Happy loterija
Atpakaļ

Happy loterijas Maxima XX un XXX veikalos noteikumi


1. Loterijas organizētājs:
SIA “TZMO Latvija”, VRN LV40003519061, juridiskā adrese Rankas iela 15, Rīga, LV-1005
2. Loterijas norises teritorija:
Loterija notiek Maxima XX-XXX veikalos visā Latvijas teritorijā, kuros tiek izplatītas akcijas preces.
3. Loterijas norises sākuma un beigu datums:
Loterijas norises laiks ir no 2020. gada 21. maija līdz 2020. gada 19. jūnijam. 
4. Laimestu fonds:
Laimestu nosaukums Skaits Vērtība par vienību (EUR) Kopējā vērtība (EUR)
Grāmata “Mammas zina vislabāk” 20 20.00 400.00
Philips Avent mazuļu uzraudzības ierīce 2 137.00 274.00
KOPĀ:     674.00

5. Balvu daudzums, kuru piedāvā preču loterijas ietvaros: 22 preces (grāmatas un mazuļu uzraudzības ierīces)
6. Prognozētais dalībnieku skaits: 
Prognozētais loterijas dalībnieku skaits ir 5 000 (pieci tūkstoši) dalībnieku, kas izmantojot 7.1. norādīto veidu reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti 22 (divdesmit divi) laimētāji, tas ir 22 / 5 000 dalībniekiem.
7. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:
7.1. Lai piedalītos loterijā, laika periodā no 2020. gada 21. maija līdz 2020. gada 17. jūnijam kādā no Maxima XX-XXX veikaliem ir jāiegādājas jebkurš 1 (viens) Happy autiņbiksīšu vai biksīšu iepakojums. 
7.2. Pēc loterijas produktu iegādes dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājaslapā www.loterijas.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru, kontakttālruni.
7.3. Pirkumam ir jābūt veiktam līdz reģistrācijas brīdim.
7.4. Pirkuma čeks, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvu, ir jāsaglabā līdz 2020.gada 3.jūlijam.
7.5. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās dalībnieka reģistrācijas apstiprinošs teksts.
7.6. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas, kurās ir norādīts čeka numurs. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
7.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkuru loterijas produktu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
7.8. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
7.9. Piedaloties loterijā, dalībnieks apliecina, ka akcijas rīkotājs SIA „TZMO Latvija” drīkst izmantot viņu datus loterijas uzvarētāju noteikšanai.
7.10. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
7.11. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka informācija un personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
8. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
8.1. Piedalīšanās loterijā rada izdevumus par preču pirkumu, 
8.2. Piedalīšanās loterijā var radīt šādus izdevumus:
8.2.1. Ceļa izdevumus loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanai;
8.2.2. Laimesta lietošanas vai izmantošanas izdevumus;
8.2.3. Citus izdevumus, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālā ieskata un nepieciešamības.
9. Akcijas organizators neatbild par:
9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies, iegādājoties akcijas produktu vai saņemot balvu; 
9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm, kas radušās dalībnieku vainas dēļ.
10. Datums līdz kuram jāreģistrējas loterijai:
10.1. Loterijai jāreģistrējas līdz 2020. gada 17.jūnija, plkst. 23:59.
11. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:
11.1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību;
11.2. Laimētāji tiks noteikti 2020. gada 19. jūnijā, Rankas ielā 15, Rīgā, plkst. 10:00 – SIA “TZMO Latvija” zīmolu vadītāja un Izložu un azartspēļu inspekcijas darbinieka klātbūtnē;
11.3. Loterijas dalībnieku reģistrāciju loterijai nodrošina Premium programma. SIA Visas Loterijas personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365. Laimestu izlozi nodrošina SIA “TZMO Latvija”. Izloze tiks veikta ar loterijas programmatūras palīdzību;
11.4. Laimesti tiks izlozēti vienā izlozē.
11.5. Tiks izlozēti 3 rezerves laimētāji.
12. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;
12.1. Laimētāji tiks publicēti mājaslapā www.loterijas.lv 2020.gada 19.jūnijā.
12.2. Akcijas rīkotājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc izlozes rezultātu paziņošanas sazināsies ar laimētāju, nosūtot sms uz akcijā reģistrēto tālruņa numuru.
13. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;
13.1. Laimējusī persona var pieteikties uz laimestu un saņemt to līdz 2020. gada 3. jūlijam Rankas ielā 15. Pēc minētā datuma laimests netiks izsniegts, tas netiks pārlozēts un pāries SIA “TZMO Latvija” īpašumā;
13.2. Laimējusī persona laimestu varēs saņemt personīgi, uzrādot salasāmu izlozē laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu.
13.3. Laimējusī persona laimestu (grāmatu/mazuļu uzraudzības ierīci) varēs saņemt SIA “TZMO Latvija”, Rankas ielā 15, Rīgā, pie zīmolu vadītāja darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, laiku iepriekš saskaņojot. Tālrunis uzziņām - 20208587;
13.4. Laimesta vērtība netiek izsniegta naudā.
14. Loterijas dalībnieka tiesības iesniegt pretenzijas, pretenziju izskatīšanas kārtība:
14.1. Loterijas dalībnieks var iesniegt pretenzijas par loteriju loterijas norises laikā un 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc loterijas beigu datuma. Pretenzijas tiek izskatītas 15 (piedspadsmit) dienu laikā no to saņemšanas dienas. Pretenziju izskatīšanas un atbildes sniegšanas beigu datums 04.07.2020. Pretenziju iesniegšanas adrese: Rankas iela 15, Rīga, LV 1010.
15. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:
15.1. SIA “TZMO Latvija” un SIA “Visas Loterijas” darbiniekiem un to ģimenes locekļiem nav tiesību piedalīties loterijā. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA ‘’TZMO Latvija’’ īpašumā.
16. Citi noteikumi: 
16.1. Loterijas dalībniekiem nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz laimestu saņemšanas vai izmantošanas (lietošanas) izmaksām; 
16.2. SIA “TZMO Latvija” un Loterijas.lv neuzņemas atbildību par loterijas dalībnieku neprecīzi sniegto informāciju un tās radītajām sekām;
16.3. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uz-raudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.loterijas.lv. 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes