GN Ādaži loterija
Atpakaļ

Preču loterijas “Gaļas nams – Ādaži loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA - Gaļas nams – Ādaži loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču ražotājs: SIA “Gaļas nams – Ādaži”, reģistrācijas Nr. 40103243419, juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 15 - 25, Rīga, Latvija, LV-1046.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “Visas Loterijas”, reģistrācijas Nr. 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV-2112, Latvija.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie “Gaļas nams – Ādaži” zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks, kurš ir piekritis piedalīties gan MAXIMA, gan MAXIMA sadarbības partneru organizētās loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas noteikumiem un  Privātuma politikas noteikumiem. 

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā. 

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PRODUKTU iegādes periods: no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 25. novembrim.
3.2. LOTERIJAS periods: no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 26. novembrim.
3.3. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 3.4.LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2019. gada 10. decembrim.
 
4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 2400.00 (divi tūkstoši četri simti euro, 00 centi), ko veido kopā 61 šādu laimestu ar norādīto vērtību: 5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki, kuri piekrituši piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas vismaz viens PRODUKTS un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas.
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz epasta adresi paldies@maxima.lv.
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz epasta adresi paldies@maxima.lv.
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē. 

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 5000 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. 

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA “Visas Loterijas” izstrādātās loteriju programmatūras Premium palīdzību.
8.2. SIA “Visas Loterijas” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA “Visas Loterijas” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA “Visas Loterijas” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Izloze tiek nodrošināta SIA “Visas Loterijas” biroja telpās Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, Latvijā, LV-1010, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
8.4. Izlozē tiek noteikts 61 (sešdesmit viens) laimesta ieguvējs un 3 (trīs) rezervisti katram balvu veidam, kuri var kļūt par laimesta ieguvējiem, ja kāda iemesla dēļ (5.6., 12.1.punktā minētajos gadījumos utml.) izlozētie laimestu ieguvēji nav tiesīgi saņemt laimestu. 

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un PALDIES karšu daļējiem numuriem tiks publicēts Internet mājas lapās www.maxima.lv un www.loterijas.lv 2019. gada 26. novembrī. 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas ORGANIZĒTĀJA biroja telpās Dzirnavu ielā 37–63, Rīgā, Latvijā, LV-1010, līdz NOTEIKUMU 3.4.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.2. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.
10.3. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv vai www.loterijas.lv.
10.4. Laimests netiks sūtīts pa pastu vai izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā. 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2019. gada 11. decembrim, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Dzirnavu ielā 37—63, Rīgā, Latvijā, LV-1010 vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi info@loterijas.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.
 
12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “Gaļas nams – Ādaži”, SIA “Visas Loterijas” un SIA “Maxima Latvija” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas  pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ (t.sk saskaņā ar 8.4. punktu izlozētais rezervists), laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.
PRODUKTU saraksts
EAN kods Preces nosaukums
2385303800000 Doktora desa dab.apv. /transp.iep./
4751015682922 Doktora  desa  dab. apv.  1.0 kg
4751015683400 Vārīta doktora desa dab.apv. Ekstra 1.0
4751015683639 Doktora desa ar krējumu dab.apv. 1.0
4751015683806 Doktora desa ar vistas filejas 1.0
4751015684278 Doktora desa Klasiska 1.0 kg
4751015680041 Dūmota doktora desa dab. apv. 400gr
4751015680010 Doktora desa dab. apv. 400gr
4751015680034 Doktora desa ar šķiņķi dab. apv. 400gr
4751015680027 Piena desa dab. apv. 400gr
4751015684308 Cāļa filejas bumbiņas ar sieru 350g
4751015684292 Cāļa filejas nageti 310g
4751015684315 Cāļa filejas šnicele ar sieru un šķiņķi 350g
4751015684346 Cāļa filejas nageti 1.0 kg
4751015684360 Cūkgaļas kotletes 1.0 kg
4751015684421 Cūkgaļas kotletes 430 gr
4751015684452 Grilēti cāļa pusspārni 310g
4751015684414 Cāļa filejas nageti Bērnu 310gr
4751015681390 Cūkgaļas sardeles 400gr
4751015681499 Cīsiņi no tītara fileja  ar sieru 350gr
4751015681512 Cīsiņi no cāļa  fileja  350gr
4751015680232 Cīsiņi Doktora /bez E vielām/ 500gr
4751015682939 Cūkgaļas sardeles 900gr
4751015683950 Cīsiņi Doktora /bez E vielām/ 900gr
4751015684537 Sardeles Klasiskās 900g
4751015682526 Cepamās desiņas Baltās ar sieru 400g
4751015682519 Cepamās desiņas Kabanos 400gr
4751015682830 Cepamās desiņas Baltās ar sieru 1.0 kg
4751015682847 Cepamās desiņas Kabanos 1.0 kg
4751015683547 Cepamās desiņas Bērnu 400gr
4751015683493 Lieldienu grilldesiņas 500gr
4751015683479 Cepamās desiņas Mednieku 400gr ( bez E621, gaļa 80%)
4751015683905 Baltās desiņas ar sieru, tomātiem un baziliku 500gr
4751015683899 Cepamās desiņas Mednieku ar sieru 500gr
4751015683967 Baltās desiņas ar sieru, tomātiem un baziliku 1.0 kg
4751015684124 Desiņas Grilam no cāļa krūtiņas 400g
4751015684155 Cepamās desiņas Dižskābarža 400g
4751015683059 Prāgas servelāde 1.0
4751015683660 Ogres servelāde 1.0 (80% gaļas. bez E621)
4751015683677 Ogres servelāde 400gr (80% gaļas. bez E621)
4751015683745 Marinēta-kūpināta desa 350gr
2385347500000 Salami ar sieru un pistācijām /trans.iep./
4751015684063 Servelāde Lielvārdes 1.0
4751015684094 Salami ar sieru un pistācijām 400g
4751015684100 Pusžāvētā desa Dižskābarža 350g
4751015684544 Kuršu servelāde 500g
2385346400000 Ādažu gaļa /trans.iep./
2385346600000 Lielvārdes gaļa  /trans.iep./
2385348000000 Dižskābarža bekons, sver.
2385305900000 Cūkgaļa mājas gaumē /transp.iep./
2385309400000 Karbonāde kūpināta /trans.iep./
2385305200000 Ungāru  speķis  /vakuumā/
2385314800000 Ungāru speķis /transp.iep./
2385334500000 Lauku sāls speķis   /vakuumā/
2385305800000 Sālīts speķis ar ķiplokiem  /vakumā/
2385305700000 Sālīts speķis ar ķiplokiem  /transp.iep./
2385303700000 Galerts /vakuumā/
4751015684407 Aknu pastēte  Delikatese 180gr
4751015680089 Aknu pastēte Ekstra 120gr
4751015680072 Aknu pastēte  Delikatese 200gr
4750354034096 Speķis žāvēts malts ar ķiplokiem 150gr /kārb./
4751015682892 Sentēvu vitināta desa Mītava 240gr
4751015682908 Sentēvu vitināta desa Lībava 240gr
4751015683752 Vitināta desa VINDAVA 240gr
4751015683776 Vitināta desa MARIENBURGA 240gr
4751015683790 Vitināta desa GOLDINGENA 240gr
2385348900000 A/k desa Gurmānu ar liellopu gaļu, sver.
4751015684476 A/k desa Gurmānu ar sīpoliem 240gr
4751015684483 A/k desa Gurmānu ar parmezāna sieru 240gr
4751015684438 Vītināta desa Uldevene 240gr
 
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes