GN Ādaži loterija – pērc ar PALDIES karti un laimē!

Preču loterijas “Gaļas nams – Ādaži loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1 LOTERIJA - Gaļas nams – Ādaži loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču ražotājs: SIA “GAĻAS NAMS – ĀDAŽI”, reģistrācijas Nr. 40103243419, juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046, Latvija.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “VISAS LOTERIJAS”, reģistrācijas Nr. 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV-2128, Latvija.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie “Gaļas nams – Ādaži” zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks, kurš ir piekritis piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem. 

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā. 

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PRODUKTU iegādes periods: no 2019.gada 9. aprīļa līdz 2019.gada 2. jūnijam.
3.2. LOTERIJAS periods: no 2019.gada 9. aprīļa līdz 2019.gada 3. jūnijam.
3.3. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 2019.gada 3. jūnijā pulksten 11:00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu, no 2019. gada 9. aprīļa plkst. 00.00 līdz 2019. gada 2. jūnijam plkst. 23.59, izlozējot 30 (trīsdesmit) produktu komplektus, 30 (trīsdesmit) MAXIMA dāvanu kartes un 1 (vienu) naudas balvu 1000.00 EUR.
3.4. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2019.gada 17. jūnijam. 

4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi), ko veido kopā 61 šādu laimestu ar norādīto vērtību:  
5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki, kuri piekrituši piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas vismaz viens PRODUKTS un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas.
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz epasta adresi paldies@maxima.lv.
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz epasta adresi paldies@maxima.lv.
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē. 

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 5000 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. 

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA “Visas Loterijas” izstrādātās loteriju programmatūras Premium palīdzību.
8.2. SIA “Visas Loterijas” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA “Visas Loterijas” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA “Visas Loterijas” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Izloze tiek nodrošināta SIA “Visas Loterijas” biroja telpās Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, Latvijā, LV-1010, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdu pirmajiem burtiem un PALDIES karšu numuriem tiks publicēts Internet mājas lapās www.maxima.lv un www.loterijas.lv 2019. gada 3. jūnijā. 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas ORGANIZĒTĀJA biroja telpās Dzirnavu ielā 37–63, Rīgā, Latvijā, LV-1010 līdz NOTEIKUMU 3.3.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.2. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.
10.3. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv vai www.loterijas.lv.
10.4. Laimests netiks sūtīts pa pastu vai izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā. 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2019. gada 18. jūnijam, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Dzirnavu ielā 37—63, Rīgā, Latvijā, LV-1010 vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi info@loterijas.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.

12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “Gaļas nams – Ādaži”, SIA “Maxima Latvija” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas  pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.

Pielikums Nr.1
Preču loterijas “Gaļas nams – Ādaži loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumiem
           
PRODUKTU saraksts
 
Nr.p.k. PRODUKTA nosaukums Svars Svītru kods
1. Galerts GN ĀDAŽI vak.   2385303700000
2. Aknu pastēte EKSTRA GN ĀDAŽI 120g 4751015680089
3. Aknu pastēte DELIKATESE GN ĀDAŽI 200g 4750354034034
4. Sālsspeķis LAUKU GN ĀDAŽI vak.   2385334500000
5. Speķis UNGĀRU  GN ĀDAŽI vak.   2385305200000
6. Speķis UNGĀRU sver.   2385314800000
7. Speķis ar ķiplokiem GN ĀDAŽI sver.   2385305700000
8. Speķis ar ķiplokiem GN ĀDAŽI fas.   2385305800000
9. Žāv.malts speķis ar ķipl. GN ĀDAŽI 150g 4750354034096
10. Doktora desa dabīgā apv. GN ĀDAŽI sver.   2385303800000
11. Doktora desa dab.apv. GN ĀDAŽI 400g 4751015680010
12. Dūm.doktora desa dab.apv. GN ĀDAŽI  400g 4751015680041
13. Piena desa dab.apvalkā GN ĀDAŽI 400g 4751015680027
14. Dokt.desa ar šķiņ.dab.apv. GN ĀDAŽI  400g 4751015680034
15. Cūkgaļa mājas gaumē sver. GN ĀDAŽI   2385305900000
16. Ādažu gaļa /trans.iep./    2385346400000
17. Lielvārdes gaļā  /trans.iep./    2385346600000
18. Vārītas cūkgaļas sardeles ĀDAŽi 400g 4751015681390
19. Cūkgaļas sardeles ĀDAŽI 900gr 4751015682939
20. Cīsiņi no cāļa filejas GN ĀDAŽI 350g 4751015681512
21. Cīsiņi no tīt.fil.ar sieru GN ĀDAŽI 350g 4751015681499
22. Cepamās desiņas BALTĀS ar sieru 400g 4751015682526
23. Cepamās desiņas KABANOS 400g 4751015682519
24. Cepamās desiņas MEDNIEKU 400g 4751015683479
25. Cepamās desiņas BĒRNU 400gr 4751015683547
26. Cepamās desiņas Mednieku ar sieru 500gr 4751015683899
27. Baltās desiņas ar sieru/tom./bazil. 500g 4751015683905
28. Salami ar sieru un pistācijām /trans.iep./   2385347500000
29. Marinēta- kūpināta desa 350gr 4751015683745
30. Vitināta desa Goldingena 240gr 4751015683790
31. Vītināta desa SENTĒVU MĪTAVA 240g 4751015682892
32. Vītināta desa SENTĒVU LĪBAVA 240g 4751015682908
33. Dižskābarža bekons, sver.   2385348000000
34. Cīsiņi Doktora 500gr 4751015680232
35. Ogres servelāde 400gr 4751015683677
36. Pusžāvētā desa Dižskābarža 350g 4751015684100
37. Salami ar sieru un pistācijām 400g 4751015684094
38. Cepamās desiņas Dižskābarža 400g 4751015684155
39. Desiņas Grilam no cāļa krūtiņas 400g 4751015684124
40. Doktora  desa  dab. apv. 1.0 kg 4751015682922
41. Karbonāde kūpināta sver   2385309400000
42. Cāļa filejas nageti 310g 4751015684292
43. Cāļa filejas bumbiņas ar sieru 350g 4751015684308
44. Cāļa filejas šnicele ar sieru un šķiņķi 350g 4751015684315
45. Doktora desa dab.apv. 1.0 4751015682922
46. Doktora desa Ekstra /dab.apv./ 1.0 4751015684010
47. Doktora desa ar vistas filejas  1.0 4751015683806
48. Servelāde Prāgas 1.0 4751015683059
49. Cepamās desiņas Baltās ar sieru 1.0 4751015682830
50. Cepāmas desiņas Kabanos 1.0 4751015682847
51. Doktora desa ar krējumu dab.apv. 1.0 4751015683639

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes