Grite loterijas noteikumi
Atpakaļ

PREČU LOTERIJAS “IR MIERS, KAD MĀJĀS TĪRS” NOTEIKUMI

 
1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS UN PREČU RAŽOTĀJS
 
1.1. Loteriju “Ir miers, kad mājās ir tīrs” (turpmāk tekstā – “Loterija”) organizē (turpmāk tekstā – “Organizators”) SIA „Partizanas”, reģistrācijas Nr. 40003841811, juridiskā adrese Miera iela 36, Rīga, LV-1001, Latvija.
1.2. Preču ražotājs (turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”) – AB “Grigeo”, reģistrācijas Nr.: 110012450, juridiskā adrese: Vilniaus iela 10, Grigiškės
 
2. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA UN PERIODS
2.1. Loterijas norises periods ir no 2020. gada 8. oktobra līdz 2020. gada 22. oktobrim.
2.2. Reģistrācijas periods: no 2020. gada 8. oktobra līdz 2020. gada 21. oktobrim.
2.3. Loterija norisinās visos Latvijas Maxima veikalos.
2.4. Loterijas 1 (viena) balvu izloze: 
2020. gada 22. oktobrī plkst. 12:00 tiks izlozētas 10 (desmit) dāvanu kartes un 2 (divi) putekļsūcēji.
 
3. LOTERIJAS DALĪBNIEKI 
3.1. Visām fiziskajām personām ir tiesības piedalīties Loterijā (personas, kas jaunākas par 18 gadiem var piedalīties Loterijā un saņemt balvas tikai ar vecāku/aizbildņu rakstisku piekrišanu vai ar vecāku/aizbildņu piedalīšanos), ja reģistrācijas periodā viņi, viena pirkuma ietvaros, iegādājas vismaz 2 (divus) Grite Loterijas akcijas produktus saskaņā ar šo noteikumu Pielikumu Nr. 1 un pirkumu reģistrē atbilstoši Loterijas noteikumiem. 
3.2. Loterijā nedrīkst piedalīties AB “Grigeo”, SIA “Partizanas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem).
 
4. LOTERIJAS BALVU FONDS 
Loterijas 12 balvas:
Loterijas laimestu (balvu) fonda kopējā vērtība ar PVN ir 1000 EUR (viens tūkstotis eiro un 00 centi).  
 

Balva
Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība
(EUR)
 
Putekļusūcējs iRobot Roomba e5 2 400 800  
Dāvanu kartes (Maxima) 10 20 200  
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 1000
 
5. PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI 
5.1. Personām, kas vēlas piedalīties Loterijā un iegūt Loterijas balvas, jāatbilst visiem nosacījumiem, kas minēti Loterijas noteikumu 3. punktā un Reģistrācijas periodā (no 2020. gada 8. oktobra līdz 2020. gada 21. oktobrim) jāiegādājas vismaz 2 (divi) Grite Loterijas akcijas produkti saskaņā ar šo noteikumu Pielikumu Nr.1 viena pirkuma ietvaros Maxima veikalos Latvijas teritorijā un jāreģistrē pirkums, kā minēts Loterijas noteikumos. 
5.2. Personām, kas viena pirkuma ietvaros ir iegādājušās 2 (divus) Grite Loterijas akcijas produktus, pirkuma čeks vai pavadzīme jāreģistrē www.griteloterija.lv un jāievada sekojoša informācija:
Vārds;
Uzvārds;
Pirkuma čeka vai pavadzīmes numurs;
Telefona numurs;
 
5.3. Dalībnieks, kurš vēlas piedalīties Loterijā un ir aizpildījis visus reģistrēšanās nosacījumus, atzīmē, ka ir izlasījis un piekritis Loterijas noteikumiem. 
5.4. Reģistrējoties dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par reģistrācijas formā ievadītās informācijas precizitāti un tiesiskumu. 
5.5. Nepareizi vai nepilnīgi dati netiks izskatīti/apstrādāti un persona, kas tos iesniegusi, tiks izslēgta no Loterijas dalībnieku saraksta. 
5.6. Dalībnieki var reģistrēties Loterijai neierobežotu skaitu reižu, iegādājoties vismaz 2 (divus) Grite Loterijas akcijas produktus viena pirkuma ietvaros un atkārtoti reģistrējot jaunu, unikālu pirkuma čeka vai pavadzīmes numuru – tā palielinot savas iespējas laimēt.
5.7. Visi reģistrētie unikālie pirkuma čeku un pavadzīmju numuri piedalīsies izlozē. Atkārtots tā paša pirkuma čeka vai pavadzīmes numurs netiks iesaistīts Loterijā – tie tiks izņemti. 
5.8. Pirkuma čeki un pavadzīmes jāsaglabā līdz Loterijas beigām un uzvaras gadījumā jāiesniedz Loterijas organizētājiem. 
5.9. Unikālajam pirkuma čeka vai pavadzīmes numuram jābūt skaidri redzamam un jāatbilst reģistrētajam numuram, kā arī jābūt redzamam pirkuma iegādes datumam un iegādāto produktu nosaukumam. 
5.10. Ja balvas ieguvējs nevar iesniegt dokumentus, kas apliecina identitāti un dokumentus, kas apstiprina šajos noteikumos paredzēto pirkumu vai šajos dokumentos sniegtā informācija neatbilst reģistrācijai – balva netiek izsniegta. 
5.11. Reģistrējoties dalībai Loterijā, dalībniekam ir jāiepazīstas un jāpiekrīt norādītajiem personas datu apstrādes noteikumiem. 
 
6. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA UN PUBLICĒŠANA 
6.1. Loterijas laimestu (balvu) ieguvēji tiek noteikti 2. punktā norādītājā laikā SIA “Partizanas” birojā Miera ielā 36, Rīgā, LV-1001, no visiem attiecīgajā brīdī reģistrētajiem Loterijai atbilstošajiem klientu pirkumiem pēc nejaušības principa, izmantojot programmatūras palīdzību. 
6.2. Izlozes balvu ieguvēji tiks publicēti tīmekļa vietnē www.griteloterija.lv tajā pašā dienā, kad notiek izloze. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts www.griteloterija.lv 2020. gada 22. oktobrī līdz plkst. 23.59.
 
7. BALVAS IZŅEMŠANA
7.1. Organizators ar uzvarētāju sazināsies personīgi pēc izlozes, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. novembrim, zvanot uz telefona numuru, kas norādīts reģistrācijas formā.
7.2. Lai saņemtu balvu, uzvarētājiem līdz 2020. gada 30. novembrim ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina identitāti un dokumenti (laimējušie čeki), kas apstiprina šajos noteikumos paredzēto pirkumu un atbilstību reģistrācijai, vai jānosūta šo dokumentu kopijas uz e-pasta adresi info@partizanas.lv, pretējā gadījumā balva uzvarētājam netiks izsniegta. Tālrunis informācijai: +371 28336563.
7.3. Ja Loterijas uzvarētājs ir nepilngadīgs, vecākam vai aizbildnim ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti, kā arī jāuzrāda uzvarētāja dzimšanas apliecība vai aizbildniecības dokuments.  
7.4. Saņemot balvu, dalībniekiem būs jāapliecina, ka viņiem nav nekādu sūdzību pret Organizatoru vai Pasūtītāju attiecībā uz balvu. 
7.5. Galveno balvu nevar samainīt pret citu balvu vai skaidru naudu.
7.6. Uzvarētāji, kuri līdz 2020. gada 30. novembrim neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, kas minēti 7. punktā, un neizņem laimēto balvu, zaudē tiesības uz balvu un balva nonāk AB “Grigeo” īpašumā. 
7.7. Loterijas Organizators vai Pasūtītājs nav atbildīgi par dalībnieku izslēgšanu no Loterijas un atteikumu piešķirt balvu, ja Loterijas dalībnieks neatbilst noteikumos prasītajam, viņa sniegtā informācija ir neprecīza,  nepareiza vai nav iespēja sazināties ar balvas ieguvēju.
7.8. Loterijas balvas tiks izsniegtas SIA “Partizanas” birojā Miera ielā 36, Rīgā, LV-1001. 
 
8. ORGANIZATORA UN PASŪTĪTĀJA ATBILDĪBA 
8.1. Organizators un Pasūtītājs nav atbildīgi par balvu piešķiršanu, ja dalībnieks reģistrēšanās laikā nav pareizi aizpildījis reģistrācijas veidlapu.
8.2. Organizators un Pasūtītājs nav atbildīgi par traucējumiem interneta sakaros. Tehnisku kļūdu gadījumā, kas traucē pirkuma reģistrēšanu Loterijas vajadzībām, Organizators un Pasūtītājs pieliks visas saprātīgās pūles, lai tās pēc iespējas ātrāk tiktu novērstas.
 
 
9. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS UN IZREDZES LAIMĒT
9.1. Lai iegūtu balvu, dalībniekam jāiegādājas 2 (divi) Grite Loterijas akcijas produkti viena pirkuma ietvaros Maxima veikalos Latvijas teritorijā. 
9.2. Reģistrēšanās ir bez maksas, bet tam nepieciešama pieeja internetam. 
9.3. Visas maksas, kas saistītas ar laimestiem, maksā Loterijas Pasūtītājs. 
9.4. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt balvu ir atkarīgas no kopējā loterijas dalībnieku skaita (t.i., veikto pirkumu skaita). Katrs 2 (divu) Grite Loterijas akcijas produktu pirkums saskaņā ar šiem noteikumiem dod vienu iespēju piedalīties Loterijā. Kopumā paredzams, ka Loterijas norises laikā varētu tikt veikti un reģistrēti aptuveni 3000 pirkumi. Izredzes laimēt balvu ir viens pret visu reģistrēto pirkumu skaitu.
 
10. PIETEIKUMI UN SŪDZĪBAS 
10.1. Visi Loterijas noteikumi, kas minēti šajā dokumentā, ir galīgi un vienādi visiem Loterijas dalībniekiem. 
10.2. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par Loterijas norisi līdz 2020. gada 30. novembrim, iesniedzot  rakstisku iesniegumu adresētu SIA “Partizanas”, Miera ielā 36, Rīgā, LV-1001 vai zvanot uz norādīto tālruņa numuru: +371 28336563.
10.3. Visas sūdzības (pretenzijas) tiks izskatītas, balstoties uz Latvijas Republikas tiesību aktiem 30 dienu laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešams ilgāks laiks sūdzības izskatīšanai, termiņš var tikt pagarināts par 30 dienām, par to rakstiski informējot sūdzības iesniedzēju.
 
 
11. PAPILDU INFORMĀCIJA UN INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATIEM
11.1. Papildu informācija tiek sniegta, zvanot uz +371 28336563, vai rakstot e-pastu uz info@partizanas.lv.

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes