Fazer Gardā loterija
Atpakaļ


Preču loterijas “
Fazer Gardā Maxima loterija” noteikumi

1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas iela 2, Ogre, Latvija, LV-5001 - turpmāk Ražotājs.

2. „Fazer Gardā Maxima loterija” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.

3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

4. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta Maxima visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 29. oktobris. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 4. decembris.

6. Loterijas prece: jebkura Fazer Gardā maize saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1.

7.Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

9. Loterijā nevar piedalīties Fazer Latvija SIA, SIA “Visas Loterijas” un SIA “Maxima Latvija” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 29. oktobra līdz 2019. gada 2. decembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā Maxima visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:. 10.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.

11. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
11.1. Viens pirkuma čeks var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku drīkst piereģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
11.2. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.

12. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.

13. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
IKEA dāvanu karte 1000.00 EUR vērtībā 1 1000.00 1000.00
IKEA dāvanu karte 100.00 EUR vērtībā 8 100.00 800.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 1800.00

14. Balvu fonds:

15. Loterijā tiek noteiktas 5 (piecas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:
Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze  Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
07.11.2019. plkst. 11.00 29.10.2019. plkst. 00.00 – 06.11.2019. plkst. 23.59 2 (divas) IKEA dāvanu kartes 100.00 EUR vērtībā 2 (divi)
14.11.2019. plkst. 11.00 07.11.2019. plkst. 00.00 – 13.11.2019. plkst. 23.59 2 (divas) IKEA dāvanu kartes 100.00 EUR vērtībā 2 (divi)
21.11.2019. plkst. 11.00 14.11.2019. plkst. 00.00 – 20.11.2019. plkst. 23.59 2 (divas) IKEA dāvanu kartes 100.00 EUR vērtībā 2 (divi)
28.11.2019. plkst. 11.00 21.11.2019. plkst. 00.00 – 27.11.2019. plkst. 23.59 2 (divas) IKEA dāvanu kartes 100.00 EUR vērtībā 2 (divi)
04.12.2019. plkst. 11.00 29.10.2019. plkst. 00.00 – 02.12.2019. plkst. 23.59 1 (viena) IKEA dāvanu karte 1000.00 EUR vērtībā 2 (divi)

Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.

16. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

17. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.

18. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 3000 (trīs tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 9 (deviņi) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 9 (deviņi) pret 3000 (trīs tūkstoši). 

19. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 4. decembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.fazer.lv.

20. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

21. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 18. decembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāju īpašumā.    

22. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

23. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam loterijas preču pirkumam laika posmā no 2019. gada 29. oktobra līdz 2019. gada 2. decembrim. Attēlotam loterijas preču nosaukumam Fazer Gardā.

24. Ja Loterijas laimētājs:
24.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
24.2. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
24.3. ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā;
24.4. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
24.5. ir papildinājis čeka numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju, balva netiek izsniegta.

25. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.

26. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

27. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.

28. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

29. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 19. decembrim ar norādi Loterija “Fazer Gardā Maxima loterija”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
29.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 19. decembra, neizraisa juridiskas sekas.
29.2. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

30. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

31. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos.

32. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.fazer.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Fazer Gardā Maxima loterija””
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes