Aroma gold loterija – pērc ar PALDIES karti un laimē!
AtpakaļPreču loterijas “Aroma gold loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA – Aroma gold loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču izplatītājs: SIA "DAISENA LATVIA", reģistrācijas Nr. 40003766195, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073, Latvija.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA „BSMS“, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003471367,  juridiskā adrese: Dēļu iela 4-8, Rīga, LV-1004, Latvija.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie Aroma gold zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks, kurš ir piekritis piedalīties gan MAXIMA, gan MAXIMA sadarbības partneru organizētās loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas noteikumiem un  Privātuma politikas noteikumiem. 

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā. 

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PRODUKTU iegādes periods: no 2019.gada 6.augusta līdz 2019.gada 8.septembrim.
3.2. LOTERIJAS periods: no 2019.gada 5.augusta līdz 2019.gada 10.septembrim.
3.3. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 2019.gada 12., 19., 26.augustā un 2., 9.septembrī pulksten 12:00.
3.4. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2019.gada 27.septembrim. 

4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 1090.75 (viens tūkstotis deviņdesmit euro, septiņdesmit pieci centi), ko veido kopā 35 šādi laimesti ar norādīto vērtību: 5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki, kuri piekrituši piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas vismaz viens Aroma gold vai Aroma platinum produkts vismaz 2 EUR vērtībā (pielikums nr.1) vienā pirkumā un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas.
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē. 

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 500 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. 

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA BSMS izstrādātās loteriju programmatūras Baltic Data palīdzību.
8.2. SIA BSMS veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA BSMS nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA BSMS informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Izloze tiek nodrošināta SIA BSMS biroja telpās Dēļu 4, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
8.4. Katrā izlozē (reģistrācijas veiktas no iepriekšējās nedēļas pirmdienas (ieskaitot) līdz svētdienai (ieskaitot) tiek noteikti 7 (septiņi) laimestu ieguvēji un 3 (trīs) rezervists(-i), kurš var kļūt par laimesta ieguvēju, ja kāda iemesla dēļ (5.6., 12.1.punktā minētajos gadījumos utml.) izlozētie laimestu ieguvēji nav tiesīgi saņemt laimestu. 

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un PALDIES karšu daļējiem numuriem tiks publicēts Internet mājas lapās www.maxima.lv 2019.gada 10.septembrī. 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas SIA BSMS biroja telpās Dēļu 4 līdz NOTEIKUMU 3.3.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.2. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.
10.3. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv.
10.4. Laimests netiks sūtīts pa pastu vai izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā. 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2019.gada 16.septembrim, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Dēļu 4 vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi bsms@bsms.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.
 
12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA BSMS un SIA DAISENA LATVIA darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas ‑ pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ (t.sk saskaņā ar 8.4. punktu izlozētais rezervists), laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.

Pielikums Nr.1
Preču loterijas Aroma gold loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumiem
                                                                                               
PRODUKTU saraksts
 
EAN kods Preces nosaukums
4771632086255 Kafijas dz. AROMA GOLD 3 in1,18gr,8%disp(D-15)
4771632087092 Kafijas dzēriens AROMA GOLD 3 in1,180g mais
4771632311265 Kafijas dzēriens AROMA GOLD 3 in1,360g mais
4771632311753 Kafi.dzēriens AROMA GOLD LATTE 3 in1,18g.
4771632310237 Kafijas dzēriens AROMA PLATINUM 3in1,18gr
4771632310756 Kafijas dzēr AROMA PLATINUM 3 in1,180g mais
4771632190785 Šķ.kaf. AROMA GRAND 100g
4771632190792 Šķ.kaf.AROMA GRAND 200g
4771632190778 Sk.kaf AROMA GOLD 100g
4771632086002 Šķ.kaf. AROMA GOLD,200g
4771632312002 Šķīstoša gran.kafija bez kofeīna AROMA GOLD 100g
4771632086019 Šķ.kaf.AROMA PLATINUM, 100g
4771632310862 Šķīstoša gran. kafija AROMA PLATINUM, 200g
4771632312279 Šķīst.gran.kafija AROMA PLATINUM Colombian,100g
4771632086859 Dabīgā malta kafija AROMA GOLD, 80g
4771632085333 Mal.kaf. AROMA GOLD, 250g
4771632085401 Malta kafija AROMA GOLD,500G
4771632312187 Maltā kafija AROMA GOLD IN-CUP, 250g UTZ
4771632087931 Malt kafija AROMA GOLD IN-CUP, 500gr
4771632085876 Mal.kaf.AROMA PLATINUM, 250g
4771632190839 Dab. malta kafija AROMA PLATINUM, 500g
4771632311869 Dab.malta kafija AROMA PLATINUM COLOMBIAN, 250g
4771632311746 Dab. malta kafija AROMA PLATINUM COLOMBIAN,500g
4771632312231 Maltā kafija AROMA PLATINUM COLOMBIAN IN-CUP, 500g
4771632088112 Dabīgā malta kafija AROMA PLATINUM IN-CUP , 500g
4771632311630 Kafijas pupinas AROMA GOLD ESPRESSO 250gr
4771632087580 Kafijas pupiņas AROMA GOLD ESPRESSO, 1kg
4771632311500 Kafijas pupinas AROMA GOLD BUSINESS 1kg
4771632312163 Dab.kaf.pupiņas AROMA PLATINUM COLOMBIAN, 250g
4771632311739 Dab.kaf.pupiņas AROMA PLATINUM COLOMBIAN, 1kg

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes