Privātuma paziņojums par personas datu apstrādi projekta “SMEG” ietvaros

1. Pārzinis un kontaktinformācija:

 1. Personas datu apstrādi projekta “SMEG” ietvaros kā datu pārzinis veic: “MAXIMA Latvija" SIA (turpmāk – Uzņēmums)
  Reģistrācijas Nr. Nr.40003520643
  Juridiskā adrese: Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019
  e-pasta adrese: info@maxima.lv

 2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@maxima.lv

 3. Ja esat Dalībnieks un vēlaties, lai Jūsu reģistrācijas informācija tiktu dzēsta no interneta vietnes, rakstiet uz e-pastu datu.aizsardziba@maxima.lv

2. Apstrādājamie personas dati:

Projekta “SMEG” ietvaros tiek apstrādāti šādi personas dati:

 1. Par Dalībnieku, turpmāk – Dalībnieks, (t.i. persona, kura reģistrējusies dalībai projektā “SMEG”):
  - identificējoši dati (vārds, uzvārds), kontaktinformācija (tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese), informācija par pirkumu (pirkuma čeks) ziņas par iepazīšanos ar Loterijas noteikumiem un Privātuma paziņojumu (apliecinājums).

3. Personas datu iegūšanas avots:

Projekta “SMEG” ietvaros tiek apstrādāti šādi personas dati:

 1. Personas dati par Dalībnieku tiek iegūti no paša dalībnieka, tam veicot apzinātas darbības un reģistrējoties interneta vietnē www.maxima.lv/smeg

4. Personas datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats:

Personas datu apstrāde projekta “SMEG” ietvaros notiek nolūkā: Personas datu apstrādes juridiskais pamats:
Izlozes veikšanai, administrēšanai un laimesta piegādei Laimētājam Līgumsaistību izpilde (Regulas1 6.p.1.d.(b) apakšpunkts) – Dalībnieks uzņemas līgumiskas saistības, pabeidzot reģistrāciju dalībai Loterijā
Veicināt Loterijas pasūtītāja – MAXIMA Latvija, SIA tēla popularitāti, zīmolu atpazīstamību un publicēt informāciju par Laimētājiem Loterijas interneta vietnē Leģitīmu interešu nodrošināšana (Regulas 6.p.1.d.(f) apakšpunkts) MAXIMA Latvija, SIA ir leģitīma interese veicināt sava tēla popularitāti un zīmolu atpazīstamību, savukārt Dalībniekam ir leģitīma interese uzzināt par uzvaru

Ar personas datu apstrādi saistītie nolūki: Apstrādes juridiskais pamats:
Saziņa ar Dalībnieku par administratīviem jautājumiem Līgumsaistību izpilde (Regulas 6.p.1.d.(b) apakšpunkts), ko uzņemas Dalībnieks, pabeidzot reģistrāciju dalībai Loterijā
Informācijas saglabāšana Uzņēmuma tiesisko interešu aizsardzībai strīdus gadījumā Leģitīmu interešu nodrošināšana (Regulas 6.p.1.d.(f) apakšpunkts) – Uzņēmumam ir leģitīma interese saglabāt pierādījumus savu tiesisko interešu aizstāvībai strīdus gadījumā
Informācijas saglabāšana juridisko prasību izpildes nodrošināšanai Juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.p.1.d.(c) apakšpunkts) – Uzņēmumam ir pienākums nodrošināt likuma Par grāmatvedību prasību izpildi attiecībā uz attaisnojuma dokumentu glabāšanu

5. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas:

 1. Attiecībā uz visu informācijas kopumu vai atsevišķām daļām – valsts un tiesībsargājošās iestādes, ja tiek saņemts pamatots rakstveida pieprasījums;

 2. Sadarbības partneri vai pakalpojumu sniedzēji noslēgtā līguma ietvaros (piemēram, lai nodrošinātu Uzņēmuma tiesisko interešu aizsardzību vai veiktu kādus uzdevumus, kam nepieciešama ārpakalpojuma speciālistu piesaistīšana t.sk. kurjerpasta pakalpojumu gadījumā, ja Laimētājs nevar saņemt balvu personīgi);

 3. Personas datus nav paredzēts nosūtīt ārpus ES/EEZ valstīm.

6. Personas datu glabāšanas ilgums:

 1. Publiski informācija tiks izvietota līdz 2022.gada 23.jūnijam. Pēc tam publiska informācijas uzturēšana tiks ierobežota.

 2. Pēc publicitātes ierobežošanas, dati tiks glabāti 5 gadus, lai nodrošinātu pierādījumus datu apstrādes pamatojumam pretenziju gadījumā;

 3. To personu dati, kurām tiks izsniegtas balvas, tiks glabāti 5 gadus saskaņā ar grāmatvedības regulējošiem normatīviem aktiem.

7. Datu subjektu tiesības:

Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti Akcijas “SMEG” ietvaros, Jums ir tiesības pieprasīt no Uzņēmuma:

 1. piekļuvi saviem personas datiem;

 2. savu personas datu labošanu, ja uzskatāt, ka informācija ir neprecīza vai nepatiesa;

 3. savu personas datu dzēšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie tika apstrādāti, kā arī ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;

 4. apstrādes ierobežošanu: ja apstrīdat datu precizitāti; ja datu apstrāde ir nelikumīga, bet nevēlaties, lai dati tiktu izdzēsti, tā vietā prasot datu izmantošanas ierobežošanu; personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu vai aizstāvētu savas likumīgās prasības; esat iebildis pret datu apstrādi, bet vēl nav pārbaudīts vai apstrādes leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;

 5. tiesības iebilst pret apstrādi, ja Jūsu datu apstrāde tiek pamatota ar Uzņēmuma leģitīmām interesēm;

 6. tiesības uz datu pārnesamību, ja Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma izpilde un apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem;

 7. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, tomēr Uzņēmums aicina vispirms vērsties pie Uzņēmuma datu aizsardzības speciālista, rakstot uz datu.aizsardziba@maxima.lv, lai vienotos par situācijas risinājumu, jo arī pats Uzņēmums ir ieinteresēts nodrošināt tiesisku personas datu apstrādi.

Lai īstenotu savas datu subjekta tiesības, sazinieties ar Uzņēmumu, izmantojot 1.punktā norādīto kontaktinformāciju.

Rīgā, 2022. gada 18.februārī