Lieldienu aptauja

Aptaujas “Kā Tu svinēsi Lieldienas?” noteikumi
 

Termini:
Akcija:             “Kā Tu svinēsi Lieldienas?” projekts, kura ietvaros tiek rīkota izloze.
Noteikumi: Akcijas noteikumi.
Dalībnieks: jebkura 14 gadu vecumu sasniegusi persona, kura atbilstoši Noteikumiem reģistrējusies dalībai Akcijā.
Vietne: Akcijas norises mājaslapa: http://webanketa.lv/forms/6ctk0c1p6cqpcdk36shpcdk3/
Laimests: Gards pārsteigums no veikalu tīkla „Maxima Latvija”
Laimestu skaits- 1 (viens) laimētājs
Laimētājs: Persona, kas reģistrējusies kā Dalībnieks Akcijā un ir izlozes Laimesta saņēmējs.
Rīkotājs: Akcijas rīkotājs SIA “MAXIMA Latvija”, reģ. Nr. 40003520643.

 
1. Akcijas norises laiks un teritorija
 
1.1. Akcijas norises sākuma datums, kad Dalībnieki var sākt veikt reģistrāciju izlozei Vietnē ir noteikts 06.04.2021.
1.2. Akcijas norises beigu datums, pēdējā diena, kad Dalībnieki var veikt reģistrāciju izlozei, ir noteikts 13.04.2021.
1.3. Akcijas norises teritorija ir Latvijas Republika.
 
2. Laimētāji un laimests:
 
2.1. Akcijā tiks izlozēts 1 (viens) Laimētājs.
2.2. Laimētājs varēs saņem Laimestu MAXIMA veikalā, par kuru ir vienojies ar Rīkotāju .
2.3. Izmaksas, kas saistītas ar Laimesta piegādi uz Laimētāja norādīto MAXIMA veikalu Latvijas Republikas teritorijā, sedz Rīkotājs.
 
3. Dalības nosacījumi:
 
3.1. Lai kļūtu  par  Akcijas Dalībnieku un piedalītos Laimesta izlozē, ir jāveic sekojošas darbības:
3.1.1. Jādodas uz vietni http://webanketa.lv/forms/6ctk0c1p6cqpcdk36shpcdk3/
3.1.3. Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izlozē, ir jāveic reģistrācija, ierakstot norādītajā vietā: savu tālruņa numuru vai e-pasta adresi un jāatzīmē lodziņā apstiprinājums par iepazīšanos ar Akcijas Noteikumiem un Privātuma paziņojumu par personas datu apstrādi projekta  “Kā Tu svinēsi Lieldienas?” ietvaros, kā arī jāatbild uz visiem aptaujas jautājumiem, kuri apzīmēti ar zvaigznīti (*).
3.1.4. Aizpildot reģistrācijas lauku, Dalībnieks uzņemas līgumiskas saistības pret Rīkotāju, kā arī pilnu atbildību par patiesas un precīzas informācijas norādīšanu, veicot reģistrāciju Akcijas izlozei. Reģistrācija izlozei ir bez maksas.
 
4. Izloze, laimētāju publicēšana un sazināšanās ar Laimētājiem
 
4.1. Akcijas izloze notiks 14.04.2021 no rīta starp visiem Akcijas Dalībnieku izlozei reģistrētajiem pieteikumiem.
4.2.  Izloze tiek veikta pēc nejaušības principa.
4.3. Akcijas izlozes rezultāti tiks publicēti vietnē www.maxima.lv 14.04.2021.
 
5. Laimestu saņemšanas kartība
 
5.1. Akcijas Rīkotājs līdz 20.04.2021. sazināsies ar Laimētāju izmantojot Dalībnieka anketā norādīto saziņas veidu (tālrunis vai e-pasts) un nogādās Laimestu uz Latvijas Republikas teritorijā esošu MAXIMA veikalu, kuru norādīs Laimesta saņēmējs.
5.2. Laimētājs ir tiesīgs iegūto Laimestu nodot trešajām personām.
 
6. Citi noteikumi
 
6.1. Reģistrējot savu Dalību Akcijas izlozē, Dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar Laimesta piegādes un saņemšanas veidu, kā arī ar Akcijas noteikumiem un Privātuma paziņojumu par personas datu apstrādi projekta  “Kā Tu svinēsi Lieldienas?” ietvaros. Akcijas Noteikumu izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Akcijas Dalībniekiem.
6.2. Rīkotājs apstrādā Dalībnieku personas datus reģistrācijai izlozē, ievērojot Privātuma paziņojuma
par personas datu apstrādi projekta “Kā Tu svinēsi Lieldienas?” ietvaros noteikumus.
6.3. Dalībniekam Akcijas norises laikā ir tiesības lūgt dzēst savu reģistrāciju izlozei, rakstot uz e-pastu datu.aizsardziba@maxima.lv
6.4. Akcijas Rīkotājs veic 3.1.3. punktā norādīto datu ievākšanu un apstrādi, lai identificētu Laimētāju un varētu nodrošināt laimesta piegādi.
6.5. Datu uzglabāšanas ilgums. Publiski informācija par Laimētājiem vietnē www.maxima.lv tiks izvietota līdz 20.04.2021. Pēc tam publiska informācijas uzturēšana tiks ierobežota.
Pēc publicitātes ierobežošanas, dati tiks glabāti 5 (piecus) gadus, lai nodrošinātu pierādījumus datu apstrādes pamatojumam pretenziju gadījumā. To Dalībnieku dati, kam tiks izsniegti Laimesti, tiks glabāti 5 (piecus) gadus saskaņā ar grāmatvedības regulējošiem normatīviem aktiem.
6.6. Rīkotājs nav un nebūs atbildīgs par jebkādiem Dalībnieku materiālajiem zaudējumiem, kas saistīti ar piedalīšanos Akcijā, Akcijas pārtraukšanu, apturēšanu, noteikumu izmaiņām, Laimestu saņemšanu un lietošanu. Ar Laimesta saņemšanu saistītie papildu izdevumi, ka piemēram (bet ne tikai) transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
6.7. Rīkotājs nenes atbildību par Dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par Laimesta neizsūtīšanu gadījumos, kad nav ievēroti Akcijas Noteikumi vai Akcijas Dalībnieka reģistrācijā sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Laimētājiem nav izdevies sazināties no Rīkotāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
6.8. Rīkotāja un Dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos Noteikumos un Privātuma paziņojumā par personas datu apstrādi projekta  “Kā Tu svinēsi Lieldienas?” ietvaros. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Akciju ir tikai informatīvs raksturs.
6.9.  Rīkotājs patur tiesības vienpusēji pārtraukt Akcijas norisi vai mainīt Akcijas noteikumus un norises periodu, publiskojot informāciju par izmaiņām vietnē: http://webanketa.lv/forms/6ctk0c1p6cqpcdk36shpcdk3/
6.10.Rīkotāja kontaktinformācija, kur vērsties jautājumu un pretenziju gadījumā attiecībā uz Akcijas norisi: info@maxima.lv; 80002020.
 
 
Privātuma paziņojums
par personas datu apstrādi projekta “Kā Tu svinēsi Lieldienas?” ietvaros
 
 
 1. Pārzinis un kontaktinformācija:
 
 • Personas datu apstrādi projekta “Kā Tu svinēsi Lieldienas?” ietvaros kā datu pārzinis veic: “MAXIMA Latvija" SIA (turpmāk – Uzņēmums)
Reģistrācijas Nr. 40003520643
Juridiskā adrese: Maskavas 257, Rīga LV-1019
Tālr. 67892100, e-pasta adrese: info@maxima.lv
   
 • Ja esat Dalībnieks un vēlaties, lai Jūsu reģistrācijas informācija tiktu dzēsta no interneta vietnes, rakstiet uz e-pastu datu.aizardziba@maxima.lv
 
 1. Apstrādājamie personas dati:
 
Projekta “Kā Tu svinēsi Lieldienas?” ietvaros tiek apstrādāti šādi personas dati:
 
 • Par Dalībnieku, turpmāk – Dalībnieks, (t.i. persona, kura reģistrējusies dalībai projektā “Kā Tu svinēsi Lieldienas?””):
 • kontaktinformācija (Tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), ziņas par iepazīšanos ar Akcijas noteikumiem un Privātuma paziņojumu (apliecinājums);
 
 1. Personas datu iegūšanas avots:
   
 1. Personas datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats:
 
Personas datu apstrāde projekta “Kā Tu svinēsi Lieldienas?” ietvaros notiek nolūkā: Personas datu apstrādes juridiskais pamats:
 • Izlozes veikšanai, administrēšanai
 • Līgumsaistību izpilde (Regulas[1] 6.p.1.d.(b) apakšpunkts) – Dalībnieks uzņemas līgumiskas saistības, pabeidzot reģistrāciju dalībai Akcijā
 • Veicināt Uzņēmuma tēla popularitāti, zīmolu atpazīstamību un publicēt informāciju par Laimētājiem Akcijas interneta vietnē
 • Leģitīmu interešu nodrošināšana (Regulas 6.p.1.d.(f) apakšpunkts) – Uzņēmumam ir leģitīma interese veicināt sava tēla popularitāti un zīmolu atpazīstamību, savukārt Dalībniekam ir leģitīma interese uzzināt par uzvaru
 
Ar personas datu apstrādi saistītie nolūki: Apstrādes juridiskais pamats:
 • Saziņa ar Dalībnieku par administratīviem jautājumiem
 • Līgumsaistību izpilde (Regulas 6.p.1.d.(b) apakšpunkts), ko uzņemas Dalībnieks, pabeidzot reģistrāciju dalībai Akcijā;
 • Informācijas saglabāšana Uzņēmuma tiesisko interešu aizsardzībai strīdus gadījumā
 • Leģitīmu interešu nodrošināšana (Regulas 6.p.1.d.(f) apakšpunkts) – Uzņēmumam ir leģitīma interese saglabāt pierādījumus savu tiesisko interešu aizstāvībai strīdus gadījumā
 • Informācijas saglabāšana juridisko prasību izpildes nodrošināšanai
 • Juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.p.1.d.(c) apakšpunkts) – Uzņēmumam ir pienākums nodrošināt likuma Par grāmatvedību prasību izpildi attiecībā uz attaisnojuma dokumentu glabāšanu
 
 
 1. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas:
 
 • Attiecībā uz visu informācijas kopumu vai atsevišķām daļām – valsts un tiesībsargājošās iestādes, ja tiek saņemts pamatots rakstveida pieprasījums;
 • Sadarbības partneri vai pakalpojumu sniedzēji noslēgtā līguma ietvaros (piemēram, lai nodrošinātu Uzņēmuma tiesisko interešu aizsardzību vai veiktu kādus uzdevumus, kam nepieciešama ārpakalpojuma speciālistu piesaistīšana);
 • Personas datus nav paredzēts nosūtīt ārpus ES/EEZ valstīm.
 
 1. Personas datu glabāšanas ilgums:
   
 1. Datu subjektu tiesības:
 
Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti projekta “Kā Tu svinēsi Lieldienas?” ietvaros, Jums ir tiesības pieprasīt no Uzņēmuma:
 • piekļuvi saviem personas datiem;
 • savu personas datu labošanu, ja uzskatāt, ka informācija ir neprecīza vai nepatiesa;
 • savu personas datu dzēšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie tika apstrādāti, kā arī ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;
 • apstrādes ierobežošanu: ja apstrīdat datu precizitāti; ja datu apstrāde ir nelikumīga, bet nevēlaties, lai dati tiktu izdzēsti, tā vietā prasot datu izmantošanas ierobežošanu; personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu vai aizstāvētu savas likumīgās prasības; esat iebildis pret datu apstrādi, bet vēl nav pārbaudīts vai apstrādes leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • tiesības iebilst pret apstrādi, ja Jūsu datu apstrāde tiek pamatota ar Uzņēmuma leģitīmām interesēm;
 • tiesības uz datu pārnesamību, ja Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma izpilde un apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, tomēr Uzņēmums aicina vispirms vērsties pie Uzņēmuma datu aizsardzības speciālista, rakstot uz datu.aizsardziba@maxima.lv , lai vienotos par situācijas risinājumu, jo arī pats Uzņēmums ir ieinteresēts nodrošināt tiesisku personas datu apstrādi.
 
Lai īstenotu savas datu subjekta tiesības, sazinieties ar Uzņēmumu, izmantojot 1.punktā norādīto kontaktinformāciju.
 
Rīgā, 2022. gada 6. aprīlī.
 
 
[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)