikalu tīkla veikalos visā Latvijas teritorijā.  

4. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 16. jūlija līdz 2019. gada 16. septembrim.
4.2. Loterijas norises laiks ir no 2019 gada 16. jūlija līdz 2019. gada 19. septembrim.
4.3. Loterijas laimētāji tiks izlozēti 2019. gada 23., 30. jūlijā, 06., 13., 20., 27. augustā, 03., 10. un 17. septembrī plkst. 11:00.
4.4. Loterijas laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.vistas.lv 2 (divu) dienu laikā pēc katras izlozes. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā 2019. gada 19. septembrī.
4.5. Laimētāji var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2019. gada 04. oktobrim.
4.6. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 11. oktobrim.  

5. BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no 14 (četrpadsmit) balvām:
5.1.1. 1 (viena) galvenā balva – 1 (viena) tūrisma aģentūras SIA “Jēkaba Aģentūra” dāvanu karte ceļojumam 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi) vērtībā;
5.1.2. 4 (četras) veicināšanas balvas – Elektriskais skūteris Ninebot Kickscooter ES2, Segway;
5.1.3. 9 (deviņas) veicināšanas balvas – Grila panna AMT Gastroguss Grill 28x28cm.
5.1.4. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 4610,00,00 EUR (četri tūkstoši seši simti desmit eiro, 00 centi).
 
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, laikā no 2019. gada 16. jūlija līdz 2019. gada 16. septembrim, dalībniekam jebkurā no Latvijas Republikā esošiem Maxima veikaliem jāiegādājas jebkurš no pielikumā nr. 1. norādītajiem zīmola “Ķekava” gaļas produktiem.
6.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša produkta iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā www.vistas.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni.
6.3. Pirkuma čeks ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma datumu un čeka numuru jāsaglabā 2019. gada 04. oktobrim, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.
6.4. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
6.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
6.7. 1 (viens) dalībnieks var laimēt 1 (viena) veida balvu.
6.8. Visi reģistrētie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.9. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.9.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.9.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.9.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.10. Loterijas organizētājs neatbild par:
6.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;
6.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.10.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.11. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) ar mērķi saglabāt reģistrācijas, noteikt laimētājus, tos publicēt un izsniegt balvas, kā arī A/S “Putnu fabrika Ķekava” datu bāzē ar mērķi izsniegt balvas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.
6.12. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši“Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5.punktam, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
6.13. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.  

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 2000 (divi tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 14/2000.  

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.vistas.lv bez maksas.  

9. LAIMĒTĀJA NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti no visām loterijas noteikumiem atbilstošām veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103., 4. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
9.2. Izlozēs 2019. gada 23. jūlijā,  06., 20. augustā, 03. un 17. septembrī tiks noteikts 1 (viens) Grila pannas laimētājs un 1 (viens) rezervists starp reģistrācijām, kas veiktas no iepriekšējās nedēļas otrdienai (ieskaitot) līdz tekošās nedēļas pirmdienai (iekaitot).
9.3. Izlozēs 2019. gada 30. jūlijā, 13., 27. augustā un 10. septembrī tiks noteikts 1 (viens) Grila pannas laimētājs un 1 (viens) rezervists starp reģistrācijām, kas veiktas no iepriekšējās nedēļas otrdienas (ieskaitot) līdz tekošās nedēļas pirmdienai (ieskaitot), kā arī 1 (viens) skūtera laimētājs un 1 (viens) rezervists starp reģistrācijām, kas veiktas iepriekšējās divās nedēļās pirms izlozes.
9.4. Reģistrācijas, kas veiktas laika periodā no 2019. gada 16. jūlija līdz 2019. gada 16. septembrim un nebūs laimējušas nevienā no veicināšanas balvu izlozēm, piedalās galvenās balvas izlozē 2019. gada 17. septembrī.  

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Veicināšanas balvas jāsaņem SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00.
10.2. Galvenā balva jāsaņem A/S “Putnu fabrika Ķekava” birojā Ķekavas nov., Ķekavas pag., “Putnu fabrika Ķekava”, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00.
10.3. Laimētājiem, kuri dzīvo ārpus Rīgas teritorijas, ir iespēja saņemt veicināšanas balvas ar pasta piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai pa pastu līdz 2019. gada 27. septembrim, nosūtot SIA “SOMESE Baltic” e-pastu uz adresi info@somese.lv ar sekojošu saturu:
10.3.1. Norādot laimētāja vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un brīvā formā izsakot vēlmi loterijas ““Putnu Fabrika Ķekava” Maxima loterija” laimēto balvu saņemt pa pastu;
10.3.2. Jāpievieno laimējušā pirkuma čeka attēls ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma datumu un čeka numuru.
10.3.3. Dalībniekam balva tiks izsūtīta no organizētāja biroja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, un piegādāta saskaņā ar kurjera dienesta piegādes nosacījumiem un termiņiem. Piegāde tiks veikta dalībnieka norādītajā piegādes adresē darba dienās laikā no 9.00 līdz 18.00.
10.4. Ja galvenās balvas laimētājs ir jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem, balvu var saņemt, ierodoties ar vismaz 1 (vienu) no vecākiem vai aizbildni, vai ņemot līdzi rakstisku apstiprinājumu, kurā viens no vecākiem vai aizbildnis rakstiski apliecina, ka piekrīt, ka personai tiek izsniegta balva.
10.5. Balvas netiks izmaksātas naudā, kā arī netiks mainītas pret citu preci vai pakalpojumu.
10.6. Laimētājam balva jāizņem līdz 2019. gada 04. oktobrim. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un balvas paliek A/S “Putnu fabrika Ķekava” īpašumā.  

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic”, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, LV-1001 rakstisku iesniegumu.
11.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.  

12. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
12.1. Loterijā nedrīkst piedalīties A/S “Putnu fabrika Ķekava” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki.
12.2. Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par izlozes laimētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek A/S “Putnu fabrika Ķekava” īpašumā.  

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
13.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapā www.vistas.lv.

Pielikums nr. 1.
 
Loterijas produktu saraksts.
 
Nr. Produkta nosaukums EAN kods
1 Cāļi iesaiņojumā kg (Ķekava) 2311873900000
2 Cāļu fileja kg(Ķekava) 2311813300000
3 Cāļu šķiņķi kg(Ķekava) 2311813200000
4 Cāļu stilbi kg(Ķekava) 2311814000000
5 Cāļu krūt.mazā fileja svaiga fas. 2311827700000
6 Cāļu stilbi bez locītavas ĶEKAVA fas. 2311875800000
7 Pusspārni LIELISKIE 500g ĶEKAVA 4750303000660
8 Pusspārni GARDIE 500g ĶEKAVA 4750303000653
9 Stilbi pikantajā marinādē 600g ĶEKAVA 4750303703189
10 Atkaulotu šķ.šašliks KLASISKAIS  900gr. 4750303703646
11 Cāļu pusspārni GARDIE ģimenes iep. sver. 2311840600000
12 Cāļu pusspārni GARDIE ģimenes iep. sver. 200033166
13 Pusspārni Lieliskie ĶEKAVA lielpaka fas. 2311840500000
14 Pusspārni Lieliskie ĶEKAVA lielpaka fas. 200033604
15 Stilbi pikantajā marinādē lielpaka sver. 2311840700000
16 Stilbi pikantajā marinādē lielpaka sver. 200033788
17 Atkauloti šķiņķi siera marinādē 500g 4750303703653
18 Cāļa cepetis Gardā mājas marinādē fas. 231187000000
19 Cāļa pusspārni siera marin.500g ĶEKAVA 4750303701000
20 Cāļa filejas steiki 360g ĶEKAVA 4750303007379
21 Cāļa filejas steiks BBQ marinādē 400g 4750303007829
22 Cāļa filejas steiks 4 gadalaiku mar.400g 4750303007836
23 Cāļa šķiņķi īpašā gardēžu marinādē 500g 4750303007904
24 Žāvēts cālis ĶEKAVA sver. 300118025
25 Cāļa desa KLASISKĀ 400g ĶEKAVA 4750303000714
26 Cāļa desa Ar Olu(Ķekava)400g 4750303000172
27 Cāļa cīsiņi Klasiskie(Ķekava)380g 4750303000318
28 Rulete “Filejas“(sver)(Ķekava) 200042151
29 K/k cāļu spārni sver. ĶEKAVA 200048048
30 Cepamās desiņas ar sieru ĶEKAVA 400g 4750303703387
31 K/k MEDNIEKU desiņas 400g ĶEKAVA 4750303000431
32 Karsti kūpināti cāļu stilbi 330g 4750303001308
33 Cāļa gaļas bumbiņas 350 g ĶEKAVA 4750303003197
34 K/k cāļu pusstilbi Jubilejas 260g 4750303005993
35 Cāļa gaļas DOKTORA desa, FIX 1KG 4750303006082
36 Cāļa gaļas DOKTORA desa FIX 350g 4750303005924
37 K/k cāļa gaļas salami FIX 320g 4750303005962
38 Rulete Svētku KEK sver. 200027036
39 Cāļa gaļas nagetes ĶEKAVA 310g 4750303001094
40 Cāļa gaļas nagetes ar sieru ĶEKAVA 310g 4750303001179
41 Atk.šķiņķu b/ā un stlbu MIX atdz.a/atm.~1kg 2311860600000
42 Cāļu šķiņķi atkaul.ar ādu, Akat,atdz,a/atm,~0.6kg 2311830800000
43 Cāļu šķiņķi ar muguru, Akat,atdz,a/atm,~0.6kg 2311830100000
44 Cāļu kājas ar muguru, Akat,atdz,a/atm,~0.6kg 2311830300000
45 Cāļu šķiņķi atkauloti bez ādas fas. 2311836900000
46 Cāļu stilbi, Akat.atdz.a/atm.0,5kg 4750303003272
47 Cāļu muguras, Akat,atdz,a/atm,~0.6kg 2311814100000
48 Cāļu kājas ar muguru fas. 2311830300000
49 Cāļa krūtiņa bez ādas fas. 2311874800000
50 Cāļa cepetis Garšaugu marinādē vak.~1,5kg 2311867800000
51 K/k cāļa desiņas Mednieku Čillīgās a/atm 0.36kg 4750303007409
52 Cāļa cepamās desiņas ar sieru Čorizo a/atm 0.36kg 4750303007430
53 Cāļa cepamās desiņas ar zaļumiem a/atm 0.36kg 4750303007447
54 Cāļa cepamās desiņas ar dārza pipariem a/atm 0.36kg 4750303007454
55 Cāļa cepamās desiņas ar sieru, lielpaka, a/atm,1kg 4750303703424
56 K/k cālis 1/2, vak,sver,~0.7-0.9kg 2311802600000

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes