DĀVINI CITIEM UN LAIMĒ
DĀVANU KARTI SEV!
Loterija no 27.11. līdz 20.12.2017.
Loterija atļaujas numurs 4731

Preču loterijas “MAXIMA loterija – laimē MAXIMA dāvanu karti svētku galdam!” noteikumi


1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA – MAXIMA loterija – laimē MAXIMA dāvanu karti svētku galdam!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču ražotājs vai izplatītājs: SIA “MAXIMA Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “SOMESE Baltic”, reģistrācijas Nr. 40103207278, juridiskā adrese: Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA interneta mājas lapās www.maxima.lv un www.maximaloterija.lv, un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMOS norādītie MAXIMA dāvanu karšu veidi.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā.

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. LOTERIJAS norises periods: no 2017. gada 27. novembra līdz 2017. gada 22. decembrim.
3.2. Reģistrācijas veikšanas periods: no 2017. gada 27. novembra līdz 2017. gada 20. decembrim.
3.3. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 2017. gada 21. decembrī pulksten 11:00, kas norisināsies SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās, Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.
3.4. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2018. gada 05. janvārim.

4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 centi), ko veido kopā 20 (divdesmit) MAXIMA dāvanu kartes, katra 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā.

5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jebkurā MAXIMA veikalā jāiegādājas jauna MAXIMA dāvanu karte 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi), 20,00 EUR (divdesmit eiro, 00 centi), 30,00 EUR (trīsdesmit eiro, 00 centi) vērtībā, vai bez nomināla dāvanu karti.
5.2. Pēc loterijas produkta iegādes, dalībnieks reģistrējas loterijai mājas lapās www.maxima.lv vai www.maximaloterija.lv bez maksas, obligāti norādot šādu informāciju: vārds, uzvārds, čeka numurs, kontakta tālrunis.
5.3. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, parādās apstiprinošs teksts monitora ekrānā. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
5.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz laimestu izsniegšanas beigu termiņam, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.
5.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
5.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, veicot atkārtotu loterijas produktu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
5.7. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
5.8. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
5.9. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
5.9.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
5.9.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
5.9.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
5.10. Loterijas organizators neatbild par:
5.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
5.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
5.10.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 15000 (piecpadsmit tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 20/15000.

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapās www.maxima.lv vai www.maximaloterija.lv bez maksas.
7.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību:
8.2. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar visiem LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un čeku numuriem tiks publicēts interneta mājas lapās www.maxima.lv un www.maximaloterija.lv 2017. gada 22. decembrī.

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. SIA “SOMESE Baltic” 2 (divu) darba dienu laikā pēc laimētāju publicēšanas sazināsies ar Loterijas laimētājiem, zvanot uz mobilā telefona numuru, kurš būs norādīts loterijas reģistrācijas datos, vienojoties ar laimētājiem par balvas piegādes adresi un/vai citām balvas saņemšanas nepieciešamajām detaļām.
10.2. Ja LOTERIJAS reģistrācijas datos mobilais telefona numurs norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot laimētāju sarakstu interneta mājas lapās www.maxima.lv un www.maximaloterija.lv. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai darba dienās laikā no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00, zvanot pa tālruni 27274858 līdz 2018. gada 05. janvārim.
10.3. Laimests netiks izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2018. gada 12. janvārim, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Šķūņu ielā 6-5, 3. stāvs, Rīga, LV-1050 vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi birojs@somese.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. Dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. Sekām, kas radušās dēļ nepareizas reģistrācijas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.

12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties uzņēmumu SIA “MAXIMA Latvija” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. Dalībnieks jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu ORGANIZĒTĀJAM var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un, ja dalībnieks pirms iesnieguma iesniegšanas nav laimējis šīs LOTERIJAS izlozēs, dalībnieka reģistrācijas un tām saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.
12.3. ORGANIZĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt LOTERIJU un laimestu izsniegšanu gadījumos, ja to ietekmē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā ORGANIZĒTĀJA pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu informācijas līdzekļos par LOTERIJAS pārtraukšanu.

REĢISTRĒT ČEKU 
 

Dāvanu kartes lietošanas noteikumi


max-width: 90%1. MAXIMA dāvanu karti var izmantot tās uzrādītājs, iepērkoties jebkurā MAXIMA veikalā Latvijas Republikā.
2. Kartes derīguma termiņš ir 12 mēneši no tās iegādes brīža (papildinātajām kartēm – 12 mēneši no papildināšanas brīža).
3. Dāvanu kartes summu var izlietot vairākās iepirkšanās reizēs.
4. Ja pirkuma summa ir lielāka nekā kartes kontā esošā, trūkstošo summu var piemaksāt.
5. Kartes derīguma termiņu un atlikumu var pārbaudīt jebkurā MAXIMA veikala kasē un vietnē www.maxima.lv/pakalpojumi/davanu-kartes. Katru reizi, apmaksājot pirkumu ar dāvanu karti, uz čeka Būs redzams gan kartes derīguma termiņš, gan naudas atlikums.
6. Pēc kartes derīguma termiņa beigām neiztērētais kartes atlikums pircējam (uzrādītājam) netiek atmaksāts.
7. Ar karti nav iespējams izņemt skaidru naudu.
8. Ar MAXIMA dāvanu karti nevar iegādāties dāvanu kartes.
9. Ar dāvanu karti nevar norēķināties par trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem un to komisijas maksām (piemēram, par priekšapmaksas kartēm, TV aktivizēšanas kodiem, biļetēm, rēķinu apmaksu, apdrošināšanu, foto, kopēšanas pakalpojumiem u.c.).
10. Kartes nozaudēšanas gadījumā tā netiek atjaunota, kartes izdevējs neatbild par pircēja zaudējumiem un tos neatlīdzina.
11. Pērkot MAXIMA dāvanu karti, MAXIMA Paldies un Uzņēmumu kartes lojalitātes programmas noteikumi nav spēkā, t.i., par pirkumiem netiek ieskaitīta MAXIMA nauda un netiek piešķirta atlaide.
12. Elektroniskās MAXIMA dāvanu kartes lietošanas noteikumus un citu papildu informāciju var uzzināt www.maxima.lv vai zvanot uz MAXIMA bezmaksas informatīvo tālruni 8000 20 20.
13. MAXIMA Latvija SIA patur tiesības veikt izmaiņas MAXIMA dāvanu kartes lietošanas noteikumos pēc saviem ieskatiem, izvietojot jaunus noteikumus vietnē www.maxima.lv , ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms noteikumu stāšanās spēkā.

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes