Heinz loterija
Atpakaļ

Preču loterijas “HEINZ pavasara loterija 2020!" noteikumi

 
1. PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “EUGESTA un Partneri”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003321238, juridiskā adrese: Dzirciema iela 119B, Rīga, LV-1055, Latvija.
 
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103207278, juridiskā adrese: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija.
 
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā un interneta vietnē barbora.lv. 
 
4. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2020. gada 19. maija līdz 2020. gada 08. jūnijam.
4.2. Loterijas norises laiks ir no 2020. gada 19. maija līdz 2020. gada 11. jūnijam.
4.3. Loterijas laimētāji tiks izlozēti 2020. gada 26. maijā, 02. un 09. jūnijā plkst. 11:00.
4.4. Loterijas laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.loterijatev.lv/heinz 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā 2020. gada 11. jūnijā.
4.5. Laimētāji var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2020. gada 26. jūnijam.
4.6. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2020. gada 03. jūlijam.
 
5. BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no 24 (divdesmit četrām) balvām:
5.1.1. 3 (trīs) naudas balvas – 300.00 EUR (trīs simti eiro, 00 centi);
5.1.2. 21 (divdesmit viena) iknedēļas balva – HEINZ produktu komplekts. Katrā komplektā ietilpst sekojoši produkti:
5.1.2.1. HEINZ Vorčesteras mērce, 150ml;
5.1.2.2. HEINZ Vorčesteras mērce, 150ml;
5.1.2.3. HEINZ Saldā Čili mērce, 220ml;
5.1.2.4. HEINZ Ķiploku mērce, 400ml;
5.1.2.5. HEINZ Kečups TD, 605ml;
5.1.2.6. HEINZ Majonēze klasiskā, stikla burkā, 480ml;
5.1.2.7. HEINZ Amerikāņu hamburgeru mērce, 220ml;
5.1.2.8. HEINZ Dzeltenās sinepes, saldās 220ml;
5.1.2.9. HEINZ piecu veidu pupiņu maisījums, 415g;
5.1.2.10. HEINZ Exotic mērce, 220ml;
5.1.2.11. HEINZ Kapāti Tomāti, 400g;
5.1.2.12. HEINZ Tomātu kečups KIDS, 50% Less Salt&Sugar, 300ml.
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 1320,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit eiro, 00 centi).
 
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2020. gada 19. maija līdz 2020. gada 08. jūnijam jebkurā MAXIMA veikalā vai interneta vietnē barbora.lv  ir jāiegādājas jebkurš 1 (viens) HEINZ zīmola produkts jāsaglabā pirkuma dokuments (čeks vai pavadzīme), kurā skaidri redzams loterijas produkta pirkums, pirkuma datums un pirkuma dokumenta numurs.
6.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša produkta iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā www.loterijatev.lv/heinz, norādot savu vārdu, uzvārdu, pirkuma dokumenta numuru un kontakttālruni.
6.3. Dalībnieks pēc brīvas izvēles reģistrācijas brīdī var ielādēt arī pirkuma dokumenta attēlu ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma dokumenta numuru un pirkuma veikšanas datumu.
6.4. Ja reģistrācijas brīdī tiek ielādēts noteikumiem atbilstošs pirkuma dokumenta attēls, pirkuma dokumenta oriģināls nav jāsaglabā. 
6.5. Ja reģistrācijas brīdī tiek reģistrēts tikai pirkuma dokumenta numurs, reģistrētā pirkuma dokumenta oriģināls ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma datumu un pirkuma dokumenta numuru jāsaglabā līdz 2020. gada 26. jūnijam, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.
6.6. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
6.7. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.8. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma dokumentu.
6.9. 1 (viens) dalībnieks var laimēt 1 (vienu) 1 (viena) veida balvu.
6.10. Visi reģistrētie pirkuma dokumenta numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie pirkuma dokumenta numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.11. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.11.1. Ir reģistrējis vienu pirkuma numuru vairākkārt;
6.11.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.11.3. Ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts dokumentā.
6.12. Loterijas organizētājs neatbild par:
6.12.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;
6.12.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.12.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.13. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) ar mērķi saglabāt reģistrācijas, noteikt laimētājus, tos publicēt un izsniegt balvas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.
 
7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 500 (pieci simti) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 500/24.
 
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.loterijatev.lv/heinz bez maksas. 
 
9. LAIMĒTĀJA NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti no visām loterijas noteikumiem atbilstošām veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2. Izlozes tiks veiktas SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103., 4. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
9.3. Izlozes notiks katru nedēļu, izlozējot laimētājus starp reģistrācijām, kas veiktas no iepriekšējās nedēļas otrdienas līdz tekošās nedēļas pirmdienai (ieskaitot).
9.3.1. Katrā izlozē tiks noteikti 7 (septiņi) HEINZ produktu komplekta laimētāji un 7 (septiņi) rezervisti, kā arī 1 (viens) naudas balvas laimētājs un viens (viens) rezervists.
 
10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Balva jāsaņem SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, līdzi ņemot laimējušo pirkuma dokumentu un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00. Ja reģistrācijas brīdī tika ielādēts noteikumiem atbilstošs pirkuma dokumenta attēls, dokumenta oriģināls nav jāuzrāda, un balvu var saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
10.2. Ja saņemot balvu, laimētājs vēlēsies paturēt dokumenta oriģinālu, uz tā tiks veiktas atzīmes, kas apliecina balvas saņemšanu ar konkrēto dokumentu.
10.3. Laimētājiem, kuri dzīvo ārpus Rīgas teritorijas, ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai mājaslapā www.somesebaltic.lv sadaļā “Pieteikt laimesta piegādi”, aizpildot piegādes anketu un pievienojot pirkuma dokumenta attēlu ar skaidri salasāmu loterijas produkta pirkumu, pirkuma datumu un pirkuma dokumenta numuru.
10.4. Laimētājam balva tiks izsūtīta no organizētāja biroja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, un piegādāta saskaņā ar kurjera dienesta piegādes nosacījumiem un termiņiem. Piegāde tiks veikta laimētāja norādītajā piegādes adresē darba dienās laikā no 9.00 līdz 18.00.
10.5. Balvas netiks izmaksātas naudā, kā arī netiks mainītas pret citu balvu, preci vai pakalpojumu.
10.6. Balvas, kas netiks izņemtas, paliek SIA “EUGESTA un Partneri” īpašumā.
 
11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic”, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, LV-1001 rakstisku iesniegumu. 
11.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 
12. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
12.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “EUGESTA un Partneri”, SIA “SOMESE Baltic” un SIA “MAXIMA Latvija” darbinieki. 
12.2. Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par izlozes laimētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek preces izplatītāja SIA “EUGESTA un Partneri” īpašumā.
 
13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
13.1.Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapā www.loterijatev.lv/heinz. 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes