Greenfield loterija
Atpakaļ


Preču loterijas “Greenfield loterija Maxima veikalos!” noteikumi


1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Tabakas Nams grupa”, reģ. nr. 50003223511, juridiskā adrese: Lokomotīves iela 26, Rīga, Latvija, LV-1057, - turpmāk Izplatītājs.

2. „Greenfield loterija Maxima veikalos!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.

3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

4. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 10. oktobris. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 7. novembris.

6. Loterijas prece: jebkurš zīmola Greenfield produkts saskaņā ar šo noteikumu Pielikumu Nr. 1.

7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā.

9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Tabakas Nams grupa”, SIA “Visas Loterijas” un SIA “Maxima Latvija” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 10. oktobra līdz 2019. gada 6. novembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma čeks un ar to jāreģistrējas Loterijai: 10.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.

11. Izpildot 10. punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
11.1. Viens pirkuma čeks var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku  drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
11.2. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.

12. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.

13. Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.

14. Balvu fonds:
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Go Spa dāvanu karte 1 500.00 500.00
Fotosesija 5 84.70 423.50
Koka tējas kaste Greenfield ar 8 veidu Greenfield tējām 25 10.00 250.00
Greenfield tējas komplekti ar 30 dažādām Greenfield tējām 50 7.00 350.00
Greenfield tējas krūze 100 1.00 100.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 1623.50
 
15. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:
Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze  Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
07.11.2019. plkst. 11.00 10.10.2019. plkst. 00.00 – 06.11.2019. plkst. 23.59 1 (viena) Go Spa spa dāvanu karte; 2 (divi)
5 (piecas) fotosesijas; 2 (divi)
25 (divdesmit piecas) koka tējas kastes Greenfield ar 8 veidu Greenfield tējām; 5 (pieci)
50 (piecdesmit) Greenfield tējas komplekti ar 30 dažādām Greenfield tējām; 10 (desmit)
100 (simts) Greenfield tējas krūzes 10 (desmit)
Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 6. stāvā.

16. Izlozē balvām tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

17. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.

18. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 181 (viens simts astoņdesmit viens) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 181 (viens simts astoņdesmit viens) pret 5000 (pieci tūkstoši). 

19. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 7. novembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.loterijas.lv.

20. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

21. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 22. novembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.    

22. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

23. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam preces pirkumam laika posmā no 2019. gada 7. oktobra līdz 2019. gada 6. novembrim. Attēlotam loterijas preces nosaukumam Greenfield, kurš piedalās loterijā. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.

24. Ja Loterijas laimētājs:
24.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
24.2. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
24.3. ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā;
24.4. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
24.5. ir papildinājis čeka numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju, balva netiek izsniegta.

25. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.

26. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.

27. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.

28. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

29. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37 – 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 25. novembrim ar norādi Loterija “Greenfield loterija Maxima veikalos!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
29.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 25. novembra, neizraisa juridiskas sekas.
29.2. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

30. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.

31. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

32. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Greenfield loterija Maxima veikalos””
 
Nr.p.k. PRODUKTA nosaukums Svītru kods
1. Meln.tēja GREENFIELD GOLDEN CEYLON 25x2g 4605246003523
2. Zaļā tēja GREENFIELD FLYING DRAGON 25x2g 4605246003585
3. Melnā tēja GREENFIELD EARL GREY 25x2g 4605246004278
4. Zaļā tēja GREENFIELD JASMIN DREAM 25x2g 4605246003738
5. Melnā tēja GREENFIELD KENYAN SUNR..25x2g 4605246004896
6. Greenfield "English Edition" melnā tēja  25x2g 4605246013829
7. Melnā tēja GREENFIELD PREMIUM ASSAM 25x2g 4605246010194
8. Tēja GREENFIELD CHOCOLATE TOFFEE 25x1,5g 4605246010248
9. Zāļu tēja GREENF..RICH CAMMOMILE 25x1.5g 4605246004322
10. Zāļu tēja GREENFIELD CAMOMILE 25x1.5g 4605246005237
11. Melnā tēja GREENF. HONEY LINDEN 25x1.5g 4605246011191
12. Tēja GREENFIELD BLUEBERRY NIGHTS 25x1,5g 4605246009969
13. Tēja GREENF. VANILLA CRANBERRY 25x1.5g 4605246011184
14. Meln.tēja GREENFIELD LEMON SPARK 25x1.5g 4605246007118
15. Tēja GREENF.STRAWBERRY GOURMET 25x1,5g 4605246010255
16. Melnā tēja GREENF..SPRING MELODY 25x1.5g 4605246005251
17. Tēja GREENFIELD GREEN MELISA 25x1,5g 4605246004353
18. Tēja GREENFIELD SUMMER BOUQUET 25x2g 4605246004339
19. Tēja GREENFIELD FESTIVE GRAPE 25x2g 4605246005220
20. GREENFIELD "Mellow Peach" zaļā tēja  25x1,8g 4605246013898
21. Tēja GREENFIELD BARBERRY GARDEN 25x1.5g 4605246007101
22. Greenfield "Quince Ginger" zaļā tēja 25x2g 4605246013881
23. Greenfield "Grand Fruit" melnā tēja 25x1,5g 4605246013874
24. Greenfield "Wildberry Rooibos" zāļu tēja 25x1,5g 4605246013904
25. Greenfield "Spirit Mate" zāļu tēja 25x1,5g 4605246013911
26. GREENFIELD dāvanu komplekts "Premium Collection" 210,4g 4605246014918
27. GREENFIELD "Kenyan Sunrise" melnā tēja 100x2g 4605246006005
28. GREENFIELD "Flying Dragon" melnā tēja 100x2g 4605246005855
29. GREENFIELD "Golden Ceylon" melnā tēja 100x2g 4605246005817
30. GREENFIELD "Earl Gray Fantasy" melnā tēja 100x2g 4605246005848
31. Melnā tēja GREENFIELD GOLDEN CEYLON 100g 4605246003516
32. Zaļā tēja GREENFIELD Flying Dragon 100g 4605246003578
33. Melnā tēja GREENFIELD PREMIUM ASSAM 100g 4605246010200
34. Tēja GREENFIELD EARL GREY FANTASY 100g 4605246004261
35. Melnā tēja GREENFIELD BREAKFAST 100g 4605246003530
36. Zaļā tēja GREENFIELD Jasmine Dream 100g 4605246003721
37. Melnā tēja GREENF. BARBERY GARDEN 100g 4605246007132
38. Greenfield "English Edition" melnā tēja  100g 4605246013805
39. Melnā tēja GREENFIELD KENYAN SUNR. 100g 4605246004872
40. Tēja GREENFIELD ROYAL EARL GREY 20x2g 4605246009006
41. Tēja GREENFIELD MILKY OOLONG 20x1.8g 4605246009051
42. Melnā tēja GREENFIELD RICH CEYLON 20x2g 4605246008986
43. Tēja GREENFIELD MINT&CHOCOLATE 20x1.8g 4605246011351
44. Tēja GREENFIELD BLUBERRY FOREST 20x1.8g 4605246009020
45. Tēja GREENFIELD REDBERRY CRUMBLE 20x1.8g 4605246011344
46. Melnā tēja GREENFIELD SICILIAN CITRUS 20x1.8g 4605246011580
47. Melnā tēja GREENFIELD GRAPE VINES 20x1.8g 4605246014376
48. Zāļu tēja GREENFIELD TROPICAL SUNSET 20x1.8g 4605246011597
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes