Colgate loterija – pērc ar Paldies karti un laimē!
Atpakaļ

Preču loterijas “Colgate mācību gada sākuma loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA – Colgate mācību gada sākuma loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču izplatītājs: SIA “Colgate-Palmolive (Latvia)”, reģistrācijas Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “ADgett”, reģistrācijas Nr. 40103715778 , juridiskā adrese: Vagonu iela 35-12, Rīga, Latvija, LV 1009
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie Colgate zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks, kurš ir piekritis piedalīties gan MAXIMA, gan MAXIMA sadarbības partneru organizētās loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas noteikumiem un  Privātuma politikas noteikumiem. 

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā. 

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PRODUKTU iegādes periods: no 2019.gada 15.augusts līdz 2019.gada 28.augusts.
3.2. LOTERIJAS norises laiks no 2019.gada 15.augusta līdz 2019.gada 2. septembrim (laimējušo paziņošanas datums) .
3.3. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 2019.gada 30.augusts pulksten 12:00.
3.4. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2019.gada 23.septembrim. 

4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 1211,30 ( viens tūkstotis euro, divi simti vienpadsmit eiro trīsdemit centi), ko veido kopā 40 (četrdesmit) šādu laimestu ar norādīto vērtību: 5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki, kuri piekrituši piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas jebkurš 1 (viens) Colgate produkts  un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.6. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas.
5.7. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.8. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.9. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.10. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.11. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē. 

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 5000 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. 

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa.
8.2. SIA “ADgett” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA “ADgett” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA “ADgett” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Izloze tiek nodrošināta SIA “ADgett” biroja telpās Vagonu iela 35 – 12, Rīga, LV 1009. 

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un PALDIES karšu daļējiem numuriem tiks publicēts Internet mājas lapās www.maxima.lv 2. septembrī un būs pieejams līdz 2019.gada 23.septembrim. 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas SIA “ADgett” biroja telpās Vagonu ielā 35 – 12, Rīga līdz NOTEIKUMU 3.4.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.2. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.
10.3. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv.
10.4. Laimests netiks sūtīts pa pastu vai izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā. 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2019. gada 23. septembrim, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Vagonu ielā 35-12, Rīga vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi info@adgett.com, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.
 
12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “Colgate – Palmolive (Latvia)”, SIA “Maxima Latvija” un SIA “ADgett” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas ‑ pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.

Pielikums Nr.1
Preču loterijas “Colgate mācību gada sākuma loterija loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumiem
            PRODUKTU saraksts
 
Nr.p.k. PRODUKTA nosaukums Svars Svītru kods
1 Mutes skal.līdz.COLGATE TOTAL zils 250ml 250ml 8714789732732
2 Zobu birste COLGATE NAVIGATOR SOFT Gb 5900273113030
3 Zobu birste COLGATE ZIG-ZAG MEDIUM Gb 7610196003544
4 Zobu pasta COLGATE WHITENING 75ml 75ml 5900273113245
5 Zobu birste COLGATE SMILES 3–5g. SOFT Gb 5900273150035
6 Zobu pasta COLGATE TRIPLE ACTION 100ml 100ml 7891024132074
7 Zobu pasta COLGATE MAX FRESH MINT 125ml 125ml 5900273132161
8 Zobu pasta Colgate Propolis 100ml 100ml 7891024131435
9 Zobu birste COLGATE MAX FRESH SOFT Gb 5943001900106
10 Zobu pasta COLGATE SMILES bērn.3-5g.50m 50m 8718951096370
11 Zobu pasta COLGATE SMILES bērn. 6+ 50ml 50ml 8718951096318
12 Zobu birste COLGATE EXTRA CLEAN MEDIUM Gb 5900273001566
13 Zobu pasta COLGATE ADVANCED WHITEN.125ml 125ml 8693495013192
14 Mutes skal.līdz.COLGATE TOTAL zils 500ml 500ml 8714789732671
15 Zobu pasta COLGATE MAX WHITE 125ml 125ml 7891024123140
16 Zobu birste COLGATE MAX WHITE SOFT Gb 8714789417097
17 Zobu birste COLGATE 360 soft 1+1 Gb 5900273113603
18 Elektriskā zobu birste COLGATE SPIDERMAN Gb 8714789111575
19 Zobu diegs COLGATE TOTAL 50m 50m 59036388
20 Elektriskā zobu birste COLGATE BARBIE Gb 8714789516912
21 Zobu pasta COLGATE PRORELIEF WHITEN.75ml 75ml 8714789558257
22 Zobu birste COLGATE SURROUND 360 SOFT Gb 8714789608310
23 Zobu pasta COLGATE MAX WHITE SHINE 125ml 125ml 8714789724560
24 Zobu birste COLGATE TWISTER MED. 1+1 Gb 8714789139791
25 Zobu birste COLGATE INTERDENTAL SOFT 360 Gb 8714789864990
26 Zobu pasta COLGATE MWO LUMINOUS 75ml 75ml 8714789867632
27 Zobu birste COLGATE SLIM SOFT BLACK Gb 8714789954431
28 Zobu birste COLGATE SOFT 0-2 gadi Gb 4011200234900
29 Zobu pasta COLGATE MAX WHITE EXPERT 75ml 75ml 7509546064857
30 Zobu birste COLGATE MAX WHITE EXPERT MED Gb 8718951030527
31 Mutes skal.līdz.COLGATE HERBAL FR.500ml 500ml 8718951006188
32 Mutes skal.līdz.COLGATE MAX WH.INS.250ml 250ml 8718951178748
33 Mutes skal.līdz.COLGATE MAX WH.INS.500ml 500ml 8718951034808
34 Zobu pasta COLGATE MAX WHITE ON.OPT.75ml 75ml 8718951050860
35 Zobu birstes COLGATE KIDS 6+ 1+1 Gb 8714789993799
36 Zobu pasta COLGATE TOTAL WHITENING 75ml 75ml 8714789423166
37 Zobu pasta COLGATE TOTAL DEEP CLEAN 75ml 75ml 8718951071322
38 Zobu pasta COLGATE TOTAL VISIBLE AC.75ml 75ml 8718951070981
39 Zobu pasta COLGATE TOTAL DAILY REP.75ml 75ml 8718951037397
40 Zobu pasta COLGATE HERBAL WHITE 100ml 100ml 8718951076402
41 Zobu birste COLGATE BLACK 360 Gb 8718951033856
42 Zobu pasta COLGATE Max White&Prot. 75ml 75ml 8718951099807
43 Zobu pasta COLGATE Max Fresh Int.F.125ml 125ml 8718951100855
44 Zobu pasta COLGATE Kids 0-2g. 50ml 50ml 8718951096349
45 Zobu b.  COLGATE 360 ADVANCED SOFT Gb 8718951111752
46 Mutes skal.COLGATE Plax Mint DUO 500ml 500ml 8718951148536
47 Zobu birste COLGATE 360 Advanced med. Gb 8718951112001
48 Zobu pasta COLGATE Nat.Extr.citronu 75ml 75ml 8718951131644
49 Zobu pasta COLGATE(MAX WHITE EXPERT)75ml 75ml 7509546071381
50 Zobu birste COLGATE 360 avance wh.soft Gb 8718951137233
51 Zobu birstīte COLGATE mīksta Gb 8718951186637
52 Zobu p. COLGATE Naturals Charcoal 75ml 75ml 6920354822421
53 Zobu pasta COLGATE TOTAL Repair 75ml 75ml 8718951227910
54 Zobu pasta COLGATE TOTAL Freshening 75ml 75ml 8718951226838
55 Zobu pasta COLGATE TOTAL ORIGINAL 75ml 8718951226715
56 Zobu pasta COLGATE TOTAL WHITENING 75ml 8718951226807
57 Zobu pasta COLGATE TOTAL VISIBLE 75ml 8718951227187
58 Zobu pasta COLGATE TOTAL DEEP CLEAN 75ml 8718951226777
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes